Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Zánik a zrušení svěřenského fondu

Jako kterákoliv jiná organizace, tak i svěřenský fond může být zrušen. V tomto článku vás s jeho zrušením a zánikem blíže seznámíme. Zrušení je samozřejmě možné z více důvodů. Tím prvním je, že uplyne doba, pro kterou byl fond původně zřízen. Často se stává, že se uložení majetku ve fondu pojí s nějakou dobou. Pokud už je fond založen na dobu neurčitou, stejně je maximální doba jeho platnosti 100 let, a pak by měl zaniknout. Také se může pojit s účelem. Pokud je účelu dosaženo, svěřenský fond rovněž zaniká.  

 

Veřejný nebo soukromý zájem  

Při zániku svěřenského fondu musíme rozlišit veřejný a soukromý zájem. Pokud hovoříme o veřejném zájmu, může o zrušení svěřenského fondu rozhodnout i soud, který prohlásí, že fond splnil svůj účel, nebo že je dosažení účelu velmi obtížně, ba dokonce nemožné. U veřejného fondu se také může provést změna, která jeho účel upraví a již ho bude možné naplnit, aniž by soud musel něco rušit. V případě změn je ale nutné vyjádření všechny zúčastněných osob, které by s tímto krokem měly souhlasit.  

Co se týká soukromého účelu svěřenského fondu, zde se musejí všichni obmyšlení vzdát práva na plnění z fondu. Dalším způsobem zániku je pak úplné vyčerpání fondu. Pokud už nemá žádný majetek, není důvod, aby fond existoval.  

 

Vydání majetku svěřenského fondu  

Jakmile fond zanikne, vydává veškerý svůj majetek obmyšlenému nebo zakladateli, jestliže žádná obmyšlená osoba neexistuje. Pokud není už ani zakladatel fondu, tak majetek podléhá státu. Při zániku fondu se s ním jinak nakládá dle sepsaného statutu a hospodaří s ním správce fondu. Ten ho má povinnost bezúplatně převést na obmyšleného.  

Tato osoba nenese žádnou odpovědnost za to, jak se s fondem hospodařilo ani za dluhy fondu, jelikož je přímo nemůže ovlivnit. Jestliže statut neurčí, jak s majetkem fondu naložit, opět se musí správce obrátit na soud. Velká rozhodnutí tedy nemůže tvořit bez konzultace.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!