Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Daň darovací

V případě daně darovací zde vystupují tyto právní subjekty:

1.     Nabyvatel – jde o subjekt, který majetek bezúplatně nabyl.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

2.     Dárce – jde o subjekt, který majetek bezúplatně přenechává.

Poplatník daně darovací:

1.     Poplatníkem daně darovací je nabyvatel.

2.     Poplatníkem daně darovací je dárce v případě bezúplatného poskytnutí majetku fyzickou osobou, která má trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnickou osobou, která má sídlo v tuzemsku, fyzické osobě, která nemá trvalý pobyt v tuzemsku, nebo právnické osobě, která nemá sídlo v tuzemsku. Není-li dárce poplatníkem, je ručitelem.

Předmět daně darovací:

Předmětem této daně je bezúplatné nabytí majetku v důsledku právního úkonu. Pro účel daně darovací se hodnotí:

1.     Nemovitosti – budovy, pozemky.

2.     Movitý majetek – movité věci, peníze.

3.     Jiný majetkový prospěch – prominutí dluhu, postoupení pohledávky.

Pokud došlo s bezúplatným převodem nemovitosti k zřízení práva odpovídajícímu věcnému břemeni, je toto zřízené právo předmětem daně darovací.

Předmětem daně darovací nejsou:

1. Plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě stanoveného právního předpisu.

2. Důchody vyplácené na základě smlouvy o důchodu.

3. Bezúplatné nabytí majetku, které je příjmem, předmětem daně z příjmů nebo daně dědické.

4. Dotace, příspěvky, podpory ze státního rozpočtu, územních samosprávných celků, státních fondů a  

   dalších.

5. Prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná a prevenční opatření.

6. Prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu.

7. Darování majetku poskytnutého na financování volební kampaně kandidáta na funkci

    prezidenta republiky.

 

Základ daně

Základem daně darovací je cena bezúplatně nabytého majetku snížená o:

1.     Prokázané dluhy a cenu jiných povinností, která se váže k předmětu daně.

2.     Cenu majetku osvobozeného od daně darovací.

3.     Clo a daň placené při dovozu. Zde se jedná jen o movité věci darované nebo dovezené z ciziny.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!