Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Pracovní kázeň a povinnosti zaměstnanců

V každé společnosti, jejíž ředitel bude chtít mít pořádek a zdravé vztahy se zaměstnanci by měla platit určitá pravidla a povinnosti, které by měli zaměstnanci respektovat. Ovšem aby se tato pravidla skutečně respektovanými stala, je důležité, aby byla podložena obecně vyššími platnými předpisy, mezi něž patří například zákoník práce.

Mezi základní povinnosti pracovníků patří:

 • Pracovat svědomitě a řádně dle svých sil, znalostí, schopností a v souladu se svým svědomím a právními předpisy.

 • Dodržovat zásady spolupráce s ostatními zaměstnanci-kolegy.

 • Dodržovat a plně využívat stanovenou pracovní dobu a včas a hospodárně plnit pracovní úkoly.

 • Dodržovat právní předpisy vztahující se k vykonané práci.

 • Nestále prohlubovat kvalifikaci potřebnou k výkonu daného povolání.

 • Řádně hospodařit s prostředky, které při výkonu práce potřebují a které jim poskytuje zaměstnavatel.

 • V práci si neustále počínat tak, aby nedocházel ke škodám na zdraví a poškození majetku zaměstnavatele.

 • Na hrozící škodu je pracovník povinen upozornit zaměstnavatele čas, nebo pokud se jedná o bezprostřední odvrácení vzniku škody je povinen zakročit pokud mu v tom nebrání důležitá okolnost a neohrozí-li tím sebe, či své spolupracovníky.

  Mám zájem, jak si mohu objednat?

  Volejte: +420 607 044 665

  Pište na: info@altaxo.cz

Povinnosti pracovníků, kteří vykonávají funkci vedoucího pracovníka lze charakterizovat následovně:

 • Řízení a kontrolování práce podřízených.

 • Hodnocení poměru podřízených práci, stejně jako ke kolektivu.

 • Organizovat práci v zájmu zvýšení produktivity a zisku společnosti.

 • Vytváření příznivých pracovních podmínek.

 • Zabezpečení odměňování pracovníků v zájmu pracovních kolektivních smluv v souladu s obecně platnými mzdovými předpisy.

 • Vytváření příznivých podmínek pro vzdělávání a lepší kvalifikaci zaměstnanců.

 • Zabezpečení dodržování platných právních předpisů, co se pracovní morálky týče.

 • Zabezpečení přijetí včasných opatření ochrany majetku zaměstnavatele.

Mezi základní povinnosti zaměstnavatelů patří:

 • Dodržování zákonů a předpisů v souvislosti s pracovní smlouvou.

 • Přidělování práce pracovníkům dle jejich zkušeností, dovedností a dle jejich pracovní smlouvy.

 • Respektování práva pracovníků na jejich odborné sdružování.

 • Soustavně vytvářet podmínky pro bezpečnou práci.

 • Dbát na to aby práce přinášela pracovníkům uspokojení a aby úprava a vzhled pracoviště byly přijatelné.

 • Zajištění bezpečné úschovy svršků a osobních předmětů, například dokladů všem pracovníkům,

 • Odpovídání za škodu, kterou způsobil pracovník při plnění pracovních úkolů.

Tyto základní povinnosti bývají zpravidla součástí pracovního řádu. Nedodrží-li zaměstnanec pracovní řád, nebo poruší-li jakýkoli jeho bod je zaměstnavatel oprávněn výchovně na zaměstnance působit, či realizovat kárné opatření. U závažnějších, či opakovaných přestupků se pak používá forma napomenutí (důtky). Při hrubém porušení kázně pak zákoník práce zaměstnavateli dovoluje okamžitě se zaměstnancem rozvázat pracovní poměr.

Pokud jsou povinnosti porušovány ze strany zaměstnavatele, je zaměstnance oprávněn podat stížnost. Některé organizace, které mohou být obsaženy v pracovním řádu. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!