Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dobrovolná likvidace společnosti

K dobrovolné likvidaci společnosti přistupují její členové tehdy, když se rozhodnou pro její zrušení, je však potřeba vypořádat nějaké závazky, které společnost má. Likvidace je nutná de facto vždy, když se společnost ruší. Pouze pokud se transformuje do jiné podoby, ruší se bez likvidace, protože její majetek přechází na nově vzniklou firmu. Přečtěte si o dobrovolné likvidaci společnosti a podívejte se, zda víte vše, co byste měli znát.  

Dobrovolná likvidace z rozhodnutí valné hromady  

Valná hromada se usnese, že dojde ke zrušení obchodní společnosti s likvidací. Toto usnesení se může týkat společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti i veřejné obchodní společnosti. Stejně tak, když společnost splnila účel, pro který byla založena, dochází ke zrušení s likvidací.   Likvidace probíhá dle likvidátora společnosti, který může být zároveň jedním z jejích společníků. Podmínkou pro likvidaci však je, že nenastala povinnost podat insolvenční návrh, tedy že společnost není předlužená dle zákona o úpadku a způsobech jeho řešení. Společnost vstupuje do likvidace v den, ke kterému se ruší.  

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Postup dobrovolné likvidace  

Valná hromada nejprve učiní rozhodnutí o zrušení společnosti a o jejím vstupu do likvidace. Současně jmenuje likvidátora. Poté statutární orgán zajistí zhotovení účetní závěrky ke dni, který předchází dnu, v němž společnost vstupuje do likvidace. Likvidátor podá přiznání k dani z příjmů, sestaví zahajovací rozvahu a zajistí zápis do obchodního rejstříku.

Dále provádí inventarizaci majetku a jeho ocenění tržní cenou včetně zajištění prodeje. Dále oznámí likvidaci věřitelům a dotčeným orgánům. Jakmile zpeněží majetek, uspokojí pohledávky věřitelů a mzdové nároky zaměstnanců.  

Jakmile je vše vyřízeno, tak statutární orgán svolá valnou hromadu, kde rozhodne o rozdělení likvidačního zůstatku. Do 30 dnů od jeho rozdělení likvidátor i při dobrovolné likvidaci musí podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku. Jakmile je společnost vymazána, oficiálně zaniká.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!