Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Rady pro manažery

Manager a jeho funkce

4. 12. 2013

Manažerem nazýváme vedoucího pracovníka určitého úseku. Jak již vyplývá z názvu (manage=řídit), je jeho hlavní povinností dohlížet nad řádným chodem jemu svěřeného úseku. Hlavním smyslem manažerské...

Jak být dobrým managerem?

3. 12. 2013

Manažer má „svůj“ tým, který nejen vede, řídí, ale také motivuje, stojí za ním, je oporou, příkladem, předává své znalosti, vědomosti a zkušenosti. Ne vždy však zákonitě platí, že manažer má...

Time management anebo umět si zorganizovat čas

2. 12. 2013

Čas má svou cenu a proto je důležité naučit se s ním pracovat pokud možno efektivně. Správná organizace času vede nejen k jeho úspoře, ale i k dosažení lepších výsledků.   Time management, česky...

Syndrom vyhoření

1. 12. 2013

Snad každý člověk má období, kdy se mu do ničeho nechce, je podrážděný, špatně spí nebo má špatnou náladu. To není nic neobvyklého, ale pokud tyto pocity přetrvávají delší dobu, mohou to být příznaky...

Současné způsoby analýzy managementu

30. 11. 2013

Způsobů, jak analyzovat management je několik a každý manažer by měl znát alespoň některé z nich. Důležitá ovšem není jen teoretická znalost, ale je třeba naučit se získané poznatky využívat v praxi,...

Hodnocení pracovníků

29. 11. 2013

Smyslem hodnocení pracovníků je jejich motivace, kontrola způsobů a metod práce, chování pracovníků, ale také motivace k vyšším výkonům. Hodnocení je přínosné pro všechny zúčastněné strany. Ve...

Jak vést poradu, aby byla přínosná?

28. 11. 2013

Pokud se rozhodnete svolat poradu, musíte si promyslet následující body:    1. Účel a cíl porady Cíl porady Formulovat přesný důvod, proč se porada koná a jaký se očekává výsledek.  Položit si...

Time management a matice plánování času

27. 11. 2013

Den má 24 hodin a to znamená, že každý z nás má denně k dispozici 1440 minut času. A měl by se snažit ho využít co nejefektivněji. Pokud odbouráme denně 15 minut zbytečných věcí, ročně už získáme 90...

Vývoj managementu a přístupů k řízení

26. 11. 2013

Vznik managementu se uvádí počátkem 20 století, kdy se řízením zabývali jako akademičtí pracovníci, tak i praktičtí manažeři. Z tohoto počátku vznikly dva přístupy, které na sebe časově...

Vlastnosti a vývoj manažera

25. 11. 2013

Úspěšnost organizace a podniku závisí na vlastnostech manažera, na jeho vrozených a získaných předpokladech.  Mezi vrozené předpoklady manažera můžeme zařadit: inteligenci potřeba...

Audiokonference a její využití

24. 11. 2013

Audiokonference jsou dnes ve firemním prostředí velmi oblíbené. Můžete je pořádat nejen přes Skype (nebo jiný PC program, který umožňuje konferenční hovor), ale i přes svůj mobilní telefon. K...

5S neboli pět kroků dobrého hospodaření

23. 11. 2013

Uspořádání pracovišť, čistota a pořádek na pracovišti mají vliv na výkonnost zaměstnance. Přitom není důležité, zda se jedná o pracoviště techniků nebo kancelář administrativy. Správné uspořádání...

Systém zlepšovacích návrhů

22. 11. 2013

Tento systém se do Japonska dostal v poválečných letech prostřednictvím programu TWI (Training Within Industrie – školení v rámci jednotlivých průmyslových odvětví) a japonských manažerů, kteří...

Just in time

21. 11. 2013

Systém vznikl ve společnosti Toyota pod vedením Taiichi Ohna. Cílem JIT je výroba v co největším časovém souladu s poptávkou prostřednictvím zjednodušení a racionalizace vnitropodnikových a...

