Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - K

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kapitál celkem

Celkový kapitál vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ( Tier1) a dodatkovými zdroji, tj. časově omezenými zdroji ( Tier2 a využitý Tier3), a je snížen o odečítatelné položky. Představuje...

Kapitálová přiměřenost

Kapitálová přiměřenost vyjadřuje vybavenost banky vlastními zdroji ve vztahu k rizikové struktuře aktiv, vybraných...

Kapitálový požadavek

Celkový kapitálový požadavek vyjadřuje jakým kapitálem má banka disponovat, aby byla kryta všechna bankou podstupovaná...

Kapitálový požadavek A - bankovní portfolio

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia.

Kapitálový požadavek B - obchodní portfolio

Kapitálový požadavek k úvěrovému riziku obchodního portfolia, k obecnému úrokovému riziku, k obecnému akciovému...

Kapitálový trh

Trh, na kterém se setkává nabídka a poptávka po dlouhodobě uvolňovaném kapitálu. Za instrumenty kapitálového trhu jsou považovány cenné papíry, které mají dobu splatnosti delší než jeden rok (např....

Kapitálový účet

Kapitálový účet zachycuje převody související s migrací obyvatelstva, promíjením dluhů, investičními granty a převody...

Kategorizované úvěry

Kategorizované úvěry tvoří standardní, sledované, nestandardní, pochybné a ztrátové pohledávky....

Klamavé obchodní praktiky

Klamavé obchodní praktiky jsou zejména ty, které mohou ovlivnit nebo manipulovat rozhodnutí spotřebitele poskytnutím nepravdivých nebo matoucích informací.

Kmenové akcie

Akcie "normální", se stejnými právy pro jejich držitele.

Kolektivní investování

Druh finančního podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků, jejich ukládání, jakož i zcizování...

Komisionářská smlouva

V ČR druh smlouvy upravující obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru. Komisionář se v ní zavazuje, že zařídí...

Konsolidovaná rozvaha v sektoru MFI

Základní statistický přehled měnové statistiky. Je založen na rezidentském principu a získá se vyloučením vzájemných...

Konzervativní investor

Konzervativní investor preferuje nízké riziko a jeho cílem je především ochrana majetku před znehodnocením inflací....

Korigovaná inflace bez pohonných hmot

Cenový růst nepotravinářských položek spotřebního koše bez položek regulovaných cen, administrativních zásahů a bez...

Kótovaný cenný papír

Cenný papír přijatý k obchodování na oficiálním trhu.

Krátký prodej

Finanční transakce, při které investor spekuluje na pokles tržních cen investičních instrumentů; investor si vypůjčí...

Kreditní prémie

Přirážka k výnosu z portfolia za úvěrové riziko.

Krytý dluhopis

Dluhopis kolateralizovaný (zajištěný) dlouhodobými aktivy, zpravidla hypotečními úvěry nebo úvěry veřejnému sektoru....

Kupon

Cenný papír sloužící k uplatnění práva na výnos akcie, zatímního listu, dluhopisu nebo podílového listu. Kupony se...

Kurzové riziko

Riziko újmy na zisku vlivem změny kurzů cizích měn vůči měně, ve které jsou vykazovány účty.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!