Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Povinnosti účetní jednotky

 

Účetní jednotka má povinnost dodržovat všechny účetní zásady a zajistit tak věrné a poctivé zobrazení předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.

Skutečnosti, které jsou předmětem a součástí účetnictví a účtování musí být zachyceny účetními doklady, účetní případy zaznamenány v účetních knihách a inventarizován majetek a závazky. Ke konci účetního období je povinností sestavit účetní závěrku.

 

Vedené účetnictví musí být:

 • správné – to je v případě, že jsou dodrženy všechny zákonné předpisy
 • úplné – zaúčtovány jsou všechny účetní případy v daných účetních knihách, je sestavena účetní závěrka a dodrženy všechny náležitosti pro zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy
 • průkazné – průkazné jsou všechny záznamy a je provedena inventarizace
 • srozumitelné – účetní případy jsou jednoznačně a spolehlivě určeny
 • uchovatelné a zaručovat trvalost účetních záznamů

 

Archivace

Dobu archivace jednotlivých účetních záznamů stanovuje § 31 zákona o účetnictví a další právní normy jako např. zákon o archivnictví, zákon o DPH nebo sociálním zabezpečení. Za porušení povinností související s archivací dokumentů a účetních záznamů může být účetní jednotce uložen pokuta až ve výši 3% z hodnoty úhrnu rozvahy.

 

Zá zákona je potřeba archivovat 10 let tyto záznamy:

 • účetní závěrku
 • výroční zprávu

A podle ostatních právních norem např. daňové doklady k DPH.

 

Ze zákona je potřeba archivovat 5 let tyto účetní záznamy:

 • účetní doklady
 • účetní knihy
 • odpisové plány
 • inventurní soupisy
 • účtový rozvrh
 • přehledy
 • účetní záznamy, které dokládají formu vedení účetnictví

 

Inventarizace

Inventarizací zjišťuje účetní jednotka skutečný stav veškerého majetku a závazků a ověřuje, zda tento zjištěný stav odpovídá stavu majetku a závazků (aktiv a pasiv) v účetnictví. Inventarizace je prováděna k okamžiku sestavení účetní závěrky, tedy v případě řádné závěrky na konci účetního období.

Inventarizaci je nutné archivovat 5 let od jejího provedení.

 • fyzická inventura – zjištění skutečného stavu u hmotného nebo nehmotného majetku
 • dokladová inventura – u závazků, pohledávek a dalších složek majetku

 

Při srovnání výsledků inventury a stavu v účetnictví může dojít k těmto situacím:

 • skutečný stav je nižší než v účetnictví – rozdíl se označuje jako manko, u peněžních hotovostí a cenin jako schodek
 • skutečný stav je vyšší než je stav v účetnictví – rozdíl se označuje jako přebytek

S inventarizací také souvisí vnitřní předpisy společnosti, které stanovují termíny a četnost inventarizace, pověřené osoby a postupy.

Chcete si vést účetnictví jednoduše?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!