Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Členské příspěvky a daňová uznatelnost

Mnoho podnikatelů je členy různých sdružení, organizací, komor či asociací a s tímto členstvím jsou také spojeny členské poplatky, které ne vždy mohou být daňově uznatelné. Jaké členské příspěvky lze dát do daňových nákladů a které ne?

Členské příspěvky v zákoně o daních z příjmů

Členské příspěvky a jejich možnost odpočtu od základu daně jsou zmíněny v těchto paragrafech zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů:   • v odst. 7 § 15, kdy je možné od základu daně odečíst příspěvky odborářů,   • dle odst. 1 § 19 písm. a) a b) jsou od daně osvobozeny příjmy ze členských příspěvků při epovinném členství,   • v odst. 1 § 24 jsou uvedeny podmínky daňové účinnosti výdajů a seznam příspěvků, které jsou přijatelné z pohledu daňové uznatelnosti.

Členské příspěvky, které jsou daňově uznatelné

V případě příspěvků osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nebo zaměstnavatele právnickým osobám jsou dle odst. 2 písm. d) § 24 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, daňově uznatelné členské příspěvky, u kterých:   • povinnost členství vyplývá ze zvláštního zákona    • je členství nutnou podmínkou pro provozování předmětu podnikání či činnosti,   • je členství zaměstnance podmínkou pro provozování předmětu podnikání či činnosti zaměstnavatele (příspěvky, které hradí zaměstnavatel za zaměstnance),   • je členský příspěvek poplatníka organizacím zaměstnavatelů dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR do výše 0,5 % celkovému úhrnu vyměřovacích základů pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti za zdaňovací období či období, za které se podává daňové přiznání.  Příkladem členství, které vyplývá ze zvláštního zákona nebo je nutnou podmínkou pro podnikání či provozování samostatné výdělečné činnosti je:   • členství advokáta v komoře advokátů,   • členství lékaře v Lékařské komoře,   • členství daňového poradce v Komoře daňových poradců apod.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!