Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Jaké informace obsahují jednotlivé finanční výkazy?

 

Rozvaha

Rozvaha podává informace o majetku společnosti a zdrojích krytí daného majetku. Skládá se z aktiv = majetek a pasiv = zdroje krytí. Pro rozvahu musí být dodržena základní bilanční rovnice, kdy se aktiva rovnají pasivům. Tedy majetek musí odpovídat zdrojům krytí.

Rozvaha je stavová veličina, tudíž hodnota aktiv a pasiv je počítána vždy k určitému dni.

Díky rozvaze je možné například vyčíst, jak vysoké pohledávky a závazky společnost má. Nebo celkovou zadluženost společnosti vůči různým finančním institucím, množství cizího kapitálu ve společnosti, rozdělení krátkodobých a dlouhodobých úvěrů a zdrojů krytí a mnoho dalších ukazatelů, které vypovídají o hospodaření společnosti.

Rozvaha udává ucelený obraz o finanční pozici účetní jednotky.

 

Výkaz zisků a ztrát

Výkaz zisků a ztrát podává informaci o tom, jakého hospodářského výsledku tzn. zisku nebo ztráty společnost ve sledovaném období dosáhla.

Z výkazu lze vyvodit např. mzdovou náročnost (výši mzdových nákladů) nebo materiálovou náročnost (náklady na materiál) pro společnost, vždy za dané období.

 

Výkaz cash-flow

Výkaz cash- flow, neboli výkaz peněžních toků, informuje o peněžních tocích v podniku. Výkaz cash- flow je velmi důležitým, protože v dnešní době je stále více firem, které nehradí své závazky a prodlužuje se tak lhůta splatnosti a společnosti se tak snižuje množství peněžních prostředků.

Firma potřebuje, aby každá faktura byla včas zaplacena a tím bylo zamezeno zvyšování tržeb, bez potřebného zvyšování peněžních prostředků.

Pro výkaz cash- flow je důležitým okamžikem úbytek peněz na účtu neb jejich připsání. 

 

Přílohy

V příloze se uvádějí například údaje o nezaplacených daních a pojistném na sociálním a zdravotním pojištění – pokud má společnost potíže, jako první přestává platit pojistné a to tudíž vypovídá, že něco není v pořádku. 

Chcete vést účetnictví bez problémů?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!