Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Řízení podniku

Úspěšné řízení projektu

17. 10. 2013

S jednotlivými fázemi projektového řízení by měl být seznámen každý, kdo se nachází před spuštěním více či méně náročného projektu. Jedná se o vhodné naplánování jednotlivých kroků, jejich...

CRM - řízení vztahu se zákazníky

16. 10. 2013

CRM = customer relationship management čili řízení vztahu se zákazníky, je proces shromažďování, třídění, zpracování a využití dat o zákaznících. Zatímco donedávna se uplatňovaly principy marketingu...

Umíte delegovat?

15. 10. 2013

Každý manažer musí během dne vyřídit hromadu neodkladných úkolů. Jenže den není nafukovací a je pravděpodobné, že část svých povinností budete muset nechat kolegům nebo podřízeným. Ovšem správně...

Inovace v podniku

14. 10. 2013

Stejně tak jako rozvoj konkurenceschopnosti podniku jsou v podniku důležité i inovace. Proč? A co to vlastně znamená?   Inovace je definována jako nová komerčně využitá myšlenka. Důležité je...

Strategický management, k čemu je dobrý?

13. 10. 2013

Každá profesionální organizace nebo firma, která má efektivně prosperovat, potřebuje strategický plán. Ten napomáhá k účelnému stanovení jednotlivých budoucích činností vycházejících ze současného...

Krize v podnikání, krizové řízení podniku

12. 10. 2013

Jedna věc je efektivně uchopit myšlenku a začít s podnikáním, druhá pak najít skulinu, prosadit se v podnikatelském světě a být úspěšnými ve své činnosti. Založení živnosti, nebo obchodní společnosti...

Reorganizace v podniku

11. 10. 2013

Reorganizace v podniku je jedním možných z řešení, pokud se firma dostane do insolvenčního řízení. Cílem reorganizace je revitalizace upadajícího podniku, zachování jeho provozu a postupné splácení...

Jak zvýšit konkurenceschopnost podniku?

10. 10. 2013

 … proč si vybrat právě nás? Co je to konkurence Konkurence je přirozená rivalita, soutěžení o moc a úspěch, je to hospodářská soutěž. Vaši konkurenti jsou vaši oponenti, nicméně to nejsou...

Podstata plánování

9. 10. 2013

Pojem plánování chápou mnozí stále ještě téměř jako sprosté slovo, spojované s centrálně plánovanou ekonomikou. Avšak v podnikatelské praxi má plánování naprosto neopominutelný význam a je řazeno...

Key Account Management

8. 10. 2013

Pro každého podnikatele jsou důležití jeho zákazníci – nebo alespoň by měli být důležití, jelikož představují zdroj finančních prostředků a jejich prostřednictvím může firma uspět na trhu. Je tedy...

Porterův pětifaktorový model

7. 10. 2013

Tento model je vhodný použít v případě, kdy majitelé firmy chtějí zanalyzovat faktory, které ovlivňují pozici firmy v konkrétním odvětví. Tento model je opravdu velmi vhodný, jelikož je zde použito...

Japonský management

6. 10. 2013

Přesto, že se Japonsko po druhé světové válce nacházelo ve velmi špatném stavu, je dnes považováno za jednu ze světových velmocí. Kdokoliv, kdo navštívil japonské továrny a porovnal je s jejich...

Pojem management a jeho funkce

5. 10. 2013

Podle anglického slovníku slovo manage znamená řídit, vést, spravovat, ale také hospodařit, zařídit, zvládnout nebo umět si pomoci. Management je tedy řízení, správa nebo vedení a manager správce či...

Podniková kultura

4. 10. 2013

Podnikovou kulturou se označují zvyklosti, sdílené názory, uznávané hodnoty a pravidla chování pracovníků uvnitř podniku a způsob jejich prezentace vůči vnějšímu okolí.  Podniková kultura...

Modelování podnikových procesů

3. 10. 2013

Modely podnikových procesů představují přehled procesů probíhající ve společnosti. Pomocí namodelovaných procesů získáváme jednodušeji informace a celkový přehled o procesech, které v podniku...

Podnikové procesy

2. 10. 2013

V každém typu či druhu společnosti existují procesy. Ne však každá společnost si to uvědomuje a umí se svými procesy pracovat. Přitom se v posledních letech rozmohl styl procesního řízení společností...

Výrobní a nevýrobní procesy ve společnosti

1. 10. 2013

V předchozím článku „Podnikové procesy“ byly vysvětleny základní pojmy o procesech, které probíhají ve společnostech. Bylo zde stručně popsáno hodnocení procesů a uvedené možnosti dělení procesů,...

