Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Slovník pojmů - Z

Vše A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zahraniční obchod

Po vstupu České republiky do Evropské unie je zahraniční obchod ČR souhrnem vnitrounijního obchodu (tj. obchodu se...

Zahraniční zadluženost

Zahraniční zadluženost zachycuje finanční pasiva rezidentů vůči nerezidentům se smluvně stanovenou lhůtou...

Zajištěný fond

Fond, který garantuje určitý minimální výnos nebo návratnost části nebo celé jistiny (obvykle od 90 do 100 %).

Zajišťovna

Právnická osoba, které bylo uděleno povolení opravňující ji k provozování zajišťovací činnosti. Činnost zajišťoven se...

Zastoupení (reprezentace) zahraniční banky

Organizační složka zahraniční banky, která se nezapisuje do obchodního rejstříku a která na území ČR nepodniká ani neuzavírá obchody, ale pouze zprostředkovává styk mezi zastupovanou zahraniční...

Zátěžové testy

Kvantifikace odhadovaných ztrát, ke kterým by došlo v důsledku realizace extrémních, ale možných scénářů šoků do...

Zelená karta

Mezinárodní doklad o existenci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Zelená karta umožňuje...

Změna bankovní licence

Rozhodnutí ČNB vydané na žádost banky nebo z vlastního podnětu jako jedno z opatření k nápravě. Změna bankovní licence spočívá ve zúžením nebo rozšíření výčtu činností, k jejichž výkonu je banka...

Zprostředkovatelská činnost

Odborná činnost v pojišťovnictví spočívající zejména v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv nebo zajistných...

Ztrátové úvěry

Ztrátové úvěry představují pohledávky s nejvyšší mírou rizika, u kterých je splacení pohledávky nemožné. Tyto úvěry...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!