Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Konkurenční doložka

Úkolem konkurenční doložky je chránit zaměstnavatele před zneužitím znalostí zaměstnance získaných v pracovním poměru. Zaměstnanec se podepsáním konkurenční doložky upisuje zdržet se činnosti, která by mohla zaměstnavatele ohrozit. Podstatou je, že bývalý zaměstnanec se po určitou dobu po skončení pracovního poměru zdrží jednání, které by jeho bývalého zaměstnavatele mohlo ohrozit či dokonce poškodit.

 

Požadavky na sjednání konkurenční doložky:

  • písemná forma
  • trvání závazku nejdéle 1 rok od skončení pracovního poměru
  • závazek zaměstnance, že nebude vykonávat pro jiného zaměstnavatele či na vlastní účet stejnou nebo podobnou činnost vykonávanou u předchozího zaměstnavatele
  • závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně ve výši 1/2 průměrného měsíčního výdělku za každý měsíc trvání závazku. Vyplacené zpětně.
  • možnost sjednání smluvní pokuty jako sankce pro zaměstnance, který nedodrží svůj závazek. Zdržet se konkurenčního jednání. Výše této částky musí být přiměřená povaze a významu okolností.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Dohoda o konkurenční doložce zaniká:

  • uplynutím doby, na kterou byla sjednána
  • zaplacením sankční peněžité částky za porušení závazku
  • odstoupením od dohody o konkurenční doložce ze strany zaměstnavatele. Odstoupení je možné jen po dobu trvání pracovního poměru.
  • výpovědí ze strany zaměstnance. Jen v případě, že mu nebylo vyplaceno peněžité vyrovnání za příslušný měsíc nejpozději do 15 dnů po uplynutí jeho splatnosti. Dohoda o konkurenční doložce zaniká v případě výpovědi prvním dnem následujícího kalendářního měsíce.

 

Dohodu o konkurenční doložce lze uzavřít jen tehdy, jestliže to lze od zaměstnance spravedlivě požadovat s ohledem na povahu získaných informací a poznatků.

 

Dohodu nelze uzavřít ve zkušební době, ale nejdříve až po jejím uplynutí. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!