Využití průmyslového inženýrství v procesech společnosti

30. 9. 2013

Průmyslové inženýrství je obor, který se věnuje řešení potřeb jednotlivých společností a zaměřuje se zejména na oblast zlepšování a inovací. Mašín a Vytlačil ve své knize Cesty k vyšší produktivitě...

Inovace

29. 9. 2013

Inovace je velmi důležitý pojem produktové politiky. Heslem dnešní doby je „Inovuj nebo zemřeš!“ To znamená, že pokud chce podnikatel být úspěšný, musí si uvědomit proces samotné inovace. Tím je...

Analýza životního cyklu produktu

28. 9. 2013

Tato analýza může podnikateli ukázat, jak si jeho výrobek (či služba) vede v konkurenčním boji. Nejprve je vhodné vysvětlit, co to vůbec znamená, že výrobek má životní cyklus. Znamená to, že: ...

Matice Boston

27. 9. 2013

Matici Boston vytvořila Bostonská poradenská skupina, proto se také matice může označovat písmeny BCG (anglicky). Jedná se o metodu sledování výrobku na trhu. Metoda je založena na zanesení výrobků...

Plánování výrobních činností

26. 9. 2013

Výrobní činnost je v podniku proces přeměny výrobní faktorů na výrobky. Výrobní proces se sám o sobě sestává z celé řady dalších procesů pracovních, automatických nebo převodních. Pro podnik je...

Bod zvratu – Break-even point

25. 9. 2013

Mezi důležité ekonomické veličiny podniku platí zisk, náklady, objem výroby, ceny produkce a tržby. Bod zvratu (anglicky break even point) je takové množství produkce firmy, při kterém nevzniká...

Jakost a požadavky na jakost

24. 9. 2013

V současnosti je jakost důležitým konkurenčním kritériem. O produktu lze všeobecně říci, že má odpovídající jakost, pokud je zákazník s produktem spokojen. Spokojenost zákazníků je chápana jako...

Principy strategického myšlení

23. 9. 2013

Pro zpracování a realizaci strategie je nutné zvládnout všechny principy strategického myšlení. Dodržování těchto principů může pomoci zabránit strategickým překvapením.     Základními principy...

Uspořádání výrobního procesu

22. 9. 2013

Rozhodování o uspořádání jsou v podniku velmi významná, riziková a obávaná, protože: mohou vyvolat podstatné investice a značné tvůrčí úsilí rozhodovatelů vyžadují...

Druhy a řády inovací

21. 9. 2013

Podle povahy rozlišujeme inovace: výrobkové (70% všech inovací) technologické (změny ve výrobní základně – 28%) materiálové (2%) Řády...

Projekt a typy produkčního procesu

20. 9. 2013

Definice projektu: „Jedinečný proces sestávající se z řady koordinovaných a řízených činností s daty zahájení a ukončení, prováděných pro dosažení cíle, který vyhovuje specifickým požadavkům, včetně...

Životní cyklus projektu

19. 9. 2013

Projekt je časově omezen. Jeho počátkem je volba projektu specifikace problému, který má projekční řešení odstranit a je ukončen rozpuštěním projekčního týmu. Mezi těmito dvěma okamžiky prochází...

Kteří „stakeholders“ mají právo na objektivní informace o firmě

18. 9. 2013

Nejen manažeři chtějí znát objektivní informace o firmě. Chtějí vědět, jaké výrobky prodávají, jaké jsou její platební podmínky, jak vysoký zisk firma vydělává nebo jak jsou hodnoceni pracovníci....

Překážky ve strategickém plánování

17. 9. 2013

Strategické plánování můžeme nahradit i pojmem dlouhodobé plánování aktivit firmy. To znamená v horizontu tří až pěti let. Existuje několik překážek, které by mohly podnikatele při jeho činnosti...

Metodika pro procesní řízení nákladů - ABC

16. 9. 2013

Activity Based Costing dále jen ABC. V posledních letech kdy se organizace snaží o uplatnění procesního přístupu, se velmi často hovoří o metodě ABC. Jedná se o metodu kalkulace nákladů. Tato metoda...

Analýza prostředí (příležitosti a hrozby)

15. 9. 2013

Základem správného posouzení analýzy prostředí, resp. analýzy příležitostí a hrozeb ve firmě, je sledování marketingového makroprostředí a mikroprostředí, které firmu ovlivňují. Mezi marketingové...

Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky)

14. 9. 2013

Každý podnikatel by měl pravidelně vyhodnocovat svou situaci. V pravidelných časových intervalech sledovat silné a slabé stránky ve firmě. To může uskutečňovat řadou různých analýz a metod. Jednou...

