Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Družstevní podíly

Každý člen družstva má ve společnosti nějaký podíl a tento podíl je také podmínkou pro vznik družstevního členství. Pojí se s ním určitá práva a povinnosti, které se ale týkají všech členů. Podíl je možné také převádět, čímž vaše členství zanikne, ale na druhou stranu vznikne jiné fyzické nebo právnické osobě. Velikost podílu by měla být dána výší vkladu společníka. Ovlivnit ji ale mohou také stanovy společnosti.  

 

Podíl na zisku  

V souvislosti s družstevními podíly se také často hovoří o podílech na zisku, které jsou spolu s členskou žalobou obsahem členství společníka. Stanovy zde mohou určit, že jen někteří členové za specifických podmínek mají nárok na podíl na zisku. Pokud tak ale neurčí, tak se zisk spravedlivě rozdělí mezi všechny členy, a to v poměru k výši vkladové povinnosti. Jestliže jste ale do družstva nově vstoupili a svůj podíl tak splatili až během roku, bude vám podíl na zisku počítán jen za poměrnou část roku.  

 

Družstevní podíl  

Na rozdíl od podílu na zisku je družstevní podíl definován jako podíl na majetku družstva a každý člen může mít tento podíl pouze jeden. Navíc může být stanovami vyloučeno spoluvlastnictví podílu. V případě potřeby může být tento podíl převeden na libovolnou osobu, která splní podmínky členství ve družstvu. Převod družstevního podílu mohou zakázat stanovy. Dále může být tato skutečnost upravena souhlasem představenstva.  

 

Převod družstevního podílu  

Co se týká samotného převodu na jiného člena, nebo na osobu, která členem družstva dosud není, je dáno, že převodce podílu ručí za dluhy, které se s ním spojují. Právní účinky nastávají až po doručení smlouvy o převodu družstvu nebo později, pokud tak smlouva stanoví.  

Podíl může být také předmětem dědického řízení, kdy vznik členství může být vázán souhlasem představenstva a dědici tedy musí být tento souhlas udělen. Členem se pak stává ke dni získání dědictví.  

Jak již bylo řečeno, jeden člen nemůže mít více podílů, pokud tedy na něj budete nějaký podíl převeden, oba podílí mu splynou v jeden o větší velikosti. Zatímco splynutí podílů možné je, s jejich rozdělením to je problematické. To není možné, když by klesla majetková účast člena pod nezbytné minimum, co tvoří základní kapitál družstva.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!