Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účetní uzávěrka vs. účetní závěrka

 

Zahrnuje doúčtování všech účetních případů k poslednímu dni účetního období, výpočet a zaúčtování zisku, daně z příjmu a uzavření účetních knih. Jedná se vlastně o práce spojené s uzavřením jednotlivých účtů za dané účetní období. Konečným krokem účetní uzávěrky je sestavení účetní závěrky.

 

Účetní uzávěrku lze rozdělit do těchto fází:

 • Přípravná práce

Měly by se zkontrolovat převody zůstatků tak, aby byla zajištěna bilanční kontinuita majetku a závazků. Součástí přípravné práce je i inventarizace, kdy se zjišťuje skutečný stav majetku a závazků, podle kterých se upravují koncové stavy účtů.

 • Doúčtování operací k poslednímu datu období

Je potřeba doúčtovat kurzové rozdíly, časové rozlišení, dohadné položky, opravné položky, rezervy, zásoby na cestě, případně i počáteční a koncové stavy.

 • Zjištění HV, výpočet daně, uzavření knih

Zjišťují se obraty účtů rozvahových a výsledkových, výsledek hospodaření a dále uzavření účetních knih. Na základě daného hospodářského výsledku se počítá daň z příjmů, odložená daň a definitivně se uzavírají účetní knihy,

Účty nákladů a výnosů se převedou na účet  - 710 Účet zisku a ztrát a tím se vynulují. Zůstatky u rozvahových účtů se převádí do následujícího období přes účty 702 a 701 – konečný a počáteční účet rozvážný.

 

Účetní závěrka

Je upravována Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb.

Představuje soubor finančních výkazů, které jsou sestavovány účetní jednotkou za účetní období k rozvahovému dni. Tyto výkazy mají vypovídací schopnost o hospodaření společnosti za dané období.

Podle zákona o účetnictví má účetní závěrka tento obsah:

 • rozvaha
 • výkaz zisku a ztrát
 • příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v jednotlivých částech účetní závěrky, dále informace o výši splatných závazků pojistného na sociálním zabezpečení a zdravotním pojištění a o výši evidovaných daňových nedoplatků

Dále existují tzv. volitelné části, které podávají přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu.

 

Účetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, ji mohou sestavit ve zjednodušeném rozsahu. Akciové společnosti ji však musí vždy sestavit v plném rozsahu.  Zákonnými podmínkami pro ověření účetní závěrky auditorem jsou:

 • bilanční suma převyšuje 40 mil. korun
 • roční úhrn čistého obratu převyšuje 80 mil. korun
 • průměrný přepočtený stav zaměstnanců je vyšší než 50

U akciových společností stačí splnění jedné podmínky, u ostatních účetních jednotek je zapotřebí splnění dvou podmínek.

 

 Náležitosti účetní závěrky

 • jméno a příjmení, obchodní firmu nebo název účetní jednotky; sídlo nebo bydliště a místo podnikání
 • identifikační číslo, pokud je má účetní jednotka přiděleno,
 • právní formu účetní jednotky,
 • předmět podnikání,
 • rozvahový den nebo jiný okamžik, k němuž se účetní závěrka sestavuje,
 • okamžik sestavení účetní závěrky,
 • podpisový záznam statutárního orgánu nebo podpisový záznam účetní jednotky

 

Kdy účetní závěrku sestavit?

Účetní závěrka je sestavována k rozvahovému dni, což je den, kdy dochází k uzavření účetních knih. Řádná účetní závěrka je sestavena k poslednímu dni účetního období, v jiných případech se jedná o mimořádnou závěrku.

Společnosti sestavují však závěrku z vlastní iniciativy, interně, častěji než ukládá zákon, protože poskytuje důležité informace pro vedení společnosti a její chod.

Chcete vést účetnictví levně a přitom odborně?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!