Informační smog a stres

13. 9. 2013

Informací je nepřeberné množství. Ke spotřebiteli se mohou dostat jakoukoli cestou. Lidé šíří informace pravdivé, nepravdivé, neúmyslně poškodit ostatní, ale také záměrně lživé. Někdy ale dojde i...

Jak využít působení necenových faktorů při analýze trhu a prognózování trhu

12. 9. 2013

Existují dva pohledy, při kterých může podnikatel využít znalosti působení necenových faktorů. Prvním pohledem je vysvětlení toho, co se na trhu událo. Tomuto jevu se říká retrospektivní analýza....

Metoda MAP

11. 9. 2013

Název metody MAP je odvozen ze tří anglických slov: Monitor, Analyse, Predict. Česky: Monitoruj, analyzuj, předpovídej vývoj. Pro pojmenování metody byly použity počáteční písmena těchto tří slov....

Požadavky kladené na informace – obsah informací

10. 9. 2013

Obsah určitého sdělení je pro podnikatele a jeho pracovníky velmi důležitý. Bez obsahu není možné informace sdělit a pracovat s nimi. Obsah informací jako takový souvisí s několika důležitými...

Požadavky kladené na informace – včasnost, dostupnost a spolehlivost

9. 9. 2013

Tyto tři atributy souvisí zejména s krátkodobými či střednědobými úrovněmi řízení či dokonce plněním přidělených úkolů. Ale i v praxi se můžeme setkat s dlouhodobými rozhodnutími, které firmy musí...

CEO, CFO, COO,& CTO – víte, které pozice ve firmě tyto zkratky označují?

8. 9. 2013

Doba soudruhů ředitelů, náměstků a dalších takových pozic v organizacích je nenávratně pryč. Po roce 1989 k nám vtrhl kapitalismus a s ním pozice a role zcela nové. Vše se značně ponagličtělo,...

Co je to outsourcing?

7. 9. 2013

Outsourcing je užší formou spolupráce mezi firmami. Do češtiny je překládán jako vyčleňování. Týká se to činností, kterou by sice společnost byla schopna zajistit vlastními silami, ale činit tak...

Řízení rizik podniku

6. 9. 2013

V průběhu podnikání je nutné vložit kapitál do určitých příležitostí a očekávat jeho navýšení Součástí tohoto procesu je určité riziko ztráty. Většinou platí, že větší šance zisku se spojena s větší...

Investiční činnost podniku

5. 9. 2013

Správná investiční rozhodnutí podniku mají možnost ovlivnit provozní činnost podniku a jeho konkurenceschopnost. Při chybném rozhodnutí přijdou na zmar drahé a omezené finanční zdroje, které pak...

Finanční analýza – Analýza investic

4. 9. 2013

Finanční analýza prováděna v souvislosti s předpokládanými investicemi je zaměřena na dvě základní oblasti, a to analýzu investic a analýzu financování.   Analýza investic Jedná se o analýzu...

Kvantitativní a kvalitativní kritéria hodnocení investic

3. 9. 2013

Kvantitativní kritéria Jedná se o měřítka výkonnosti investice, používají se při nich metody investičních propočtů, které se můžeme rozdělit do 2 základních skupin: Statistické metody...

Postupy využívané pro vytváření investičních variant

2. 9. 2013

Nejdříve je nutné zjistit, o jakou investiční variantu se jedná, tzn., zda plánujeme investici standartní či nestandartní. Toto rozhodnutí nám rozhodne o dalším postupu. Investice standardní –...

Problémy vznikající při plánování investic

1. 9. 2013

Při plánování investic ve společnosti můžeme narazit na určité problémy, které zde mohou vyvstat. Některé z problémů jsou popsány níže v tomto článku. Je dobré, aby společnosti tyto problémy při...

Správné plánování projektu – organizace, analýzy a všechno

31. 8. 2013

Plánování projektů je ve firmě jedním z nejdůležitějších faktorů, ovlivňující chod a kvalitu vaší společnosti. Správně naplánovaný projekt dovedený i v detailech k dokonalosti přináší nemalé zisky a...

Kalkulační systém pro malé a střední podnikání

30. 8. 2013

Existuje mnoho kalkulačních systémů, ale ne všechny jsou vhodné pro malé se střední firmy. Kalkulační systém úplných vlastních nákladů a ceny odvozené ze součtu přímých nákladů, režijních nákladů...

Rizikový kapitál

29. 8. 2013

V angličtině se pro rizikový kapitál užívá pojem „venture capital“. V překladu však venture nabývá různých významů – může znamenat hazard, dobrodružství, odvážný pokud nebo také riskantní podnik...

