Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Správce svěřenského fondu

Správce svěřenského fondu neboli svěřenský správce je osoba, která zajišťuje správu a dohled nad fondem. Jakmile správce přijme pověření ke správě majetku, může fond vzniknout. Jedná se tedy o velmi důležitou osobu, která má v mnoha ohledech i významnější postavení než právě zakladatel fondu. Ten zde pouze uloží svůj majetek a více se o celou záležitost již nezajímá. Jestliže je správců jmenovaných více, může být jedním z nich i právě zakladatel.  

 

Kdo může být správcem svěřenského fondu  

Správcem svěřenského fondu může být jmenována pouze svéprávná osoba. Může se ale jednat jak o osobu fyzickou, tak i o osobu právnickou. Přijetí pověření se pak adresuje tomu, kdo tuto osobu jmenoval. Jestliže správce nechce tuto činnost vykonávat, může ji samozřejmě i odmítnout. Správce nemusí mít žádné speciální vzdělání ani praxi. Podmínkou je pouze ta svéprávnost. Jestliže tedy dojde k zániku svéprávnosti, tak přirozeně zaniká i role správce fondu.  

Pokud správce nejmenuje zakladatel ani ho neurčuje statut fondu - základní dokument, pak může být správce jmenován na návrh osoby, která má právní zájem, tedy většinou se v tomto případě jedná o obmyšleného. Pokud ho ale nikdo nejmenuje, neznamená to, že svěřenský fond zůstane bez správce, může ho totiž jmenovat i soud.  

 

Povinnosti správce fondu  

Správce má povinnost se o majetek fondu starat s péčí řádného hospodáře. Musí tedy šetřit a rozmnožovat podstatu fondu. Zároveň by se měl starat o to, aby fond dosahoval účelu, pro nějž byl původně zřízen. Majetek ve fondu není majetkem správce a on se tedy stará o správu cizího majetku. Konkrétní povinnosti jsou pro tuto situaci uloženy v zákoně. Vykonává sice vlastnická práva, není však možné, aby si majetek převedl.  

Činnost správce probíhá ve většině případů za úplatu. Může být však i bezúplatná, pokud je správcem blízká osoba a správa fondu není nijak náročná. Zákon tuto možnost nijak neomezuje.    

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!