Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Daňová evidence

Účtování o krátkodobém finančním majetku

14. 1. 2016

Z hlediska účetnictví se krátkodobým majetkem rozumí hotovost, ceniny typu poštovních známek, či kolků, účty v bankách, majetkové, či dluhové cenné papíry a vlastní akcie. Existují celkem dva...

Daňová evidence

10. 8. 2015

Daňovou evidencí se rozumí evidence majetku a závazků a příjmů a výdajů. Mohou ji vést pouze některé fyzické osoby. Na základě daňové evidence se vypočítává daň z příjmů...

Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

9. 8. 2015

Podnikatelskou činnost lze evidovat dvěma způsoby a to:   Daňová evidence Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů a vedou ji fyzické osoby, které dosahují příjmů z...

Účetní doklady

8. 8. 2015

Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, se kterými účetní jednotka pracuje při účetních nebo hospodářských operacích. Úprava účetních dokladů se nachází ve dvou zákonech - v zákoně o...

Směrná účtová osnova a účtový rozvrh

7. 8. 2015

Ještě před začátkem vedení účetnictví byste měli být dobře seznámení se dvěma účetními pojmy. Prvním z nich je směrná účtová osnova, druhým účtový rozvrh. Směrná účtová osnova má podobu seznamu a...

Otvírání a uzavírání účetních knih

6. 8. 2015

Účetní knihy jsou základními výkazy v účetnictví. Jedná se o hlavní knihu, deník, knihy analytických a knihy podrozvahových účtů. Zatímco deník zobrazuje účetní zápisy chronologicky, v hlavní...

Inventura a inventarizace

5. 8. 2015

Inventura je nedílnou součástí účetnictví. Jedná se o administrativní činnost, kterou srovnáváme skutečný stav našich zásob se stavem vykazovaným v účetních knihách. Inventura se nejčastěji...

Daňový doklad

4. 8. 2015

Daňový doklad je faktura nebo účtenka, které musí splňovat náležitosti dané § 26-35 Zákona o DPH. Podle výše zdanitelného plnění a způsobu platby existují různé typy daňových dokladů –...

Rozvaha jako základní účetní výkaz

3. 8. 2015

Rozvaha označovaná rovněž jako bilance, obsahuje přehled o majetku (aktivech) společnosti a dále o zdrojích financování (pasivech), tvořených vlastním kapitálem a závazky k určitému datu. Jde o...

Hospodářský výsledek

2. 8. 2015

Hospodářský výsledek neboli výsledek hospodaření je v účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a je ve formě ztráty nebo zisku za určité období. Stupně hospodářského...

Finanční účetnictví pro podnikatele

1. 8. 2015

Principem finančního účetnictví je zaznamenávání finančních vazeb podniku s jeho okolím. Jedná se o vnější vazby s dodavateli, odběrateli, bankou, zaměstnanci, státními institucemi, správou...

Typy výnosů v účetnictví

31. 7. 2015

Pro pojem výnos existuje celá řada alternativních výrazů. Výnosy se tak často označují jako tržby nebo obrat. Jedná se o peněžní částky, které podnikatel získá z provozování své činnosti - prodeje...

Výsledek hospodaření - zisk a ztráta

30. 7. 2015

Zisk a ztráta je výsledkem účetní závěrky a tedy i výsledkem hospodaření v účetním období - hospodářském roce. Jestliže jste v zisku, vaše podnikání pravděpodobně vynáší. Zisk je pak možné...

Závazky v účetnictví

29. 7. 2015

Závazek znamená povinnost něco zaplatit, dát nebo vykonat. Může vzniknout mezi dvěma i více lidmi - dlužníky a věřiteli. Závazek se jiným pojmem označuje také jako obligace. Jeho pravým opakem...

Pohledávky v účetnictví

28. 7. 2015

V účetnictví se nejčastěji setkáváme s pohledávkami za odběrateli, kteří mají povinnost nám zaplatit za dodaný materiál, výrobky, zboží nebo například služby. O pohledávce však můžeme hovořit až...