Zvládání konfliktních situací

20. 11. 2013

Slovo konflikt pochází z latinského conflictus a znamená udeřit, uhodit, srážku nebo někoho něčím zasáhnout. Konflikt je proces, v němž jedna strana vynakládá vědomé úsilí ve formě blokačních činů na...

Delegování úkolů

19. 11. 2013

Delegování je postup manažera, kterým přiděluje svým zaměstnancům úkoly a potřebné pravomoci a odpovědnosti k jejich plnění. Zaměstnanec by měl úkoly plnit tak, ale manažer i zaměstnanci poznají...

Typy a cíle porad

18. 11. 2013

Lze rozlišit celou řadu různých typů porad, které se liší jak formou, obsahem, tak i okolnostmi nebo zúčastněnými osobami. Všechny rozdíly plynou z odlišnosti programových bodů, které naplňují i...

Činnosti manažera a typy účastníků porady

17. 11. 2013

Před samotnou poradou by si měl manažer zaměřit na následující body: stanovit úkol a cíl porady rozhodnout, koho na poradu pozvat a za jakým účelem ...

Rozhodovací proces

16. 11. 2013

Rozhodování je jednou z hlavních funkcí manažera. Jde o aktivitu, kdy manažer vybírá jednu z variant řešení a stanovuje kdo, co kdy a jak. Při rozhodování musí mít manažer k dispozici informace o...

Brainstorming

15. 11. 2013

Je Metoda založená na získání co nejvíce nových informací, myšlenek a nápadů v daném čase a k danému problému formou otevřené skupinové diskuze. Hlavní myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině na...

Manažer a jeho moc

14. 11. 2013

Manažer je osoba, která je odpovědná v podniku a v daném úvaru za dosažení podnikových cílů, pojem vyjadřuje pozici, kterou manažer v podniku zastává. Manažer by měl správně vést zaměstnance ke...

Metodika kroků řešení problémů

13. 11. 2013

Jde o soustavnou průběžnou manažerskou činnost. Základní povinností manažera je rozhodnout se řešit problémy. Výsledkem tohoto rozhodnutí jsou činnosti a výsledky firmy. Definování...

Model rozhodovacího procesu

12. 11. 2013

Každý podnikatel musí mít dostatek informací, aby mohl učinit racionální rozhodování. Denně bude muset řešit případy ve firmě, které mají jinou důležitost a naléhavost. Bude řešit chod firmy,...

Proces tvorby firemního plánu

11. 11. 2013

Proces tvorby tohoto plánu je pro manažera velmi důležitý parametr pro zvládání plánů firmy. Má devět kroků, které na sebe navazují. Udělat si jasno – uvědomit si, čím se chce firma...

Metody ergonomie pro použití v praxi

10. 11. 2013

Předmětem ergonomie je vztah mezi člověkem, pracovním prostředkem a pracovním prostředím. Je důležité zajistit, aby tyto tři složky byli ve vzájemném poměru, jelikož ovlivňují výkonnost a kvalitu...

Styly řízení lidí

9. 11. 2013

Úspěšný podnikatel by měl znát určité styly řízení zaměstnanců. Ale důležité je vědět, kdy použít jaký druh autority. A zejména v jaké míře ji uplatňovat. Až přehnaná autorita vede k přemíře...

Jak připravit poutavou prezentaci

8. 11. 2013

Vytváření prezentací se stalo neodmyslitelnou součástí firemního života. Prezentace se připravují skoro na každé jednání, na kterýkoliv problém, nebo projekt. Proto byste si měli zcela jistě osvojit...

První den v novém zaměstnání

7. 11. 2013

I když se první den zdá z hlediska celkového úvazku zcela zanedbatelným, pravý opak je pravdou. První hodiny na novém pracovišti podstatně utváří vztah zaměstnance k novému zaměstnavateli. Stěžejní...

