Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Organizace a povinné orgány spolku

Vnitřní organizace spolku je velmi důležitá. První orgány doporučujeme ustanovit již při ustavující členské schůzi, abyste později měli ve všem jasno. Orgány spolku jsou statutární a pak také nejvyšší orgán. Spolek může dobrovolně zřídit ještě kontrolní nebo rozhodčí komisi, případně další orgány, které definuje ve stanovách. Více orgánů je vhodných pro větší spolky o mnoha členech. Jestliže založíte spolek, který bude mít pouze tři členy, je zde například kontrolní komise naprosto zbytečná.  

 

Statutární orgán spolku  

Statutární orgán může mít kolektivní nebo individuální podobu. V případě kolektivní formy se jedná o výbor. Pokud má formu individuální, tak můžeme hovořit o předsedovi spolku. Statutární orgán volí a odvolává nejvyšší orgán spolku, kterým je členská schůze, pokud opět neurčí stanovy jinak. Žádné usnesení by nemělo být v rozporu s dobrými mravy nebo s obsahem občanského zákoníku. Pokud je takové usnesení vydáno, nepřihlíží se k němu.  

Jestliže není ve stanovách definováno funkční období jednotlivých orgánů, tak je toto období dle občanského zákoníku pětileté. Pokud se nějaký člen své funkce vzdá nebo z jiného důvodu v průběhu odstoupí, může ho nahradit jiný člen, pokud bude mít zájem a to bez nutnosti voleb. Ty jsou vyžadovány až opět po pěti letech, pokud se tedy v orgánu nachází alespoň polovina původních členů.  

 

Nejvyšší orgán spolku  

Jak už bylo uvedeno, nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Tento orgán ovlivňuje hlavní zaměření spolku, rozhoduje o změnách stanov, schvaluje výsledky hospodaření a má i mnoho dalších pravomocí, které plynou právě ze stanov nebo z občanského zákoníku. Stejně jako u jiných korporací, tak i zde postačuje, když se členská schůze sejde alespoň jednou ročně. Může ji svolat statutární nebo kontrolní orgán. Sejít by se měla také proto, aby schválila výsledky hospodaření.  

Kontrolní ani rozhodčí komise nejsou povinné. Zakládají se pouze za účelem vnitřní kontroly, která pokud zjistí nějaké nedostatky, musí upozornit statutární orgán.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!