Harmonizace účetnictví

27. 7. 2015

Účetnictví je v ČR regulováno státem prostřednictvím Ministerstva financí. Legislativní rámec účetnictví je dán zejména těmito zákony: Zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

26. 7. 2015

Dlouhodobý hmotný majetek Jedná se o majetek, který má hmotnou podstatu a majetek, který není určen pro jednorázovou spotřebu. Jeho doba použitelnosti je však určena minimálně na dobu 1...

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku a jeho účtování

25. 7. 2015

Dlouhodobý hmotný majetek může být pořízen několika způsoby. Podle způsobu pak účetní jednotka dlouhodobý majetek účtuje. Pořízení koupí Dodávka dlouhodobého nehmotného majetku...

Dlouhodobý finanční majetek

24. 7. 2015

Do dlouhodobého finančního majetku se zařazují zejména takové složky majetku, které účetní jednotka získává za účelem: získat vliv ve společnosti, do níž investuje; využití...

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku

23. 7. 2015

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku je možné buď k datu uskutečnění účetního případu (podle způsobu pořízení): Pořizovací cenou Při úplatném pořízení (tj. od externího...

Členění účetních dokladů

22. 7. 2015

Zákon o účetnictví ukládá povinnost účetní jednotce účtovat na základě účetních dokladů. Tyto doklady musí obsahovat předepsané náležitosti. Účetnictví vedené na podkladě pravdivých, přesných a...

Klasifikace zásob a jejich účtování

21. 7. 2015

Pohyb zásob nakoupených či vytvořených vlastní činností zachycuje účtová třída 1. V této účtové třídě jsou uvedeny účty k zaznamenání výdajů spojených s pořízením materiálu, zboží a účty pro...

Krátkodobý finanční majetek

20. 7. 2015

Do této skupiny krátkodobého finančního majetku patří: majetkové cenné papíry k obchodování (akcie, které chci prodat do 1roku), dluhové cenné papíry k obchodování...

Trvalé snížení hodnoty dlouhodobého majetku

19. 7. 2015

Hodnota snížení dlouhodobého majetku lze vyjádřit v účetnictví odpisy. Účetní jednotka sestavuje odpisový plán, podle kterého musí postupovat při výpočtu odpisů. Doba odepisování nesmí být kratší...

Způsob vyřazení dlouhodobého majetku

18. 7. 2015

Pokud je majetek zcela odepsaný tzn., že oprávky jsou rovny pořizovací ceně, účtujeme pouze zbytek z majetkového účtu a převedeme tedy pořizovací cenu dlouhodobého majetku na příslušný účet...

Tvorba a použití zákonných a ostatních rezerv

17. 7. 2015

Účetní jednotka, která předpokládá v budoucnu náklad, který může nepříznivě ovlivnit její výsledek hospodaření, může si na něj vytvořit rezervu. U většiny rezerv je znám jejich účel, na který mají...

Časové rozlišení nákladů a výnosů

16. 7. 2015

Úkolem časového rozlišení je zjištění správného hospodářského výsledku za účetní období. Časové rozlišení nákladů Je potřeba zaúčtovat do daného období všechny náklady, které s nimi věcně...

Operace k datu roční účetní závěrky

15. 7. 2015

Účetní závěrka poskytuje uživatelům kompletní a pravdivý obraz o podniku a jeho hospodaření. Hlavními uživateli závěrky jsou hlavně banky, finanční úřady, dlužníci nebo akcionáři. Pro tyto...

Co je to Daňový portál?

14. 7. 2015

Daňová legislativa je patrně tou nejsložitější a také tou, která se asi nejčastěji mění. Formuláře jsou každý rok jiné, mění se i termíny a sazby… Je tedy velmi těžké se v této oblasti orientovat...

Co jsou to e-faktury?

13. 7. 2015

Počítače a internet nám pomáhají značně ušetřit čas a peníze, a to ve firemním životě obzvláště. Moderní technologie vám mimo jiné ulehčí fakturaci, a to díky elektronickým fakturám. Faktura...

Vnitropodnikové účetnictví

12. 7. 2015

Vést vnitropodnikové účetnictví sice není povinné, ale bude se vám hodit zejména v případech, kdy vlastníte středně velká až velký podnik. Podstatou vnitropodnikového účetnictví je, že eviduje...

