Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jak ocenit majetek v podniku?

Oceňování majetku hraje velkou roli zejména v daňové evidenci nebo v účetnictví. Řídí se hned třemi zákony, a to zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dále zákonem č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Obecně lze říci, že by podnikatel měl být schopen ocenit veškerý svůj majetek, ať už dlouhodobý nebo krátkodobý. K oceňování se používají různé metody a ceny. Správné ocenění majetku je důležité pro daňové účely.

Druhy cen pro oceňování majetku

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Nejběžnější cenou, která majetek oceňuje, je pořizovací cena. Ta se skládá z ceny majetku a z ostatních nákladů, které přímo souvisejí s jeho pořízením (dopravné, clo, náklady na montáž či skladování). V účetnictví se kromě pořizovací ceny rozlišuje ještě cena pořízení, což je cena za majetek bez dalších nákladů. Dalším běžným typem ceny v oceňování majetku je reprodukční pořizovací cena, kterou stanoví buď podnikatel (podnik) nebo soudní znalec. Používá se u majetku, který není možné ocenit pořizovací cenou. O výši ceny se rozhoduje ke dni ocenění. Tento majetek totiž byl pořízen již dříve. Dalším typem je ocenění vlastními náklady. Ty tvoří veškeré náklady vynaložené v souvislosti s majetkem podniku (odpisy, mzdy, energie - tedy režijní i fixní náklady). Posledním typem je ocenění nominální hodnotou (skutečná výše uvedená na majetku).

Jaký majetek se oceňuje, jaká cena se pro to využívá

Oceňuje se veškerý majetek podnikatele. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou v případě, že je zakoupen (nově nebo před časem, kdy je cena ještě známa). Reprodukční pořizovací cena se používá u majetku, který se vkládá do podnikání z osobního vlastnictví podnikatele nebo u majetku získaného darem či jinými způsoby. Do krátkodobého majetku patří zásoby - ty se oceňují buď pořizovací cenou (pokud jsou nakoupeny u dodavatele) nebo vlastními náklady (pokud jsou vytvořeny podnikem). Peněžní prostředky a pohledávky se oceňují nominální hodnotou.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!