Metody hodnocení investic

28. 8. 2013

Metody hodnocení investic lze rozdělit ze dvou hledisek, zda respektují faktor času (dynamické) nebo nerespektují (statické).   Statické metody Tyto metody nerespektují faktor času a...

Charakteristika učící se organizace

27. 8. 2013

Existují základní charakteristiky, díky kterým je možné odhadnout, zda se firma může řadit mezi učící se organizace. Učení by mělo být součástí formulace celé strategie ve firmě –...

Efektivní organizační struktura a principy tvorby organizační struktury

26. 8. 2013

Aby byla organizační struktura efektivní, měl by podnikatel znát a klást důraz na následující fakta: Ve společnosti se musí klást důraz na lidi (zaměstnance). Tím dojde k maximálnímu...

Fáze projektového řízení

25. 8. 2013

Existují čtyři základní etapy spadající do projektového řízení: Vymezení a definování určitého zadání požadovaného projektu. Plánování projektu. Realizace...

Manažerské přístupy v manažerské mřížce

24. 8. 2013

Manažerská mřížka je využívána při hodnocení stylů řízení a manažerských přístupů. Manažerská mřížka se skládá ze dvou dimenzí, které jsou naneseny na osy: Vodorovná osa nese veličinu...

Přehled metod hodnocení ekonomické efektivnosti investic

23. 8. 2013

Při hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů je důležité znát určité kritérium, podle kterého se budou konkrétní investice posuzovat. Existuje několik kritérií, které se liší...

Rozpočet projektu

22. 8. 2013

Smyslem každého projektu je určení nákladů (předpokládaných), které mohou být použity v realizaci určitého projektu. Rozpočet je možné charakterizovat jako finanční možnosti firmy při realizaci...

Specifika analýz při formulaci corporate strategie, business strategie a funkční strategie

21. 8. 2013

Corporate strategie Při formulaci této strategie se rozhoduje o dalším vývoji jednotky (firmy, společnosti). Používá se zde vnější analýza, tzv. SLEPT analýza, která by měla obsahovat...

V jakých případech je nutné změnit strategii firmy

20. 8. 2013

  Změnu strategie firmy by měl podnikatel uskutečňovat v případech, kdy dochází ke změně prostředí, ve kterém firma působí nebo v případě, kdy dojde ke změně cílů firmy. Může se jednat o změnu...

Vymezení učící se organizace

19. 8. 2013

Je vytvořena spousta definic učící se organizace a každý majitel firmy může ze svého hlediska chápat tu svou firmu jako učící se. Existuje ale jedna definice, kterou vymysleli John Burgoyne a Tom...

Základní rozdíly mezi taktickým, operativním a strategickým řízením

18. 8. 2013

Taktické, operativní a strategické řízení na sebe navazuje. Liší se od sebe zejména stanovením cílů, úkolů a vyčleněním kompetencí odpovědných osob. Strategické řízení Řešení u...

Co je to podnikový systém? K čemu slouží?

17. 8. 2013

Pokud se váš podnik trochu rozroste, je třeba ho řídit skutečně efektivně a využívat všech způsobů, které k tomu vedou, včetně informačních technologií. Jednou z aplikací, které pomohou vaši firmu...

Metody stanovení nákladových funkcí

16. 8. 2013

Nákladovou funkci lze stanovit různými metodami. Klasifikační analýza Klasifikační analýza roztřídí jednotlivé nákladové položky na fixní a proměnnou část podle toho, zda se mění nebo...

Základní cíle makroekonomické politiky

15. 8. 2013

Je důležité sledovat čtyři základní makroekonomické cíle, které oceňují výkonnost dané země. Vysoká úroveň reálného produktu – jedná se o základní měřítko hospodářské úspěšnosti dané...

Standardní kalkulace

14. 8. 2013

Standardní kalkulace se může také nazývat typový kalkulační vzorec. Ve většině případů se setkáme spíše s tímto pojmem, než se standardní kalkulací. Typový kalkulační vzorec je jednou...

Return on assets

13. 8. 2013

Jedná se o ukazatel rentability vložených aktiv. Můžeme ho také nazývat mírou výnosu aktiv. Díky tomuto ukazateli můžeme poměřit zisk s celkovými aktivy, která jsou společností vloženy do své...

Return on common equity

12. 8. 2013

Jedná se o ukazatel rentability vlastního kapitálu. Můžeme ho také nazývat návratností vlastního kapitálu. Podnikatel může tímto ukazatelem sledovat, zda jeho vložené prostředky, resp. kapitál...

