Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem

Chybující zaměstnavatel či zaměstnanec není ničím, co by netýkalo každého z nás. Ovšem úmyslně chybující zaměstnanec představuje v podnikání překážku, o kterou asi nikdo nestojí. Pokud se k chybám ještě navíc přidají i problémy s chováním a dodržováním stanovených předpisů je rozvázání pracovního poměru na dohledu.

Rozvázání pracovního poměru za zvlášť hrubé porušení pracovní kázně je jednostranným právním úkonem nezávislém na projevu vůle druhého účastníka. V případě vztahu zaměstnavatel a zaměstnanec je rozhodnutí nezávislé na vůli zaměstnance.

 

Nastává:

  • byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok 
  • byl-li zaměstnanec pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu nejméně 6 měsíců 
  • porušil-li zaměstnanec povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem

 

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Za zvlášť hrubé porušení povinnosti se považuje - odcizení či poškození majetku zaměstnavatele nebo jiných zaměstnanců, fyzické napadení zaměstnavatele nebo jiných zaměstnanců, opilost na pracovišti, dlouhodobější neomluvená absence a další jiné závažnější prohřešky. 

Zaměstnavatel může okamžitě zrušit pracovní poměr pouze do 2 měsíců ode dne, kdy se o příslušném důvodu dověděl. Okamžité zrušení pracovního poměru je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací (pokud v podniku existuje). Projednáním se rozumí sdělení záměru okamžitě zrušit pracovní poměr s určitým zaměstnancem a vyslechnutí si názoru odborů, který je ale nezávazný.

Pracovní poměr nelze zrušit okamžitě s těhotnou zaměstnankyní ani se zaměstnankyní nebo zaměstnancem, kteří trvale pečují o dítě mladší 3 let. S těhotnou zaměstnankyní nebo se zaměstnankyní či zaměstnancem na rodičovské dovolené lze z důvodu zvlášť hrubého porušení pracovní kázně rozvázat pracovní poměr výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Ovšem až po uplynutí  doby, po kterou je pečující osoba oprávněna čerpat mateřskou dovolenou.

Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnavatel provést písemně s konkrétním uvedením důvodu , tak aby ho nebylo možné zaměnit s jiným důvodem.  Důvod musí být označen odkazem na příslušné paragrafy a nesmí být dodatečně měněn. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být učiněno vážně a svobodně, nesmí odporovat zákonu a musí být doručeno zaměstnanci ve stanovené době.  Jinak je neplatné. Pracovní poměr nelze zrušit zpětně s účinky ke dni, kdy nastalo zvlášť  hrubé porušení pracovní kázně.

 

 

 

 

 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!