Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pravomoci statutárního orgánu

Statutární orgán spolku může mít kolektivní nebo individuální formu. V případě kolektivní se hovoří o výboru, a pokud je zřízen orgán individuální, tak o předsedovi. Stejně jako u každé jiné obchodní korporace je úloha statutárního orgánu opravdu zásadní a nenahraditelná. Jedná se o orgán, který činí velká rozhodnutí spolu s členskou schůzí. Ta je v tomto případě orgánem nejvyšším. Pojďte se podívat, co podle občanského zákoníku patří především do jeho pravomocí.  

 

Ustanovení statutárního orgánu  

Statutární orgán by měl být ustanoven již při ustavující členské schůzi, jelikož se jedná o základní orgán každého spolku. Pokud stanoví neurčí jinak, jeho členy volí a odvolává nejvyšší orgán, tedy členská schůze. Statutární orgán však může být zároveň i nejvyšším orgánem spolku a nemusí to být vůbec žádnou překážkou v jeho působení. Jestliže funguje členská schůze, tak ji právě statutární orgán svolá minimálně jednou ročně k pravidelnému zasedání.  

Toto svolání by mělo vzejít z podnětu alespoň jedné třetiny členů spolku nebo kontrolního orgánu spolku. Jestliže statutární orgán nesvolá členskou schůzi do 30 dní poté, co mu byl dán k tomuto kroku podnět, může osoba, která podnět vydala, svolat na náklady spolku schůzi sama.  

Statutární orgán má za úkol vyhotovit do 30 dnů po ukončení zasedání členské schůze zápis, případně tímto zápisem pověřit člena, který členské schůzi předsedal. Jestliže členská schůze není usnášení schopná, tak statutární orgán svolá do 15 dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní termín. V pozvánce musí být důrazně označeno, že se jedná o náhradní zasedání.  

 

Statutární orgán a kontrolní komise  

Co se týká vztahu statutárního orgánu a kontrolní komise, může kontrolní komise dle stanov odvolávat nebo volit členy statutárního orgánu. Členství v kontrolní komisi a zároveň ve statutárním orgánu je neslučitelné, pokud stanovy neurčí jinak.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!