Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Obmyšlená osoba

Obmyšlená osoba je v případě svěřenského fondu velmi důležitá. Jedná se osobu, která získá po naplnění určitého účelu nebo po uplynutí doby nárok na majetek z fondu. Obmyšlený se tak jinak vysvětluje také jako příjemce plnění. Jmenuje ho zakladatel, případně ho může určit i statut svěřenského fondu, který se spolu se smlouvou považuje za jeden ze základních dokumentů.  

 

Právo na majetek fondu  

Obmyšlená osoba má právo na veškerý majetek, který tento fond tvoří. Obmyšlená může být jedna osoba nebo těchto osob může být i více. Před obmyšleným se samozřejmě existence fondu nemusí tajit, ale měl by o něm vědět, aby mohl spolu se zakladatelem dohlížet na jeho správu, které se ale jinak přímo neúčastní. Plnění z fondu musí obdržet nejdéle za 100 let. Na takovou dobu totiž může být založen svěřenský fond, který vzniká na dobu neurčitou.  

Čerpání se zde ale většinou pojí s nějakým účelem, takže to není tak, že by peníze ve fondu byly jinak nedobytné. Kromě soukromého účelu, kdy fond může nahradit například dědictví, je možný také veřejný účel založení, kdy je pak obmyšleným třeba nějaká charitativní organizace.  

Plnění z fondu obmyšlený požaduje za dobu jeho trvání. Musí být však ve shodě se statutem fondu. Pokud s ním ve shodě nebude, žádné plnění mu přirozeně nenáleží.  

 

Dohled nad hospodařením fondu  

Na to, jak se správce o svěřenský fond stará, může obmyšlený dohlížet. Také může soudu navrhnout, aby odvolal svěřenského správce, pokud má pocit, že s fondem špatně hospodaří a poškozuje jej nebo práva obmyšlené osoby. Určitě by obmyšlený neměl nijak poškozovat zakladatele nebo samotný fond.  

 

Změny a zánik fondu  

Po uplynutí doby má obmyšlená osoba nárok na peníze a končí správa svěřenského fondu. Od teď by se již měl o fond starat sám nebo si majetek převést do svého vlastnictví. Jsou zde rozdíly mezi fondy veřejnými a soukromými. U veřejných fondů je obmyšlených zpravidla více a také do nich přispívá svým majetkem více lidí, kteří se samozřejmě automaticky nestávají ani obmyšlenými ani zakladateli.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!