Return on sales

11. 8. 2013

Jedná se o ukazatel rentability tržeb. Používá se zde zisk, který je vztažený k tržbám. K výpočtu se používá hodnota tržeb a zisk. Tržby zde představují výkony podniku za určité časové období....

Return on capital employed

10. 8. 2013

Jedná se o ukazatel rentability dlouhodobých zdrojů. Můžeme ho také nazývat výnosností investovaného dlouhodobého kapitálu. Tento ukazatel měří efektivnost výnosnosti dlouhodobých investic...

Předběžná a výsledná kalkulace

9. 8. 2013

Před zahájením každé výroby musí podnik zkalkulovat své náklady na kalkulační jednici, aby mohl zkontrolovat ve vnitropodnikovém ekonomickém systému tento nákladový úkol. Zde se také kontroluje...

Hodnotové pojetí nákladů a příklady využití typů kalkulačních nákladů

8. 8. 2013

Náklady v hodnotovém pojetí se uskutečňují v reálném čase při tvorbě příslušné aktivity a představují množství spotřeby daných ekonomických zdrojů v peněžním vyjádření. Tyto náklady se řeší právě...

Ekonomická struktura podniku

7. 8. 2013

Ekonomická struktura podniku by měla vzniknout z důvodu potřeby identifikace ekonomického řízení každého útvaru, který ve společnosti vznikl.   Nákladové středisko – v tomto...

Druhové a účelové členění nákladů

6. 8. 2013

Druhové členění nákladů Jedná se o peněžní vyjádření ekonomických zdrojů, které jsou (byly) vynaloženy na určité konkrétní aktivity (vstupy). Mezi tyto druhové náklady patří náklady prvotní a...

Dynamická kalkulace

5. 8. 2013

Kalkulace se používají zejména pro výpočet nákladů, zisku, přínosu pro společnost, pro výpočet výkonů, nákladů a jiných finančních hodnot. Kalkulace je jednou z hlavních nástrojů řízení nákladů a...

Analýza makroprostředí

4. 8. 2013

Tato analýza se používá v případě stanovení firemní ekonomické strategie. Základním účelem ekonomického makroprostředí je zejména identifikace ukazatelů, které mohou ovlivnit ekonomický vývoj...

Interní audit

3. 8. 2013

Interní audit je nezávislá, objektivní a konzultační činnost zaměřená na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Cílem je hodnocení a zlepšení efektivnosti řízení rizik, řídících a...

Co je controlling a jak se vyvíjel?

2. 8. 2013

Controlling je ve srovnání existence např. s účetnictvím poměrně mladá součást podniku. Controlling je stále ještě v poměrně rychlém vývoji a stále se přizpůsobuje měnícím podmínkám i požadavkům...

Konvergenční controllingový koncept

1. 8. 2013

Vhodným konceptem, pro takovou podstatnější inovační změnu řízení podniku (organizace) a následné fungování podnikového řízení, je Konvergenční controllingový koncept (KCK). Ten určuje sedm...

Operativní plánování

31. 7. 2013

Operativním plánem se zde rozumí plán, který navazuje na roční plán a případně zahrne i aktuální požadavky. Operativní plánování se týká dílčích období v rámci roku. Operativní plán je...

Analýza mrtvého bodu

30. 7. 2013

Analýza mrtvého bodu je metodou vyjádření kvantitativního vztahu mezi objemem výroby, celkovými náklady a tržbami. Mrtvý bod udává objem výroby, při kterém produkce výrobci přestává, nebo naopak...

Sortimentní skladba

29. 7. 2013

Výrobním sortimentem firmy rozumíme souhrn všech výrobních řad, jednotlivých výrobků a služeb, které nabízí konkurenční firma na trhu. Výrobní řadou je skupina příbuzných výrobků organizace s...

Jak lze získávat veřejné zakázky v EU?

28. 7. 2013

Veřejné zakázky jsou typem zakázky, o které stojí každý podnikatel. Víte, že ucházet se nemusíte jen a pouze o ty, které vypisují české orgány, ale také o jakékoliv veřejné zakázky země v Evropské...

Ansoffova matice

27. 7. 2013

Nebo-li únikový plán, když marketingové cíle na základě určité strategie selžou, nebo nemají takový účinek jaký jste čekali. Může se také využít v případě, kdy má organizace produkt na konci svého...

Targeting trhu, aneb jak se vyrábí zacílení trhu…

26. 7. 2013

Targeting je druhou fází tzv STP (segmentation-targeting-positioning), konkrétněji se jedná o výběr cílového trhu na základě provedené segmentace. Přesnější definice targetingu by tak mohla...

