Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - V

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Value at risk

Velikost ztráty s předdefinovanou pravděpodobností za určité období držení současného portfolia, kterou může banka...

Vázaný pojišťovací zprostředkovatel

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven...

Vážená klasifikace

Vážená klasifikace vyjadřuje stupeň rizikovosti úvěrů, tj. pravděpodobnost jejich nesplacení. Ukazatel se odvozuje z objemu klasifikovaných úvěrů a představuje součet 1 % z objemu sledovaných úvěrů,...

Vklad

Jakékoli svěřené peněžní prostředky, které představují závazek úvěrové instituce vůči vkladateli na jejich...

Vklady s dohodnutou splatností

Vklady, které nemohou být klienty vybrány před uplynutím předem stanovené doby splatnosti.

Vklady s výpovědní lhůtou

Vklady, které mohou být klienty vybrány až po uplynutí předem sjednané výpovědní lhůty od okamžiku oznámení úmyslu...

Volný pohyb služeb

Jeden ze základních institutů práva ES, projev principu volného pohybu osob, služeb a kapitálu (čl. 49 - 55 Smlouvy o založení Evropského společenství). Představuje plnění či výkony, poskytované na...

Volný trh

Trh s investičními nástroji organizovaný burzou cenných papírů nebo organizátorem mimoburzovního trhu, který není regulovaným trhem. Podmínky pro přijetí investičního nástroje na volný trh stanoví...

Výhradní pojišťovací agent

Kategorie pojišťovacího zprostředkovatele. Vykonává zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví jménem a na účet jedné pojišťovny, je vázán vnitřními předpisy pojišťovny. Bylo-li tak dohodnuto, je...

Výjimky z plnění cíle

Instituce výjimek vyvazujících centrální banku ze závazku plnit inflační cíl je využívána v režimu flexibilního...

Výkon práva usazování (svoboda usazování)

Jeden ze základních institutů práva ES, projev principu volného pohybu osob, služeb a kapitálu (čl. 43 - 48 Smlouvy o založení Evropského společenství). Představuje výkon činnosti podnikatelského...

Výkonnost fondu

Ukazatel (obvykle v procentech) vyjadřující zhodnocení majetku fondu za příslušné časové období. Předchozí výkonnost...

Výluka z pojištění

Nahodilé skutečnosti, které v rámci konkrétní pojistné smlouvy nejsou pojistnými událostmi. Pojistná smlouva nebo pojistné podmínky mohou definovat výluku, tj. stanovit podmínky, za kterých nevzniká...

Vypořádání obchodů s investičními nástroji

Splnění závazků z uzavřeného obchodu s investičními nástroji. Splnění závazků z obchodu s investičními nástroji...

Výše nákladů ve vztahu k majetku zákazníka na účtu

Ukazatel výše nákladů ve vztahu k majetku zjišťuje, jaké výše dosahuje poměr mezi veškerými náklady, které zákazník zaplatil obchodníkovi, k jeho průměrnému čistému majetku. Obvykle se používají tři...

Vzájemně uznávané činnosti

Bankovní činnosti, které mohou úvěrové instituce nebo finanční instituce, jež mají povolení (licenci) k výkonu bankovních činností na území jednoho členského státu EU, vykonávat na území jiného...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!