Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Účetní zásady

Je soubor pravidel, které je nutné dodržovat při vedení účetnictví a sestavování účetních výkazů. Většina z nich je zapracována do zákona o účetnictví a společně s obecnými prvky – bilančním principem, podvojností, dokladovostí, oceňováním majetku, inventarizací vyvářejí obecně uznávané účetní zásady, které je potřeba dodržovat.

 • Zásada věrného a poctivého zobrazení

Podstatou je přesně zaznamenat stav a pohyb majetku, jeho přírůstek a úbytek a vykazovat hospodářský výsledek. Účetní jednotka zkoumá operace dle jejich podstaty bez ohledu na její daňové a právní dopady.

 • Zásada účetní jednotky

Vymezuje ekonomický celek, za který se vede účetnictví. V rámci účetní jednotky mohou být tvořeny i vnitropodnikové útvary, které za sebe vedou manažerské účetnictví, ale nemusí předkládat výsledky hospodaření.

 • Zásada neomezeného trvání účetní jednotky

Hlavní uplatnění této zásady je hlavně v oceňování dlouhodobých aktiv, kdy se majetek odepisuje několik let. Předpokládá, že účetní jednotka bude neustále trvat, že nedojde k jejímu zrušení, rozdělení nebo sloučení.
Zásada periodicity zjišťování hospodářského výsledku a finanční situace
Účetní jednotka má povinnost pravidelně vykazovat a zjišťovat výsledek hospodaření a finanční situaci. Hospodářský výsledek je vypočítává vždy za stejnou dobu i za účetní období a to je jeden kalendářní rok (12 měsíců po sobě).

 • Zásada oceňování v historických cenách

Majetek musí být oceňován vždy v cenách z období, ve kterém byl majetek pořízen. Nebere se budoucí dopad cenových změn nebo pokles kupní síly peněz.

 • Zásada konzistentnosti mezi účetními obdobími

Účetní závěrky z jednotlivých účetních období na sebe navazují, stejně jako metody oceňování, odepisování, náplň položek ve výkazech, aby byla zajištěna srovnatelnost finančních ukazatelů.

 • Zásada vymezení okamžiku realizace

Vyžaduje určit okamžik, kdy dojde k zaúčtování - den dodávky, inkasa, pohledávky, vystavení faktury apod.

 • Zásada opatrnosti

Do výše zisku se promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Realizuje se tvorbou rezerv a opravných položek.

 • Zákaz kompenzace

Nikdy nesmí být kompenzovány účty nákladů a výnosů, aktiv a pasiv, závazků a pohledávek. Výjimkou jsou pohledávky a závazky vůči stejné osobě, které mají splatnost do 1 roku a jsou vedené ve stejných měnách, převod podílu na hospodářském výsledku společníků v obchodní společnosti a doměrky a vratky z daní z příjmů, z nepřímých daní a poplatků.

 • Věcná zásada

Výkazy musí být sestavovány na základě informací, které jsou pro uživatele významné.

 • Přednost obsahu před formou

Nejdůležitější hlediskem je obsah účetních informací, forma je taktéž podstatná, ale je až druhořadá.

 • Akruální princip

Vyžaduje účtování účetních případů do období, se kterým časově a věcně souvisí. Jedná se hlavně o časové rozlišení nákladů a výnosů.

Chcete nechat účetnictví na profesionálech?

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!