Úschova účetních záznamů

11. 7. 2015

Účetní jednotky mají povinnost uchovávat účetní záznamy pro účely vedení účetnictví po dobu stanovenou dle § 31 zákona o účetnictví. Obecné archivační lhůty: Počátek archivačních lhůt...

Koupě najatého majetku po řádném ukončení leasingu

10. 7. 2015

Po skončení leasingové smlouvy může nájemce převzít (v rámci smlouvy) najatý majetek do svého vlastnictví. To lze provést různými způsoby. U pronajímatele je účtování bezplatného či úplatného...

Charakteristika směnek

9. 7. 2015

Směnky je specifický cenný papír, na který lze v účetnictví, z hlediska záměru a účelu vystavení směnky, pohlížet dvěma způsoby.   Směnky nakoupené jako cenný papír Jedná se o směnky,...

Dohadné účty

8. 7. 2015

Dohadné účty patří do nákladů nebo výnosů minulého účetního období a vztahují se k pohledávkám či závazkům. Při stanovení hodnotové výše dohadných položek se vychází z dostupných informací,...

Metodika sestavování výkazu cash flow

7. 7. 2015

Cash flow neboli přehled o peněžních tocích odpovídá na následující otázky kolik peněžních prostředků měla účetní jednotka na počátku sledovaného období jaká byla tvorba...

Techniky vnitropodnikového účetnictví

6. 7. 2015

Vnitropodnikové účetnictví úzce souvisí s podnikovým účetnictvím. Navzájem si tyto dva účetní okruhy poskytují potřebné informace. Vnitropodnikové účetnictví se ale zaměřuje více do hloubky...

Členění výkazu cash flow

5. 7. 2015

Výkaz cash flow je využíván jako informační medium, které zprostředkovává bázi pro analýzu finančně-hospodářské situace podniku. Adresáty bilance v tomto pojetí jsou jak interní, tak externí...

Příloha k účetní závěrce

4. 7. 2015

Příloha je součástí účetní závěrky, sestavuje se ve formě tabulek popisným způsobem. Jedná se o nesmírně důležitý dokument a slouží jak vedení účetní závěrky, tak i jejím uživatelům. Při jejím...

Účtování výnosů

3. 7. 2015

Výnosy jsou v penězích vyjádřený ekvivalent za realizované a odběratelem uznané výkony účetní jednotky. Důležitým hlediskem pro klasifikaci výnosů je jejich účelový vztah k výkonům realizovatelným...

Účtování nákladů

2. 7. 2015

Náklady jsou spjaty s vynaloženými prostředky na vstupu reprodukčního procesu. Mohou být členěny podle různých hledisek, jako je druh, účel, na který byly vynaloženy, místa spotřeby, kalkulačního...

Odložený daňový závazek a pohledávka

1. 7. 2015

Odložená daň je účetní nástroj. Smyslem je přiřazení nákladu na daň z příjmu ve správné výši do správného účetního období a to bez ohledu na zákon o daních z příjmů. Odlišná daňová uznatelnost...

Přechodné účty aktiv a pasiv

30. 6. 2015

Význam a důležitost těchto účtů vychází z uplatnění uznávaných účetních zásad, především zásady nesrovnalosti účetních období, která vyžaduje účtování hospodářských případů v období, se kterým...

Opce

29. 6. 2015

Opce jsou odvozené cenné papíry, které jsou určeny pro uplatnění přednostního práva. Umožňují sjednat zítřejší obchod za dnešní ceny. Opce představují smlouvu upravující práva na nákup nebo prodej...

Rezervy na opravy hmotného majetku

28. 6. 2015

Tvorba rezerv na opravy hmotného majetku je nástroj, který nám umožňuje vytvářet zdroje na budoucí výdaje, u kterých je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, ale není známa jejich výše a...

Účtujeme v cizích měnách

27. 6. 2015

Dle Zákona o účetnictví (Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví) je účetní jednotka povinna vést účetnictví v české měně. Pokud tedy účetní jednotka např. obchoduje se zahraničními dodavateli nebo...

