Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Založení společnosti, založení firmy a vznik společnosti

 

Výše tři uvedené pojmy mohou na první pohled působit jako synonyma, ale jedná se o tři různé právní úkony.

 

Založení firmy

Firma je synonymem pro název společnosti, pod kterým je zapsána v obchodním rejstříku. Název společnosti musí splňovat zákonem dané podmínky – nesmí být zaměnitelný s jinou firmou a odlišovat se o jiných názvů minimálně 3 znaky. Zda Vámi vybraný název již existuje můžete zjistit na serveru www.justice.cz.

Firmu může založit i fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění jako OSVČ, pokud bude zapsána v obchodním rejstříku.  Podnikatelé, kteří nejsou zapsáni v obchodním rejstříku nemohou mít firmu – podnikají pod svým jménem a příjmením, právnické osoby pod svým názvem. Nevztahuje se na ně právní ochrana firmy.

 

Založení společnosti

Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli (v případě jednoho se jedná o zakladatelskou listinu). Je důležité, aby podpisy byly úředně ověřeny, v případě založení společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti musí mít i formu notářského zápisu.

Do 30 dnů od založení společnosti nebo od doručení živnostenského (nebo jiného) oprávnění musí být podán návrh na zápis do obchodního rejstříku příslušnému rejstříkovému soudu.

Notářský zápis musí obsahovat:

 • místo, den, měsíc a rok úkonu,
 • jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
 • jméno, příjmení, bydliště, datum narození účastníků a jejich zástupců,
 • prohlášení účastníků o tom, že jsou způsobilí k právním úkonům,
 • údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků,
 • obsah úkonu,
 • údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,
 • podpisy účastníků nebo jejich zástupců,
 • otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

 

Vznik společnosti

Obchodní společnost vzniká až ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Tímto dnem se stává založena společnost právnickou osobou, která může nabývat práva a povinnosti, jednat vlastním jménem a být účastníkem různých druhů řízení.

Aby byla společnost zapsána do obchodního rejstříku je potřeba podat návrh na zápis do obchodního rejstříku do 90 dnů od založení. Soud může ale návrh také zamítnou a společnost tak nevznikne.

Ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku – tedy ode dne vzniku společnosti, začínají společnostem plynout následující lhůty:

 • 8 dnů k zaregistrování u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, že společnost má zaměstnance
 • 8 dnů k zaregistrování u zdravotních pojišťoven za předpokladu, že společnost má zaměstnance
 • 30 dnů k zaregistrování u finančního úřadu (registrace k vybraným daním)

Časová náročnost procesu založení společnosti

Chcete si založit společnost? Nikdy to nebylo snazší.

 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!