Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Převedení na jinou práci

V pracovním procesu nastávají různé situace, přičemž je někdy potřeba převést zaměstnance na jinou práci.

Institut převedení zaměstnance na jinou práci zajišťuje zaměstnanci pokračování pracovního poměru, v případě, kdy není schopen vykonávat práci podle pracovní smlouvy, a to jak dočasně, tak i trvale.

 

Jde o právní úkon z iniciativy zaměstnavatele týkající se změny druhu vykonávané práce.

 

Aby pracovní poměr nemusel skončit, má zaměstnavatel povinnost nebo možnost uložit zaměstnanci jinou práci.

 • zaměstnavatel musí zajistit, aby převedená práce byla vhodná s ohledem na zdravotní stav, schopnosti a pokud možno i kvalifikaci zaměstnance,
 • zaměstnavatel musí předem projednat se zaměstnancem důvod a dobu převedení na jinou práci,
 • dojde-li společně s převedením ke změně pracovní smlouvy, musí zaměstnavatel vydat písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a o době jejího trvání.

Vyjma stavů mimořádných událostí, hrozících škod a převodů uskutečněných na dobu maximálně 30 dnů.

Odpadnou-li důvody převedení na jinou práci nebo uplyne-li stanovená doba je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance zpět dle pracovní smlouvy. Nedohodne-li se zaměstnancem změnu pracovní smlouvy.

 

Rozlišujeme:

 • Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci

 • Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci

  Mám zájem, jak si mohu objednat?

  Volejte: +420 607 044 665

  Pište na: info@altaxo.cz

 • Zaměstnavatel převádí jednostranně na jinou práci

 • Zaměstnavatel převádí na jinou práci se souhlasem zaměstnance

 

Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci i v případě jeho nesouhlasu a zároveň mu nesmí přidělovat dosavadní práci:

 

 • na základě lékařského posudku vydaného poskytovatelem pracovnělékařských služeb. Nikoliv jen na doporučení závodního lékaře. Pokud má zaměstnanec na novém místě nižší mzdu, nic se mu nedoplácí.
 • pozbyl-li způsobilost konat dosavadní práci pro pracovní úraz, nemoc z povolání či je ohrožen nemocí z povolání. Zaměstnanci náleží v následujících 12 měsících od převedení doplatek ke mzdě do výše jeho průměrného výdělku.
 • vykonává-li těhotná či kojící žena do konce 9 měsíce po porodu zakázanou práci či práci ohrožující těhotenství nebo mateřství,
 • je-li zaměstnanci uloženo karanténní opatření na základě lékařského posudku nebo rozhodnutí státní zdravotní zprávy. Zaměstnanci náleží doplatek ke mzdě do výše průměrného výdělku. Nejdéle však 12 měsíců od převedení.
 • na základě neodvolatelného rozhodnutí trestu zákazu činnosti,
 • je-li zaměstnanec nezpůsobilý pro práci v noci,
 • požádá-li o přeložení těhotná či kojící matka pracující v noci, a to v době do 9 měsíců po porodu.

 

Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci:

Rozhodnutí o převedení na jinou práci se odvíjí od vůle zaměstnavatele. Jedná se o převod na stanovenou dobu bez souhlasu zaměstnance. I v tomto případě může zaměstnavatel převést zaměstnance na práci jiného druhu, než je uvedeno v pracovní smlouvě.

 • během výpovědní doby, v případě výpovědi podle §52 odstavce f),
 • v případě, že zaměstnanec nesplňuje předpoklady a požadavky pro řádný výkon sjednané práce,
 • pro porušení pracovních povinností,
 • v případě zahájení trestního řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkonů nebo v přímé souvislosti s ním, kdy došlo ke škodě na majetku zaměstnavatele.

Zaměstnanci, který byl očištěn, náleží za dobu převedení doplatek do výše jeho průměrného výdělku.

 

Zaměstnavatel převádí jednostranně na jinou práci

Zaměstnavatel má právo převést zaměstnavatele na jiné místo po dobu nezbytně nutnou bez souhlasuv případě odvrácení mimořádné události nebo hrozící nehody nebo ke zmírnění bezprostředních následků (požár, povodeň). Zaměstnanci náleží doplatek do výše průměrného výdělku.

 

Zaměstnavatel převádí na jinou práci se souhlasem zaměstnance

Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce kvůli povětrnostním vlivům.

 

Zaměstnanec musí s převedením souhlasit. Prostojem se rozumí porucha stroje, na kterém zaměstnanec pracuje, chybějící podklady při skládání dodávky materiálu či surovin a podobně.

 

Zaměstnavatel musí zaměstnance předem seznámit s důvodem převedení a době trvání.

 

Zaměstnanci náleží původní mzda. Nesouhlasí-li zaměstnanec s převedením, jde o překážku v práci na straně zaměstnance, kvůli nezaviněnému prostoji. Náleží mu náhrada mzdy, nejméně však 80% průměrného výdělku a při nepříznivých povětrnostních podmínkách či živelných událostech nejméně 60% průměrného výdělku. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!