Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Návrh na zápis do obchodního rejstříku

Návrh na zápis do obchodního rejstříku musí být podán do 90 dnů od založení společnosti příslušnému rejstříkovému soudu. Návrh podávají všichni jednatelé svým jménem a jejich pravost podpisů musí být úředně ověřena.

K podávanému návrhu na zápis musí jednatelé doložit následující přílohy:

  • Doklady o založení společnosti

Tedy společenskou smlouvu nebo v případě jednoho společníka zakladatelskou listinu ve formě notářského zápisu.

  • Doklady o předmětu podnikání

Musí být doloženy v případě, že se společnost založena za účelem podnikání. Je nutné doložit oprávnění k podnikatelské činnosti – výpis z živnostenského rejstříku.

  • Doklady o splacení vkladu

Společníci jmenují správce vkladu, který musí doložit prohlášení s úředně ověřeným podpisem o splacení základního kapitálu společnosti. Správcem může být pověřena i banka, která může jednatelům vydat potvrzení o složení vkladu a v případě nepeněžitého vkladu – nemovitosti je nutné doložit usnesení příslušného soudu o jmenování znalce, jeho znalecký posudek na vkládanou nemovitost a písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem.

  • Doklady o jednatelích

Jednatelé prokazují bezúhonnost výpisem z evidence Rejstříku trestů a svým čestným prohlášením s úředně ověřeným podpisem prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům, že splňují podmínky provozování živnosti podle živnostenského zákona a podmínky podle obchodního zákoníku a nenastala u nich skutečnost, která by byla překážkou provozování živnosti. Výpis z evidence Rejstříků trestů a čestné prohlášení se vyhotovuje za každého jednatele zvlášť a nesmí být starší 3 měsíců.

Cizinci prokazují bezúhonnost výpisem z evidence trestů nebo rovnocenným dokladem vydaným soudním nebo správním orgánem státu, jehož je cizinec občanem nebo státu, kde pobýval v posledních 3 letech nejméně 3 měsíce.

  • Doklady o členech dozorčí rady

Doklady u členů dozorčí rady jsou stejné jako u jednatelů. Samozřejmě v případě, že se jedná o stejné osoby, doklady stačí přiložit pouze jedenkrát.

  • Doklady do sbírky listin

Do sbírky listin se přikládá společenská smlouva nebo zakladatelské listina a znalecký posudek na vkládanou nemovitost, pokud je vložena na nemovitost.

  • Ostatní dokumenty

Pokud jste zmocnili jiné osoby k podání návrhu na zápis je potřeba doložit Vaši plnou moc. V případě, že se do obchodního rejstříku zapisují pouze jiné fyzické nebo právnické osoby, je potřeba doložit souhlas zapisované fyzické či právnické osoby se zápisem a se souhlasem jednatelů.

Chcete si založit firmu bez starostí?

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!