Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti příslušnému rejstříkovému soudu. Návrh podávají všichni jednatelé svým jménem a jejich pravost podpisů musí být úředně ověřena.

K podávanému návrhu na zápis musí jednatelé doložit následující přílohy:

  • Doklady o založení společnosti

Tedy společenskou smlouvu nebo v případě jednoho společníka zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu.

  • Doklady o předmětu podnikání

Musí být doloženy v případě, že se společnost založena za účelem podnikání. Je nutné doložit oprávnění k podnikatelské činnosti – výpis z živnostenského rejstříku.

  • Doklady o splacení vkladu

Společníci jmenují správce vkladu, který musí doložit prohlášení s úředně ověřeným podpisem o splacení základního kapitálu společnosti. Správcem může být pověřena i banka, která může jednatelům vydat potvrzení o složení vkladu a v případě nepeněžitého vkladu – nemovitosti je nutné doložit usnesení příslušného soudu o jmenování znalce, jeho znalecký posudek na vkládanou nemovitost a písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem.

  • Doklady o jednatelích

Jednatelé prokazují bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů a svým čestným prohlášením s úředně ověřeným podpisem prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům, že splňují podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona a podmínky podle obchodního zákoníku a nenastala u nich skutečnost, která by byla překážkou provozování živnosti. Výpis z evidence Rejstříků trestů a čestné prohlášení se vyhotovuje za každého jednatele zvlášť a nesmí být starší 3 měsíců.

Cizinci prokazují bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je cizinec občanem nebo státu, kde pobýval v posledních 3 letech nejméně 3 měsíce.

  • Doklady o členech dozorčí rady

Doklady u členů dozorčí rady jsou stejné jako u jednatelů. Samozřejmě v případě, že se jedná o stejné osoby, doklady stačí přiložit pouze jedenkrát.

  • Doklady do sbírky listin

Do sbírky listin se přikládá společenská smlouva nebo zakladatelské listina a znalecký posudek na vkládanou nemovitost, pokud je vložena na nemovitost.

  • Ostatní dokumenty

Pokud jste zmocnili jiné osoby k podání návrhu na zápis je potřeba doložit Vaši plnou moc. V případě, že se do obchodního rejstříku zapisují pouze jiné fyzické nebo právnické osoby, je potřeba doložit souhlas zapisované fyzické či právnické osoby se zápisem a se souhlasem jednatelů.

Chcete si založit firmu bez starostí?

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!