Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Dohoda o pracovním poměru

Pokud se právě chystáte nastoupit do nového zaměstnání, čeká na vás pravděpodobně podpis pracovní smlouvy nebo chcete-li dohody o pracovním poměru. Stejně jako při podpisu jakékoliv jiné smlouvy i zde se jistě vyplatí obezřetnost. Pracovní smlouvy musí obsahovat některé zákonem stanovené údaje.

Uzavření pracovní smlouvy je dvoustranný právní úkon, který vznikl na svobodné vůli obou stran a nikdo k podpisu smlouvy nemá být nucen. Pracovní smlouva má být písemná a má obsahovat podstatné náležitosti, které stanoví zákoník práce.

Pracovní mslouva musí obsahovat zejména druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, místo výkonu práce a den nástupu do práce.

Kromě těchto základních údajů pracovní smlouva obsahuje ještě spoustu dalších ujednání, které mohou mít vliv na průběh pracovního poměru. V pracovní smlouvě bývá uveden údaj o délce pracovního poměru. Pracovní smlouvy se uzavírají buď na dobu určitou nebo neurčitou. Pokud tento údaj ve smlouvě chybí, automaticky se jedná o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou.  

Dále se ve smlouvě setkáte se zkušební dobou.  Zkušební doba nesmí být delší než 3 měsíce a za tuto dobu by měl zaměstnavatel i zaměstnanec zjistit, zda si navzájem „vyhovují“.  

Kromě zkušební doby by měla být součástí pracovní smolouvy také zmínka o mzdě. Mzda bývá uvedena buď přímo ve smlouvě nebo na zvláštním listě.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

U některých pracovních smluv se setkáte s takzvanou konkurenční doložkou. Jejím cílem je zajistit, aby zaměstnanec po odchodu z firmy nevykonávál stejnou práci pro konkurenční firmu. Podpisem konkurenční doložky se zaměstnanec zaváže, že po stanovenou dobu, která by neměla překročit jeden rok nebude vykonávat na vlastní účet nebo pro jiného zaměstnavatele činnost, kterou by konkuroval stávajícímu zaměstnavateli.  Zaměstnavatel se na oplátku zavazuje, že poskytne zaměstnanci peněžité vyrovnání nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku a to po celou dobu, na kterou je konkurenční doložka uzavřena.

 

Skončení pracovního poměru

Pracovní smlouvu může samozřejmě kterákoliv strana vypovědět. Musí při tom, ale dodržet zákonem stanovená pravidla.

Pracovní poměr zaniká buď výpovědí, dohodou obou stran, zrušením ve zkušební době nebo okamžitým zrušením pracovního poměru.

Pokud se obě strany dohodnou na ukončení pracovního poměru, končí pracovní poměr dnem, na kterém se zaměstnavatel a zaměstnanec domluvili. Dohoda o ukončení pracovního poměru musí být písemná, jinak je neplatná.

Zrušit pracovní poměr ve zkušební době mohou obě strany okamžitě a bez udání důvodu. Mimo zkušební dobu může zaměstnavatel dát zaměstnanci výpověď pouze ze zákonem stanovených důvodů. Výpověď musí být dána písemně a má řadu podmínek, které je třeba dodržet.

Zaměstnanec může dát výpoveď bez udání důvodů, ale musí dodržet výpovědní lhůtu. Která je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Znamená to, že že pokud výpověď podáte 15. června, pracovní poměr skončí na konci srpna.

Okamžitě zrušit pracovní poměr mohou obě strany. Zaměstnanec může smlouvu okamžitě zrušit, pokud ho zaměstnavatel nepřevedl na jinou vhodnou práci do 15 dnů, po té, co mu předložil lékařský posudek, podle kterého současnou práci z vážných důvodů nemůže vykonávat. Důvodem k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance může být také nevyplacení mzdy, pokud již uběhlo od termínu spaltnosti minimálně 15 dnů.

Zaměstnavatel může zaměstnance okamžitě propustit pouze v případě, že zvlášť hrubým způsobem porušil své pracovní povinnosti nebo pokud byl pravomocně odsouzen za spáchání trestného činu nepodmíněně na dobu minimálně jeden rok nebo 6 měsíců, pokud má trestný čin souvislost s prací zaměstnance.

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!