Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - D

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Default

Událost kreditního defaultu je definovaná jako porušení platební morálky dlužníka. V regulatorní terminologii (vyhláška ČNB č. 123/2007) se obvykle používá pojem selhání dlužníka, ke kterému dochází...

Deflace

Dlouhodobější pokles většiny cen v ekonomice. Nejedná se tedy o zápornou inflaci způsobenou vývojem jen v některých cenových segmentech, ani o jednorázový či krátkodobý pokles cenové hladiny.

Deflační spirála

Deflační spirála je situace v období ekonomické krize, kdy klesají ceny a ekonomická aktivita z důvodu nedostatečné poptávky. Utlumená poptávka vede ke snižování výroby, cen, zisků, mezd,...

Depozitář

Banka, která eviduje majetek fondu a průběžně kontroluje, zda fond nakládá s majetkem fondu v souladu se zákony a statutem fondu.

Derivát

Instrumenty, jež jsou odvozeny od podkladových aktiv; v nejužším pojetí opce, financial futures a swapy.

Devizové intervence

Devizové intervence jsou nákupy či prodeje cizích měn za českou korunu Českou národní bankou na devizovém trhu, jejichž cílem může být buď  tlumení volatility na devizovém trhu a/nebo uvolnění popř....

Devizové rezervy

představují zahraniční aktiva České národní banky (vklady u zahraničních bank, zahraniční cenné papíry, zlato, rezervní pozice u IMF), která jsou snadno mobilizovatelná a je možné je využít především...

Dezinflace

Dezinflací je označováno snižování inflace.

Diskont

Rozdíl mezi hodnotou vlastního kapitálu fondu kolektivního investování připadající na jeden cenný papír a kurzem cenného papíru na veřejných trzích. V minulosti měly uzavřené fondy povinnost vůči...

Diskontní sazba

Diskontní sazba je měnověpolitická úroková sazba, která zpravidla představuje dolní mez pro pohyb krátkodobých úrokových sazeb na peněžním trhu. V současné době ji ČNB využívá k úročení přebytečné...

Diverzifikace

Rozložení investic v portfoliu za účelem rozložení rizika mezi více cenných papírů nebo jiných majetkových hodnot (aktiv).

Dividenda

Část zisku akciových společností, která se na základě rozhodnutí valné hromady rozděluje mezi akcionáře. Pro ně představuje důchod plynoucí z vlastnictví akcií. Výše dividendy je stanovena valnou...

Dlouhodobější finanční pasiva

Zahrnují vklady s výpovědní lhůtou nad 3 měsíce, vklady se splatností nad 2 roky, emitované dluhové cenné papíry nad 2 roky, kapitál a rezervy.

Dlouhodobější finanční závazky MFI

Dlouhodobější finanční závazky MFI jsou finanční nástroje s tak nízkou likvidností, že již nejsou zahrnuty do peněžních agregátů. Skládají se z vkladů s dohodnutou dobou splatnosti přesahující dva...

Dluhopis

Dluhopis je cenný papír, se kterým je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovité hodnotě a vyplácení výnosů z něj k určitému datu.

Dohled na dálku

Dohled na dálku spočívá především v pravidelném monitoringu činnosti jednotlivých bank a celého sektoru, kontrole dodržování obezřetnostních pravidel a limitů.

Dohled na místě

Dohled na místě vykonávaný přímo v sídlech bankovních subjektů se zaměřuje na posouzení všech rizik, která banky podstupují v rámci bankovníiho podnikání a na posouzení řídicích a kontrolních procesů...

Dow Jones Index

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je jedním z nejznámějších ukazatelů vývoje na americkém akciovém trhu. Je to jeden z nejstarších světových ukazatelů. DJIA se skládá z akcií 30 amerických...

Durace

Významný ukazatel, který se používá při řízení úrokového rizika. Představuje průměrnou dobu, za kterou investor získá veškeré budoucí příjmy z dluhopisu. Je konstruován jako vážený průměr...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!