Účtování cenných papírů

26. 6. 2015

Cenné papíry můžeme z pohledu účetnictví rozdělit na krátkodobý a dlouhodobý majetek. Mezi ty krátkodobé patří například směnky a šeky. Do dlouhodobých můžeme zařadit akcie nebo obligace. Cenné...

Oceňování cenných papírů

25. 6. 2015

Cenné papíry se oceňují dvěma základními způsoby, a to při jejich pořízení a k rozvahovému dni - sestavení účetní závěrky. U cenných papírů se můžeme setkat s pořizovací cenou, reprodukční...

Fondy v účetnictví

24. 6. 2015

Fondy vytvářejí snad všechny obchodní společnosti. Povinnost vytvoření některých fondů je stanovena zákonem, další fondy se zakládají čistě dobrovolně, v zájmu dobrého byznysu a spokojených...

K čemu slouží kniha jízd?

23. 6. 2015

Pokud podnikáte a k vašemu podnikání využíváte automobil, pak musíte o jeho používání vést záznamy. Ty se ukládají v tzv. knize jízd. Víte, jak ji můžete vést? Vedou ji podnikatelé bez...

Kurzové rozdíly

22. 6. 2015

Majetek a závazky v cizí měně jsou přepočítávány na českou měnu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o účetnictví. Pro přepočet cizí měny se používá kurz devizového trhu vyhlášený Českou...

Slevy u nakoupených zásob

21. 6. 2015

U zásob se velmi často setkáváme, že dodavatel poskytne odběrateli na nákup zboží slevu. Může to být z mnoha důvodů – např. konkurenční výhoda. Slevy u nakoupených zásob dělíme na skonto a...

Kalendářní a hospodářský rok

20. 6. 2015

Kalendářní a hospodářský rok jsou pojmy, se kterými se běžně setkáváme v účetnictví. Zatímco kalendářní rok začíná 1.1. a končí 31.12., ten hospodářský trvá 12 po sobě jdoucích měsíců a může začít...

Pasiva a jejich struktura

19. 6. 2015

Pasiva neboli zdroje krytí zahrnují vklady, závazky a výsledky hospodaření. Jsou peněžním vyjádřením hodnoty aktiv a vykazují se v rozvaze, která se standardně sestavuje na začátku i na...

Aktiva a jejich struktura

18. 6. 2015

Aktivy se v účetnictví rozumí vše, co podniku přináší (v přítomnosti i v budoucnosti) prospěch. Hodnotu aktiv vyjadřují pasiva, která se dělí na vlastní a cizí zdroje financování. Obě veličiny se...

Typy cen v účetnictví

17. 6. 2015

Účetní jednotka se při hospodaření může setkat s několika typy cen. Využívají se při oceňování dlouhodobého majetku podniku, oběžného majetku - zásob, pohledávek a závazků nebo cenných papírů....

Účtování cestovních náhrad

16. 6. 2015

Cestovní náhrady jsou poskytovány zaměstnavatelem zaměstnanci za výdaje na cestách, jako jsou např. pracovní cesty, cesty mimo pravidelné pracoviště nebo při výkonu práce v zahraničí, a jsou...

Mezinárodní účetní standardy pro malé a střední podniky

15. 6. 2015

Mezinárodní účetní standardy (IFRS) jsou světově uznávanou formou harmonizace účetního výkaznictví, která upravuje sestavování a prezentaci finančních výkazů účetní závěrky. Jejich cílem je...

Daňová evidence pohledávek

14. 6. 2015

Úkolem daňové evidence pohledávek je poskytnout přehled o tom, jaké pohledávky podnikatel vlastní, v jaké jsou výši a vůči komu je má. Definice pohledávky Pohledávka je nárok věřitele na...

Daňová evidence závazků

13. 6. 2015

Daňová evidence závazků poskytuje podnikateli přehled o tom, jaké neuhrazené závazky, vůči komu a v jaké výši má. Definice závazku a členění závazků v daňové evidenci Závazek je povinnost...

Co je to DIČ?

12. 6. 2015

Nevíte co je to DIČ a kdy ho musíte používat? DIČ je daňovým identifikačním číslem. Je jakousi identifikací každého jednotlivého daňového subjektu. Konkrétně právnické nebo fyzické osoby,...

