Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Založení spolku

Založení spolku prošlo v posledních dvou letech významnými změnami. Vešel totiž v platnost nový občanský zákoník, který spolky upravuje. Dříve se spolek označoval jako občanské sdružení, od roku 2014 se však používá označení „spolek“ a stávající občanská sdružení se do něj musela transformovat.  

Založení je podobně náročné jako v případě jakékoliv jiné obchodní korporace. Jediné výrazné zjednodušení je v tom, že nemusíte skládat žádný základní kapitál. I tak ale spolek zdarma rozhodně nezaložíte.  

 

Založení spolku dle nového občanského zákoníku  

Spolek se zakládá přijetím stanov. Občanský zákoník rozlišuje dva způsoby, a to konkrétně shody zakladatelů na obsahu stanov a usnesení ustavující členské schůze. V prvním případě se zakladatelé nemusí vůbec scházet, stačí když ve stanovách uvedou veškeré své identifikační údaje, jako je jméno, adresa nebo datum narození.  

Dále se podepíší a napíšou datum podpisu. Ke stanovám je nutné ještě předložit dokument, ve kterém bude uvedeno datum vzájemné dohody a opět jednoznačná identifikace osob, které se rozhodly spolek založit.  

 

Založení souhlasem se stanovami nebo ustavující členskou schůzí  

Jestliže se rozhodnete pro založení spolku ustavující členskou schůzí, musíte se v první řadě shodnout na obsahu stanov. Ustavující členskou schůzi je nezbytné svolat nejdéle 30 dní před jejím konáním. Členům se rozesílá pozvánka, na níž se uvádí čas, místo a předmět zasedání.  

Z této schůze se pak vyhotoví zápis dle vzoru, který můžete nalézt třeba i na internetu. Osoby, které jsou uvedeny v listině přítomných, pak zakládají spolek. Jestliže nebudete hlasovat pro přijetí stanov, nemůžete se stát členem spolku. Záznam v listině přítomných osob doplňují podpisy členů, kteří odstoupili a těch, kteří tento záznam uskutečnili.  

K založení spolku jsou potřeba alespoň tři osoby. Horní hranice pro počet členů není nijak omezena. Do spolku tak může vstoupit úplně každý. Nezbytně není nutné živnostenské oprávnění, jsou však případy, kdy ho budete potřebovat. Po založení následuje zápis do spolkového rejstříku a vznik spolku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!