Iniciování cenových změn

25. 7. 2013

Cena zboží, či služeb je dnes synonymem kvality, ale stává se že i kvantity. Můžete si zvolit například drahé oblečení, v tom případě volíte kvalitu, pokud však zvolíte více oblečení za nízkou...

Strategie firmy během růstu a zralosti produktu

24. 7. 2013

Období růstu produktu je pro firmu příznivou etapou v životním cyklu. Rostou tržby i zisk. Noví uživatelé jsou s produktem spokojení a stávají se z nich průměrní, věrní zákazníci. Výrobku se...

Řízení zásobovacích procesů

23. 7. 2013

Zásobování patří k nejdůležitějším podnikovým aktivitám. Tuto činnosti většinou zajišťuje zásobovací útvar v podniku, ve kterém je nutné přesně vymezit funkce a úkoly, které je potřeba...

Časové fondy

22. 7. 2013

Časový fond výrobního zařízení je plánovaný počet dnů nebo hodin jeho činnosti za rok. Je závislý na zvláštnostech jednotlivých odvětví a oborů, na přírodních nebo společenských podmínkách (na...

Distribuční kanály

21. 7. 2013

Pokud chce podnik svůj nový produkt na trhu nabízet, musí zajistit vhodný distribuční kanál, pomocí kterého bude výrobek či služba na trh dopravena. Výrobek je možné realizovat na pěti typech...

Oběžný majetek podniku

20. 7. 2013

Oběžný majetek je v rozvaze na straně aktiv. V podniku se nachází v různých formách – ve věcné podobě jako suroviny, materiál, peníze v pokladně, na účtu v bance, pohledávky, cenné papíry apod. a...

Kalkulace nákladů na produkty

19. 7. 2013

Kalkulace nákladů na produkty je jednou z klíčových agend řízení podniku. Její výsledek je totiž podkladem pro konečné rozhodnutí o tom, které produkty vyrábět (prodávat, nabízet) a které...

Metoda hodinové nákladové sazby

18. 7. 2013

Metoda hodinové nákladové sazby (HNS) má historické kořeny hlavně v oblasti služeb. V současné době se využívá hlavně pro řízení nákladů. Její širší aplikace nastává až v posledních 20...

Doba obratu pohledávek

17. 7. 2013

Tento ukazatel můžeme také nazývat dobou splatnosti pohledávek. Anglický překlad je average collection period nebo debtor days ratio. Ukazatel, který hodnotí dobu obrátek pohledávek z obchodního...

Doba obratu zásob

16. 7. 2013

Tento ukazatel můžeme anglicky nazývat inventory turnover nebo také stock turnover ratio. Ukazatel měří dobu nebo rychlost (udává počet dnů), s jakou společnost průměrně prodá své spotřební...

Doba obratu závazků

15. 7. 2013

Tento ukazatel můžeme také nazývat průměrnou dobou odkladu plateb nebo dobou provozního úvěru. Anglický překlad je payables turnover ratio. Tímto ukazatelem můžeme zjistit platební morálku podniku...

Počet obrátek zásob

14. 7. 2013

Tento ukazatel můžeme anglicky nazývat inventory turnover ratio. Převážná většina osob, které tento ukazatel využívají, ho nazývají Počtem obrátek zásob, nicméně ho můžeme také znát pod pojmem...

Kvóta vlastního kapitálu

13. 7. 2013

Tento ukazatel spadá do sekce ukazatele zadluženosti. Můžeme ji (sekci ukazatelů zadluženosti) také nazývat finanční závislost, debt management. Udávají vztah mezi cizími a vlastními zdroji...

Náklady a výnosy členěné z rozhodovacího hlediska

12. 7. 2013

Důležitým předpokladem správně vedeného manažerského účetnictví je poskytování informací o rozhodovacích úkolech, které nejsou založeny na reálných, v současnosti probíhajících tocích nákladů a...

Strategie firmy v období útlumu produktu

11. 7. 2013

Během životního cyklu si výrobek projde čtyřmi fázemi – zaváděním produktu, růstem, zralostí a útlumem. Z grafického hlediska zachycuje průběh Křivka S. Konfrontací prodejů a časového měřítka...

Jaké jsou metody obrany proti nepřátelskému převzetí cizí společností?

10. 7. 2013

Pakliže jedna společnost kupuje druhou, může jít buď o převzetí přátelského charakteru, kdy jsou všichni bývalý akcionáři vyplaceni, nebo obdrží akcie kupující společnosti v odpovídající výši....

Jak zvládnout fúzi a akvizici?

9. 7. 2013

Firemní život je velmi pestrý. Jen málokdy některá firma zůstane stejná jako na začátku. K firemnímu životu patří zcela běžně to, že se firmy rozrůstají, zanikají, silnější kupují toho slabšího,...