Metody kreativity

6. 11. 2013

Brainstorming – jedná se o skupinovou metodu, ve které by měli vystupovat odborníci, kteří mají povědomí či znalosti i dané problematice. Optimální počet osob je od 6 do 14. První kolo této...

Zásady týmové spolupráce

5. 11. 2013

Chuť a nadšení – zde je velmi důležité, aby si zaměstnanci sami uvědomili, že vložení nadšení do práce je i pro ně přínosem. Je to jejich volba. Pokud se nebudou chtít zapojit do procesu...

Analýza pracovních míst

4. 11. 2013

Analýza pracovních míst je základním východiskem pro personální otázky v organizaci. Je procesem získávání informací o pracovním místě a jejich vyhodnocování. Poskytuje obraz práce na pracovním...

Hodnotící metoda BARS

3. 11. 2013

BARS (Behaviorally Anchored Rating Scale) patří mezi metody hodnocení pracovníků. Každé hodnocení by mělo splňovat základní podmínku - posuzování výkonnosti a způsobilosti zaměstnance se musí...

Přístupy k vytváření pracovních úkolů a pracovních míst

2. 11. 2013

V praxi se pracovní místa vytvářejí v závislosti na potřebě společnosti, či spíše potřebě vedoucího pracovníka na základě přesvědčení, že je třeba zajistit určitou práci, kterou předem stanovený...

Pracovní porady – typy porad

1. 11. 2013

Pracovní porady by měly být rychlé, stručné, jasné, efektivní. Jedná se o proces vzájemného sdělování mezi jednotlivci, nebo skupinami. Předmětem porad je hledání řešení problémů, vzájemná výměna...

Problémy při prezentaci a jejich východisko

31. 10. 2013

1. Když spadne technika, díky které potřebujete odprezentovat své učivo. Důležité je omluvit se a případně rozpustit skupinu na deset minut, během které se pokusíte techniku...

Chyby v hodnocení pracovníků

30. 10. 2013

Kritizovat dovede každý, ale objektivně hodnotit, to je oříšek pro dnešní hodnotitele pracovníků. Je to především proto, že, velkou roli hraje sama osobnost hodnotitele a fakta, že ne vše jde...

Rozmisťování pracovníků, jeho formy, staffing

29. 10. 2013

Staffing, nebo-li po česku rozmisťování pracovní síly organizace. Úzce souvisí se vstupem a výstupem pracovník do a z organizace, tedy s vnitřní a vnější mobilitou organizace. Staffing má také...

Supply Chain Management

28. 10. 2013

Koncepce řízení dodavatelského řetězce je založena na dvou základních principech – 1) výrobek projde celou řadou procesů, než se dostane ke konečnému spotřebiteli, 2) o výsledku nerozhoduje jenom...

Jak připravit tiskovou konferenci? Rychle, přesně, bez problémů!

27. 10. 2013

Jak je tomu v dnešní pravidlem, média nás obklopují ze všech stran a téměř nelze se jim vyhnout. Většinou nás však ovlivňují nepřímo, tedy na dálku. Tisková konference je opakem tohoto dálkového...

Category Management

26. 10. 2013

Jde o proces řízení položek v kategorii produktu jakožto strategické obchodní jednotce. Obchodníci a dodavatelé spolupracují v rámci procesu prostřednictvím společné cenotvorby, merchandisingu,...

Prodej společnosti a vyrovnání obchodních partnerů

25. 10. 2013

Prvním krokem prodeje je finanční a právní analýza prodávané společnosti. Rychlost celého procesu prodeje zdravé společnosti záleží na mnoha faktorech, mezi které patří obor podnikání,...

Jak ušetřit pomocí e-faktur?

24. 10. 2013

Novela zákona přinesla nejenom zvýšení o jeden procentní bod DPH, ale také zrovnoprávnění elektronických faktur. S účinností již od 1. Ledna tohoto roku můžou firmy ušetřit peníze díky hojnějšímu...

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!