Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - R

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rating

Hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů; ratingové stupnice se obvykle dělí na investiční stupnice a...

Ratingové agentury

Specializovaná firma, jež se zaměřuje na hodnocení bonity emitentů dluhových cenných papírů; nejdůležitější jsou...

Registrace zastoupení zahraniční banky

Proces, jehož podstoupení je podmínkou toho, aby zahraniční banka mohla vykonávat na území ČR některé činnosti prostřednictvím svého zastoupení (viz zastoupení zahraniční banky). Registraci...

Regulované ceny

Podskupina spotřebního koše, která obsahuje položky se stanovenými maximálními cenami (mohou být stanoveny na...

Regulovaný trh s investičními nástroji

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu. Pro přijetí na investičního nástroje k obchodování na regulovaném trhu stanoví požadavky zákon....

Reinvestovaný zisk

je podíl přímého investora (v poměru k přímé majetkové účasti) na hospodářském výsledku nerozděleném formou dividend.

Reklasifikace

Zahrnují jakékoliv změny v rozvaze MFI, které vznikají v důsledku změn v souboru vykazujících jednotek, firemní...

Repo sazba

Základní měnověpolitická úroková sazba ČNB, kterou je úročena nadbytečná likvidita komerčních bank stahovaná ČNB...

Rezervní báze

Suma vybraných položek rozvahy (především pasivních), které vytvářejí základ pro výpočet povinných minimálních rezerv...

Rezident

Všechny domácí a zahraniční právnické a fyzické osoby, včetně poboček zahraničních bank a zahraničních vlastníků budov...

Režimy měnové politiky

Měnová politika centrální banky je ve většině zemí prováděna v rámci některého měnověpolitického režimu. Ten dává...

Riziko likvidity

Riziko likvidity je riziko, že banka ztratí schopnost dostát svým finančním závazkům v době, kdy se stanou splatnými...

ROA (return on assets)

Ukazatel rentability aktiv společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší aktiv....

Rodinné účty

Statistika rodinných účtů má v ČSÚ mnohaletou tradici. Je v podstatě jediným zdrojem informací o příjmech, vydáních a...

ROE (return on equity)

Ukazatel rentability vlastního jmění společnosti získáme, jestliže celkový zisk po zdanění vydělíme celkovou výší...

Růstový fond

Prioritním cílem manažera tohoto fondu je růst čisté hodnoty aktiv. Naopak menší důraz je kladen na běžné výplaty...

Rychle likvidní aktiva

Rychle likvidními aktivy jsou aktiva, která jsou pohotově k dispozici ke krytí závazků banky. Mezi rychle likvidní...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!