Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Hromadné propouštění

Institut hromadného propouštění byl zařazen do zákoníku práce jako důsledek harmonizace českého práva s právem evropským.

Hromadným propouštěním se rozumí skončení pracovních poměrů v období 30 kalendářních dnů na základě výpovědí podaných zaměstnavatelem z důvodu organizačních změn.

 

Zároveň musí být dosažen určitý minimální počet hromadně propuštěných zaměstnanců u jednoho zaměstnavatele. Stanovený počet zaměstnanců se odvíjí od velikosti společnosti.

 

Nejméně však:

  • 10 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 20 do 100 zaměstnanců,

  • 10 % zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího od 101 do 300 zaměstnanců,

  • 30 zaměstnanců u zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 300 zaměstnanců.

Skončí-li v rámci hromadného propouštění pracovní poměr dohodou alespoň 5 zaměstnancům, započítávají se do celkového počtu zaměstnanců, s nimiž zaměstnavatel rozvázal pracovní poměr.

 

Povinnosti zaměstnavatele při hromadném propouštění

Zaměstnavatel má při hromadném propouštění zvláštní povinnosti vůči:

  • odborovým orgánům
  • radě zaměstnanců
  • a úřadu práce

Před podáním výpovědí jednotlivým zaměstnancům je zaměstnavatel povinen o svém záměru, a to nejpozději 30 dnů předem písemně informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců a projednat s nimi opatření směřující k předejití nebo omezení hromadného propouštění.

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

A tím projednat možnost zařazení propuštěných zaměstnanců ve vhodném zaměstnání na jiných pracovištích zaměstnavatele.

 

Pokud u zaměstnavatele nepůsobí ani odborová organizace ani rada zaměstnanců, musí zaměstnavatel informovat každého jednotlivého zaměstnance, kterého se propouštění týká. Zaměstnavatel je povinen sdělit zaměstnanci den doručení písemné zprávy příslušnému úřadu práce.

 

Zaměstnavatel je povinen informovat odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců:

a) o důvodech hromadného propouštění,

 

b) o počtu a profesním složení zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,

 

c) o počtu a profesním složení všech zaměstnanců, kteří jsou u zaměstnavatele zaměstnáni,

 

d) o době, v níž se má hromadné propouštění uskutečnit,

 

e) o hlediscích navržených pro výběr zaměstnanců, kteří mají být propuštěni,

 

f) o odstupném.

 

 

Zaměstnavatel je povinen informovat o hromadném propouštění příslušnou krajskou pobočku úřadu práce, a to včetně informací o důvodech, celkovém počtu a struktuře hromadně propouštěných zaměstnanců.

 

Neplatnost výpovědí nebo dohod nezpůsobí ani porušení povinnosti zaměstnavatele včas informovat a projednat hromadné propouštění s odborovou organizací nebo radou zaměstnanců.

 

Dojde-li k rozhodnutí zaměstnavatele o hromadném propouštění, je povinen doručit příslušnému úřadu práce písemnou zprávu o svém rozhodnutí o hromadném propouštění, a to včetně výsledků jednání s odborovou organizací či s radou zaměstnanců. Jedno vyhotovení musí doručit i odborové organizaci či radě zaměstnanců, kteří mají právo na samostatné vyjádření. A ti pak mají možnost předat své vyjádření příslušnému úřad práce.

 

Zaměstnavatel, na kterého bylo vydáno rozhodnutí o úpadku je povinen doručit úřadu práce písemnou zprávu pouze na jeho žádost.

 

Skončení pracovního poměru hromadně propouštěného zaměstnance:

Pracovní poměr hromadně propouštěného zaměstnance skončí výpovědí nejdříve po uplynutí doby 30 dnů po sobě jdoucích od doručení písemné zprávy zaměstnavatele příslušnému úřadu práce. Vyjma toho, kdy zaměstnanec prohlásí, že na prodloužení pracovního poměru netrvá. To však neplatí, bylo-li vydáno rozhodnutí o úpadku zaměstnavatele. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!