Analýza zainteresovaných stran

8. 7. 2013

Pokud se firma dostane do fáze, kdy má ujasněny své cíle a strategie, mělo by vedení společnosti věnovat pozornost analýze zainteresovaných stran. Proces určí, komu a proč věnovat pozornost, komu...

Tvorba provozního rozpočtu

7. 7. 2013

V podniku existuje celá řada různých typů rozpočtů. Provozní rozpočet určuje náklady na danou entitu pro dané období, které je zpravidla 1 rok. Pokud entita má i výnosy, určuje i je. Provozní...

Vyhodnocování provozního rozpočtu

6. 7. 2013

Rozpočty se týkají činnosti všech pracovníků podniku, hlavně řídicích pracovníků, pro které jsou zásadním rámcem pro jejich činnost. Provozní rozpočet je potřeba pravidelně vyhodnocovat. To by...

Funkce a úkoly útvaru zásobování

5. 7. 2013

Zásobování se řadí mezi nejdůležitější podnikové aktivity. Nejčastěji má tuto funkci na starost útvar zásobování nebo nákupu, jehož správné a úspěšné fungování závisí na přesném vymezení funkcí a...

Předpověď budoucí spotřeby

4. 7. 2013

Odhad spotřeby je základním podkladem pro řízení zásobování podniku. Spotřeba udává materiál, který je potřebný k výrobě výrobků, které by se podle predikce měly prodat. Dalším důležitým krokem je...

Investiční riziko

3. 7. 2013

Uvažování rizika je stále významnější součástí práce řídicího pracovníka, zejména ve vyšších a nejvyšších pozicích. Při investičních projektech se jedná o běžnou praxi a z tohoto důvodů se...

Management jakosti

2. 7. 2013

K vymezení pojmu jakost existuje mnoho definic a přístupů. Jakost je způsobilost pro užití. (Juran) Jakost je shoda s požadavky. (Crosby) Jakost je to, co...

Jak správně postupovat při výběru dodavatele?

1. 7. 2013

Firmy a společnosti, které se zaměřují na výrobu a poté i produkci jednotlivých produktů by se měli starat o kvalitu svých výrobků od samého počátku. To znamená, že by neměli opomíjet ani správný...

Kalkulace plných a variabilních nákladů

30. 6. 2013

Kalkulace plných nákladů Informace o plné nákladové náročnosti jsou významné hlavně při: dlouhodobé analýze obhajobě cen individuálně prováděných...

Hlavní podnikový rozpočet - Master Budget

29. 6. 2013

Při zpracování hlavního podnikového rozpočtu je kladen větší důraz na důsledky pro financování, jehož zdroj závisí na dlouhodobém řízení. Jedná se o sloučení tří různých podnikových rozpočtů...

Vnitropodnikové ceny

28. 6. 2013

Vnitropodnikové ceny jsou nástrojem pro ocenění výkonů středisek v rámci vnitropodnikového účetnictví. Hlavní rozdíl mezi cenou tržní a vnitropodnikovou je patrný z nestejné úrovně, na které je...

Strategie a strategické řízení

27. 6. 2013

Pojem strategie má nepřeberné množství definic a také významů. Nejvíce jsou používány následující dvě definice z nichž jedna je kratší a druhá rozvětvenější: 1. Strategie firmy vyjadřuje její...

Strategické předvídání

26. 6. 2013

Základem každé dobré strategie je zajištění neprůstřelné konkurenceschopnosti firmy, avšak strategie není vůbec jednoducho disciplínou. K její realizaci potřebujete výdrž, odolnost vůči stresu,...

Metody PEST a 4C

25. 6. 2013

Dobrá firma by měla mít dobrou, či spíše neprůstřelnou strategii konkurenceschopnosti. Špatná strategie, rovná se zánik firmy. Z celosvětového hlediska se jedná o sít strategií mezi firmami, které...

Strategické operace

24. 6. 2013

Obecně se strategickými operacemi rozumí aktivity, které směřují k naplnění mise firmy, dosažení její vize a splnění jejích strategických cílů. Pro každou operaci je zpracován tzv. „zadávací...

Příjmová pružnost poptávky

23. 6. 2013

Hlavní charakteristikou příjmové pružnosti poptávky je vyjádření vztahu mezi příjmy spotřebitelů, resp. jejich změnou a změnou poptávaného zboží. Příjmy spotřebitelů jsou zde uvedeny proto,...

