Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - F

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Finanční aktiva

Finanční aktiva jsou ekonomická aktiva, u kterých institucionální jednotka může uplatnit svá vlastnická práva a která obsahují platební prostředky, finanční pohledávky a jiná ekonomická aktiva svou...

Finanční instituce

Právnická osoba, která není úvěrovou institucí, a která jako svou rozhodující nebo podstatnou činnost nabývá nebo drží podíly na právnických osobách, anebo která jakou svou rozhodující nebo...

Finanční makléřství

Zprostředkování poskytování úvěrů, zprostředkování finančních činností uvedených v § 1 v odst. 3 zákona o bankách (viz též bankovní činnost) a zprostředkování jiných činností finanční povahy týkající...

Finanční trh

Finanční trh se skládá ze dvou organicky na sebe navazujících trhů: peněžního trhu a kapitálového trhu, které se bezprostředně ovlivňují a vzájemně doplňují.

Finanční účet

Zahrnuje transakce spojené se vznikem, zánikem a změnou vlastnictví finančních pohledávek a závazků vlády, bankovní a podnikové sféry a ostatních subjektů ve vztahu k zahraničí. Poskytuje informace o...

Finanční účty

Finanční účty představují jednotný statistický systém zachycující vznik, přeměnu a zánik finančních aktiv a závazků v detailním členění podle jednotlivých sektorů a finančních instrumentů. Ze své...

Finanční umístění

Finanční umístění (finanční investice) jsou aktiva, kterými pojišťovna kryje své závazky plynoucí z pojišťovací činnosti a jejichž investování má vliv na hospodaření pojišťovny. Pojišťovny mohou tu...

Finanční závazky

Finanční závazky tvoří protistranu k finančním aktivům jiných institucionálních jednotek.

Fiskální impulz

Fiskální impulz zachycuje vliv domácí fiskální politiky na poptávku v ekonomice.

Fiskální pozice

Fiskální pozice meziroční změna strukturálního salda vládního sektoru (v p.b.). Kladná hodnota indikuje fiskální restrikci, záporná hodnota fiskální expanzi.

Fixace úrokové sazby

Doba fixace úrokové sazby, tj. období na počátku kontraktu, po které se sjednaná úroková sazba nemůže měnit. Pro období do 1 roku včetně zahrnuje i variabilní sazbu.

Fluktuační pásmo

Fluktuační pásmo je prostor, který centrální banka vymezila pro pohyb kurzu domácí měny. K tomuto kroku centrální banka obvykle přistupuje tehdy, opírá-li své řízení měnové politiky o režim fixního...

Fond akciový

Fond, který investuje minimálně 66 % svého majetku do akcií. Vyznačuje se krátkodobým výrazným kolísáním kursu, třeba i desítek procent v několika měsících. Je to rizikový fond s potenciálem vyšších...

Fond balancovaný

Patří do kategorie fondů smíšených, ale jeho struktura aktiv by měla být více stabilní, tj. měla by v určitém poměru udržovat především investice v akciích a dluhopisech (např. balancovaný fond...

Fond dluhopisový

Fond investující hlavně do dluhopisů. Dlouhodobé zhodnocení bývá obvykle vyšší než u fondů peněžního trhu, ale nižší než u akciových fondů. Jsou vhodné pro střednědobý investiční horizont.

Fond fondů

Fond, který neinvestuje přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytváří portfolio složené z jiných fondů kolektivního investování. Investice do podílových listů jiných fondů znamená pro podílníky lepší...

Fond kolektivního investování

Fondy kolektivního investování se dělí na investiční fondy a podílové fondy.

Fond kvalifikovaných investorů

Fond kolektivního investování určený pro investory s předchozími zkušenostmi v oblasti investování do investičních nástrojů.

Fond nemovitostní

Otevřený podílový fond, který převážně investuje do nemovitostí a do účastí v nemovitostních společnostech.

Fondy kolektivního investování (FKI)

Pro měnovou statistiku zahrnují podílové a investiční fondy jiné než fondy peněžního trhu, které jsou rezidenty v ČR. Jedná se o subjekty, jejichž výhradním předmětem činnosti je kolektivní...

Fondy peněžního trhu

Za fondy peněžního trhu se považují ty subjekty kolektivního investování, které splňují všechna následující kritéria: 
...

Forexové obchody

Forexové obchody jsou obchody se zahraničními měnami, jejichž cílem není dodání zahraniční měny, ale spekulace na růst či pokles devizových kursů. Protože se obchody provádějí ve velkých objemech,...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!