Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Ohlášení živnosti

Při založení právnické osoby nebo jejím rozšiřování je povinností nové živnosti ohlásit místně příslušnému živnostenskému úřadu a požádat o vydání živnostenských listů.

Ohlášení se provádí prostřednictvím formuláře – Ohlášení živnosti pro právnickou osobu. Závazné náležitosti ohlášení jsou dány v § 45 živnostenského zákona.

 • obchodní jméno a sídlo společnosti,
 • identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členem,
 • údaje o tom, zda pracovněprávní vztahy nebo služební či jiné poměry členů statutárního orgánu nevylučují nebo neomezují jejich činnost,
 • údaje týkající se osoby odpovědného zástupce,
 • údaje týkající se případné organizační složky podniku,
 • předmět podnikání,
 • identifikační číslo (IČO), bylo-li přiděleno,
 • provozovnu nebo provozovny, pokud jsou zřízeny,
 • datum zahájení provozování živnosti,
 • datum ukončení provozování živnosti, pokud zamýšlí provozovat živnost na dobu určitou,
 • údaj o tom, zda je živnost provozována průmyslovým způsobem.

Přílohy ohlášení (z § 46 živnostenského zákona)

 • výpis z rejstříku trestů odpovědného zástupce (ne starší než 3 měsíce),
 • doklad o zaplacení správního poplatku 1 000,- Kč za každou ohlašovanou živnost (zpravidla postačí kopie potvrzeného útržku poštovní složenky, originál mějte k nahlédnutí),
 • doklady o odborné způsobilosti požadováné u řemeslných a vázaných živností,
 • čestné prohlášení odpovědného zástupce,
 • doklady, které prokazují případné provozování živnosti průmyslovým způsobem,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla založena, nebo je zřízena (společenská smlouva nebo výpis z obchodního rejstříku),
 • v případě ohlašování provozoven je nutno doložit i potřebné doklady (u nebytových prostor se jedná zejména o souhlas obecního úřadu dle § 3 odst. 2 zákona č. 116/90, o nájmu a pronájmu nebytových prostor, k provozování obchodu a služeb; u bytových prostor zpravidla postačí souhlas majitele bytu a výpis z katastru).

V případě nedostatků můžete být živnostenským úřadem vyzvání k odstranění chyb do 15 dnů. Povinností živnostenského úřadu je vystavit živnostenský list do 15 dnů od správného ohlášení.

Správní poplatek za vydání je ve výši 1 000,- za každý živnostenský list. U živnosti provozované průmyslovým způsobem je poplatek 10 000,-.

Přemýšlíte o založení společnosti? Chcete koupit založenou firmu bez starostí?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!