Necenové faktory ovlivňující poptávku

22. 6. 2013

V případě, že začnou na poptávku působit jiné faktory, než jsou cenové, dojde ke změně poptávaného množství a dochází ke změně celé poptávky. Tím pádem dochází k vytvoření nové poptávky a nové...

Necenové faktory ovlivňující nabídku

21. 6. 2013

Spousta lidí si může myslet, že nabídka (a také poptávka) je ovlivněna jen cenou. Ale není tomu tak. V tomto konkrétním textu budeme hovořit pouze o nabídce (necenové faktory ovlivňující nabídku)....

Multiplikátor

20. 6. 2013

Multiplikátor vyjadřuje vztah mezi změnou daného produktu, který je vyvolaný změnou výdajů. Tento pojem spadá do sekce makroekonomie. Multiplikátor můžeme také charakterizovat jako koeficient,...

Motivování členů distribuční cesty

19. 6. 2013

Každý výrobce se musí sám snažit o určitou aktivitu v rámci podpory prodeje, v rámci distribuce a jiných cest, kterými dosáhne svých cílů, resp. dosáhne prodeje výrobků a tím získá zisk. Výrobci...

Metoda vnitřního výnosového procenta

18. 6. 2013

Anglický název je Internal Rate of Return. Často se používá zkratka IRR. Ve Spojených státech amerických se můžeme setkat s názvem Ekonomické výnosové procento (ERR – Economical Rate of Return)....

Křížově-cenová pružnost poptávky

17. 6. 2013

Klasická cenová pružnost poptávky umožňuje posuzovat vliv změny ceny produktu na poptávku po tomto produktu. Díky křížově-cenové pružnosti poptávky můžeme posuzovat vliv změny ceny daného produktu...

Funkce investic

16. 6. 2013

Všichni jistě víme, že investice jako takové mají často výkyvy, které mohou mít pro investora v některých případech nepříjemný dopad. Těmito výkyvy (jak pozitivními, tak i negativními z pozic...

Finanční politiky

15. 6. 2013

Každý podnik má svou zavedenou finanční politiku. Ta obsahuje také hlavní a dílčí cíle, kterých chce podnik během určité doby dosáhnout. V této politice se hodnotí jak krátkodobé, tak i dlouhodobé...

Ekonomická přidaná hodnota

14. 6. 2013

Anglický název je Economic Value Added. Obvykle se užívá zkratka EVA. Tento ukazatel poukazuje na výkonnost podniku. Ekonomická přidaná hodnota je chápána jako výnos z provozní činnosti, který je...

Čistý ekonomický blahobyt

13. 6. 2013

Pokud bychom chtěli laicky vysvětlit, co je to čistý ekonomický blahobyt, mohli bychom tuto veličinu charakterizovat jako veličina, do které jsou zahrnuty a naopak ze které jsou odečteny veličiny,...

Agregátní poptávka

12. 6. 2013

Agregátní poptávka představuje všechny výdaje v ekonomice, které jsou plánované, za dané období. Jedná se o výdaje domácností, státu a firem. Tedy o výdaje všech ekonomických subjektů, které mají...

Agregátní nabídka

11. 6. 2013

Agregátní nabídku můžeme charakterizovat jako souhrn peněžních hodnot výrobků a služeb, které jsou ekonomikou státu vyprodukovány. Tato celková nabídka výrobků a služeb je vytvořena firmami a jak...

Analýza trendů

10. 6. 2013

Hlavním předpokladem rozpoznání analýzy dlouhodobých trendů je analýza vývoje konkrétních časových hodnot indexy, případně absolutními hodnotami. Pokud bychom chtěli charakterizovat trend,...

Proces vytváření bankovních peněz (depozit)

9. 6. 2013

Banka je povinna držet z vkladů část těchto peněz a to ve formě zákonem stanovených minimálních rezerv u centrální banky. Ta rozhoduje o výši povinných minimálních rezerv. Tato velikost je...

Co je to know how?

8. 6. 2013

Někteří podnikatelé uvádějí jako majetek a cennou součást svého podnikání tzv. know how. Tento výraz se zde rozšířil a začal používat zejména v porevoluční době. Víte, co přesně znamená? Know...

Jak vyloučit společníka z firmy?

7. 6. 2013

Podnikáte s několika dalšími společníky a jeden z nich se nechová právě tak, jak byste očekávali? V životě firmy může dojít k tomu, že je třeba se s jedním ze společníků rozloučit dříve, než jeho...

Kartelové dohody podnikatelů

6. 6. 2013

I přes právní úpravu zakazující dohody narušující soutěž, nejsou tyto typy dohod mezi podnikateli výjimkou. Zakázané dohody, zvané též kartely jsou uzavírány zejména mezi přímými konkurenty na...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!