Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Daň dědická

Předmětem této daně je nabytí majetku děděním.

Majetkem pro účely dědické daně:

1.     Nemovitosti – do této kategorie spadají věci nemovité, byty a nebytové prostory, které se nacházejí na území České republiky.

2.     Movitý majetek – do této kategorie spadají věci movité, cenné papíry, peněžní prostředky, pohledávky, majetková práva.

Právní subjekty:

1.     Zůstavitel – jedná se o osobu, po jejíž smrti se dědí.

2.     Dědic – jedná se o osobu, která je oprávněná dědit.

Formy dědění:

1.     Ze závěti – může dědit osoba fyzická i právnická.

2.     Ze zákona – může dědit pouze fyzická osoba.

Zákon pro dědění rozeznává 3 skupiny dědění:

1.     Dědici 1. skupiny – manžel, manželka, potomci v řadě přímé a předchůdci v řadě nepřímé (rodiče zůstavitele).

2.     Dědici 2. skupiny – pokud nejsou dědici první skupiny, nastupují dědici druhé skupiny. Jsou to manželé dětí (zeť, snacha), synovci, neteře, strýcové a tety, sourozenci a osoby, které žili se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň jeden rok před jeho smrtí.

3.     Dědici 3. skupiny – do této skupiny patří ostatní fyzické a právnické osoby.

Stanovení předmětu daně podle vztahu zůstavitele k České republice:

Movitý majetek:

  1. Pokud byl zůstavitel občanem České republiky a měl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině.
  2. Pokud byl zůstavitel občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.
  3. Pokud nebyl zůstavitel občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku, pokud mezinárodní smlouva nestanoví jinak.

Nemovitý majetek:

Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky, se vybere daň bez ohledu na státní občanství nebo pobyt zůstavitele. Z nemovitostí, které se nacházejí v cizině, se daň nevybírá.

Základem daně dědické je cena majetku nabytého jednotlivým dědicem snížená o:

  1. Prokázané dluhy zůstavitele.
  2. Cenu majetku osvobozeného od daně dědické.
  3. Přiměřené náklady na pohřeb.
  4. Odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví a cenu jiných povinností uložených v řízení o dědictví.
  5. Dědickou dávku prokazatelně zaplacenou jinému státu z nabytí majetku děděním v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!