Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - I

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

IBAN

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní tvar bankovního čísla účtu. V České republice má IBAN 24 alfanumerických znaků. Obsahuje kód země, kontrolní číslice, identifikační kód banky a...

Identifikační kód banky

Identifikační kód banky je numerický kód, který jednoznačně identifikuje banku v České republice. Identifikační kód banky obsahuje 4 číselné znaky.

Index

Ukazatel znázorňující trend vývoje na určitém akciovém trhu. Z tržních cen vybraných akcií se vytváří agregátní ukazatel, který odráží současný stav a vývoj kurzu na burze.

Inflace

Inflace je obvykle chápána jako opakovaný růst většiny cen v dané ekonomice. Jde o oslabení reálné hodnoty (tj. kupní síly) dané měny vůči zboží a službám, které spotřebitel kupuje - je-li v...

Inflační cíl

Veřejně a s dostatečným předstihem stanovená hodnota pro inflaci spotřebitelských cen, o jejíž dosažení ČNB usiluje.

Inflační riziko

Inflační riziko ovlivňuje reálnou výnosovou míru investičních instrumentů. Vysoká míra inflace může způsobit znehodnocení investice, investor dosáhne záporné výnosové míry.

Inkasní forma placení

Inkasní formou placení se rozumí operace prováděná na základě příkazu, který dal příkazce bance příjemce za účelem převedení peněžních prostředků z účtu plátce ve prospěch účtu příjemce.

Insider trading

Nelegální typ obchodů, který je založen na zneužívání neveřejných informací. Za neveřejnou informaci je považována veřejnosti neznámá kurzotvorná skutečnost, týkající se jednoho nebo více emitentů...

Instituce elektronických peněz

Zákon o platební styku v § 18b stanoví, že institucí elektronických peněz je akciová společnost nebo evropská společnost se sídlem na území České republiky, která vydává elektronické peníze a které k...

Institucionální jednotka

Institucionální jednotka je základní entitou ekonomického rozhodování, charakterizovanou jednotností chování a samostatnosti v rozhodování při provádění své základní funkce.

Institucionální sektor

Institucionální sektor seskupuje institucionální jednotky, které mají podobný typ cílů a ekonomického chování. Agregace do sourodých celků dovoluje posoudit finanční situaci na úrovni celého...

Investice

Vzdání se současné hodnoty finančních prostředků, která je jistá, za účelem získání budoucí hodnoty finančních prostředků, která však jistá není, při racionálním předpokladu, že budoucí reálná...

Investiční fond

Fond založený na stejných principech jako akciová společnost; v ČR fond shromažďující peněžní prostředky vydáváním akcií, získané prostředky používá investiční fond ke koupi cenných papírů,...

Investiční horizont

Doba, po jejímž uplynutí lze očekávat dosažení předpokládaného výnosu.

Investiční instrument

Aktivum, které slouží k rozmnožování bohatství. Užitek z něho je ztělesněn v nároku na budoucí cash flow. Mezi základní druhy investičních instrumentů patří finanční investiční instrumenty (např....

Investiční pozice vůči nerezidentům

Investiční pozice vůči nerezidentům zachycuje přehled stavů všech finančních aktiv a pasiv rezidentů vůči nerezidentům k určitému datu.

Investiční riziko

Míra pravděpodobnosti, že se sníží hodnota investice. Největší investiční riziko mají akciové fondy, nejmenší naopak fondy peněžního trhu.

Investiční společnost

Zakladatel a správce (obhospodařovatel) fondů. Podléhá zvláštní regulaci dané zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také...

Investiční strategie

Definování přístupu k investování z hlediska očekávaných cílů. Určení toho, na jak dlouho chce investor investovat, jak často bude investovat (pravidelně či jednorázově), kolik peněž chce investovat,...

Investiční zprostředkovatel

Investiční zprostředkovatel je právnická nebo fyzická osoba registrovaná u ČNB, která je oprávněna poskytovat jen investiční služby přijímání a předávání pokynů a investiční poradenství, a to...

Investor

Každá fyzická nebo právnická osoba, která investuje své volné peněžní prostředky, a to přímo nebo prostřednictvím investičního zprostředkovatele, do investičních nástrojů dané země.

Investování

Investování je vložení volných peněžních prostředků do takových aktiv, kde očekáváme jejich zhodnocení.

IOSCO

International Organisation of Securities Commissions - Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry je sdružením regulátorů kapitálového trhu, mezi jejichž hlavní cíle patří:
...

ISIN

International Security Identification Number - Mezinárodní soustava číslování cenných papírů - základní dvanáctimístné označení, které se používá pro identifikaci cenných papírů. Jedná se o...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!