Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - P

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pasivní správa portfolia

Pasivní správa portfolia je založena na efektivním chování kapitálových trhů. Cílem je dosažení takové výnosové míry, která přesně kopíruje stanovený benchmark.

Pasportizace

Proces stanovený právem ES (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES), jehož podstoupení je podmínkou toho, aby úvěrová instituce nebo finanční instituce se sídlem na území jednoho členského...

Peněžní agregáty

Představují množství peněz v ekonomice a jsou propočteny z pasiv měnového charakteru rezidentských měnových finančních...

Peněžní trh

Peněžní trh je označením té části finančních trhů, která slouží k získávání krátkodobých úvěrů a na které se obchoduje...

Penzijní fond

  Společnost provozující penzijní připojištění ve smyslu zákona o penzijním připojištění, tyto společnosti se v rámci penzijní reformy v roce 2012 transformovaly na tzv. transformované fondy...

Pevný versus plovoucí měnový kurz

Pevný či také fixní měnový kurz značí pevně stanovený nominální měnový kurz vůči jiné měně či koši cizích měn. Naproti...

Plátce

Plátcem se rozumí osoba, z jejíhož účtu banka odepisuje peněžní prostředky nebo která skládá hotovost.

Platební bilance

Platební bilance zachycuje ekonomické transakce se zahraničím (tj. mezi rezidenty a nerezidenty) za určité časové...

Pobočka zahraniční banky

Organizační složka zahraniční banky zapsaná do obchodního rejstříku, která tvoří součást zahraniční banky a která vykonává bankovní činnost. V ČR je zahraniční banka se sídlem mimo území EU oprávněna...

Podnik - přímá investice

Je definován jako podnik zapsaný nebo nezapsaný v obchodním rejstříku, v němž zahraniční investor vlastní 10 a více...

Podpojištění

Stav, kdy pojistná částka dohodnutá v pojistné smlouvě je nižší, než je pojistná hodnota pojištěného majetku. Za...

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Neinkasuje pojistné ani nevyplácí pojistné plnění. Při výkonu zprostředkovatelské činnosti spolupracuje s pojišťovacím agentem, výhradním pojišťovacím...

Pohledávky hodnocené portfoliově

Souhrnná hodnota jednotlivě nevýznamných pohledávek za klienty hodnocených portfoliově představuje pohledávky zařazené...

Pochybné úvěry

Pochybné úvěry představují pohledávky, u kterých je splacení vysoce nepravděpodobné. Tyto úvěry jsou zpravidla po...

Pojistná doba

Doba, na kterou bylo soukromé pojištění sjednáno (buď na dobu neurčitou, anebo na dobu určitou, např. do...

Pojistná smlouva

Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách, ve které se pojišťovna zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu (pojistné) plnění a pojistník se zavazuje platit...

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost blíže označená v pojistné smlouvě nebo ve zvláštním právním předpisu, na který se pojistná smlouva odvolává, se kterou je spojen vznik povinnosti pojišťovny poskytnout pojistné...

Pojistné

Úplata za soukromé pojištění. Může být hrazeno jednorázově nebo jako běžné pojistné. Běžné pojistné je pojistné...

Pojistné období

Časové období dohodnuté v pojistné smlouvě, za které se platí pojistné (např. jeden rok, měsíc). Určuje frekvenci placení pojistného.

Pojistné plnění

Plnění, které pojišťovna poskytne po vzniku pojistné události splňující podmínky dohodnuté v pojistné smlouvě nebo podmínky zákona. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po skončení šetření nutného ke...

Pojistné podmínky

Součásí pojistné smlouvy jsou všeobecné, zvláštní nebo doplňkové pojistné podmínky zpracované pojišťovnou pro jednotlivé typy pojištění. Obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku...

Pojištění pohledávek z vkladů

Pojištění pohledávek klientů bank vzniklé na základě zákona, v jehož rámci jsou závazky bank vůči svým klientům (viz vklad) pojištěny do zákonem stanovené výše. V případě, že se banka ocitne v...

Pojištěný

Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost za škodu nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se soukromé pojištění vztahuje. Pokud není v pojistné smlouvě stanoveno jinak, má v případě pojistné...

Pojišťovací agent

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. Bylo-li tak dohodnuto, je oprávněn inkasovat pojistné...

Pojišťovací makléř

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené s klientem a v závislosti...

Pojišťovací zprostředkovatel

Právnická nebo fyzická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví.

Pojišťovna

Právnická osoba, které bylo uděleno povolení k provozování pojišťovací činnosti. Synonymem pojišťovny je...

Poměr kurzu a zisku (P/E)

Jeden z finančních ukazatelů, který patří mezi nejdůležitější hodnotící kritéria pro posouzení aktuální ceny dané...

Portfolio

Mezinárodně používaný výraz pro soubor různých investičních instrumentů, které jsou předmětem investování jednoho...

Povinné minimální rezervy (PMR)

Povinné minimální rezervy (PMR) jsou likvidní prostředky komerčních bank povinně uložené u ČNB. Jejich výše je stanovena centrální bankou. Základnou pro výpočet PMR je objem primárních závazků...

Povinnost mlčenlivosti

Zákaz sdělovat informace stanovené zákonem. Podle zákona o bankách jsou osoby provádějící bankovní dohled povinny zachovávat mlčenlivost o všech údajích, získaných v souvislosti s výkonem svého...

Pravidla obezřetného podnikání

Při své činnosti je banka povinna dodržovat pravidla obezřetného podnikání, jejichž cílem je omezení rizik bankovního podnikání tak, aby nedošlo k ohrožení návratnosti vkladů vkladatelů a...

Primární trh

Segment trhu cenných papírů, na kterém jsou cenné papíry emitovány. Emitent cenného papíru umisťuje na trhu právo,...

Prioritní akcie

V ČR druh akcií, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se dividendy nebo podílu na likvidačním zůstatku. Souhrn jmenovitých hodnot prioritních akcií nesmí překročit polovinu základního jmění...

Prognóza inflace

Prognóza inflace je klíčovým podkladem pro rozhodování bankovní rady ČNB. Prognóza je sestavována Sekcí měnovou a...

Prospekt cenného papíru

Dokument, kterým emitent cenného papíru, který má být přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo veřejně nabízen, sděluje investorům základní informace o sobě, svém podnikání, finanční situaci a...

Provize

Odměna za obstarání obchodu, případně služby, obvykle uplatňovaná v bankovnictví. Vztahuje se především k těm...

Průmyslová výroba

Průmyslová výroba je charakterizována Indexem průmyslové produkce (dále IPP), který je počítán v souladu s...

Příjemce

Příjemcem se rozumí osoba, v jejíž prospěch banka peněžní prostředky převádí a která je konečným příjemcem peněžních...

Příkazce

Příkazcem se rozumí osoba, která dává bance příkaz k provedení úhrady nebo inkasní formy placení a která je oprávněna...

Přímá zahraniční investice

Přímá zahraniční investice odráží záměr rezidenta jedné ekonomiky (přímý investor) získat trvalou účast v subjektu,...

Původní splatnost (splatnost stanovená při emisi)

Pevně stanovená životnost finančního nástroje, před kterou nemůže být splacen (např. dluhové cenné papíry) nebo před...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!