Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Stavební bytová družstva

Bytové družstvo je specifickým typem obchodní korporace. Jeho založení probíhá dle platné legislativy stejně jako v případě jakéhokoliv jiného družstva. Jedná se o právnickou osobu, který by měla mít předmět své činnosti v souladu se zajišťováním bytových potřeb svých členů.  

Zisk by zde měl být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů nebo k dalšímu rozvoji družstva. Zákon o obchodních korporacích toto nově upravuje, stejně jako nájemné. To by mělo být ve výši, která pokrývá účelně náklady družstva - například náklady na provoz, údržbu nebo různé příspěvky do fondů.  

 

Zákonná úprava bytového družstva  

Bytová družstva jsou upravena v Hlavě VI. - Družstvo a v Dílu 2, zákona o obchodních korporacích. Ten uvádí, že bytové družstvo se zakládá pouze za účelem uspokojování bytových potřeb členů, může spravovat domy, byty i nebytové prostory ve vlastnictví jiných osob a může provozovat další činnosti, pokud neohrožuje uspokojování bytových potřeb svých členů. Tyto další činnosti ale mohou mít pouze doplňkový charakter. V názvu firmy se uvádí, že se jedná o "bytové družstvo".  

 

Družstevní byty  

Tyto byty se nacházejí ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví bytového družstva a to je prostřednictvím nájmu poskytuje svým členům. Ve stanovách se uvádí, za jakých podmínek vzniká právo na uzavření smlouvy o nájmu. Stanovy mohou být samozřejmě i různě upravovány, musí s touto úpravou ale souhlasit všichni členi družstva, kteří mají aktuálně sjednaný podnájem nebo na něj mají alespoň nárok.  

 

Členství v bytovém družstvu  

Práva a povinnosti členů družstva plynou ze stanov a ze smlouvy o nájmu. Pokud nájemce hrubě porušuje své povinnosti z nájmu vyplývající, může být vyloučen z družstva. Stejně tak, když spáchá trestný čin, může přijít o členství.  

Pokud členství zanikne, zaniká také právo na uzavření smlouvy o nájmu bytu. Stanovami může být vyloučeno členství právnických osob. Pokud se tak rozhodnete až v průběhu působení družstva, nemá to vliv na právnické osoby, které již členy jsou. Družstevní podíl je samozřejmě možné libovolně převádět, což není možné stanovami omezit.  

Jestliže družstvo zanikne, má každý člen nárok na vypořádací podíl dle výše své vkladové povinnosti. Jedná se také o podíl na likvidačním zůstatku, který se vyplácí v penězích a pokud není možné ho vyplatit celý, provede se alespoň úhrada poměrné části.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!