Evidence daně z přidané hodnoty

11. 6. 2015

Kromě deníku příjmů a výdajů musí podnikatel vést i evidenci daně z přidané hodnoty (DPH), která je upravena § 100 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Kdo vede evidenci...

Rezervy a daňová evidence

10. 6. 2015

V případě, že tvoříme zákonné daňové rezervy, je nutné, dle § 3 zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, o nich vést údaje v daňové evidenci.   Daňové...

Přechod z daňové evidence na účetnictví

9. 6. 2015

Přechod z daňové evidence na účetnictví je povinností v případě, že účetní jednotka dosáhne příjmů 15 000 000 Kč s roční prodlevou. Jednotka může také uplatnit paušální výdaje z dosažených...

Jednookruhový a dvouokruhový systém účetních informací

8. 6. 2015

Se současným růstem podnikatelského procesu rostou požadavky na jeho informační zajištěni. Zvyšují se nároky na obsah, strukturu a hlavně na orientaci manažerského účetnictví.   Manažerské...

Vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví

7. 6. 2015

Zobrazení podnikatelského procesu je třeba diferencovat jak podle uživatelů a řešených rozhodovacích úloh. Tomuto odpovídá také požadavek na různé zobrazení nákladů, výnosů a aktiv a pasiv....

Pojetí nákladů podle finančního a manažerského účetnictví

6. 6. 2015

V obecném pojetí nákladů představují náklady vynaložení ekonomických zdrojů v určité aktivitě, měřené v penězích a uskutečněné účelně a účelově. Manažerské účetnictví má vyšší potřebu informací o...

Přiřazení nákladů

5. 6. 2015

Přiřazením nákladů příslušnému objektu se relativně zabývá samostatná oblast manažerského účetnictví. Tato činnost se označuje jako alokace nákladů a cílem je zpřesnit informace o nákladech...

Rozsah vedení účetnictví

4. 6. 2015

Tento článek plynule navazuje na článek o Zákonu o účetnictví a podrobněji rozebírá některá fakta v předešlém článku zmíněná. Rozsah vedení účetnictví je stanoven především zákonem o...

Náplň práce účtových tříd

3. 6. 2015

Účtové třídy se dělí dle typů majetku a i když to na první pohled může vypadat složitě je toto dělení poměrně jednoduché a logické, pojďte se proto, prostřednictvím tohoto článku vrhnout do...

Uzávěrka a otevírání účtů v zúčtovacím období

2. 6. 2015

Na počátku článku by bylo dobré poznamenat, že se bude jednat o poněkud složitější výklad, ale snad díky vysvětlivkám bude dobře pochopitelný. Uzavření účtů v účetnictví plní tzv. účetní...

Inventarizace a účetní závěrka

1. 6. 2015

Inventarizace je důležitou součástí účetní závěrky. Jejím účelem je zabezpečit věcnou správnost účetnictví (skutečný stav majetku a závazků) a správnost ocenění majetku a...

Zřizovací výdaje

31. 5. 2015

Za zřizovací výdaje označujeme takové výdaje, které vznikly před zahájením podnikatelské činnosti, souvisejí s podnikáním a jsou daňově uznatelné.   Zřizovací výdaje jsou definovány...

Evidence mezd v daňové evidenci

30. 5. 2015

Každý podnikatel, který zaměstnává své pracovníky na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, musí údaje z pracovně právních vztahů evidovat na mzdových...

Rezervy na pěstební činnost

29. 5. 2015

Význam tvorby rezervy na pěstební činnosti je odložení zdanění tržeb po dobu realizace průběžných nákladů souvisejících s pěstební činností. Tvořit rezervy se v tomto případě doporučuje...

Význam a funkce účetnictví

28. 5. 2015

Základní funkcí účetnictví je porovnávat stav majetku podniku zanesený v účetnictví se stavem skutečným a poskytovat tak spolehlivé informace o zdraví resp. ekonomické zdatnosti podniku za určité...

Princip podvojnosti a princip souvztažnosti

27. 5. 2015

Princip podvojnosti Každá operace, která je zachycována v účetnictví má dvě stránky. Zachycuje se na dva účty stejnou částkou - jednou na straně MD (má dáti) a podruhé na straně D (dal). Obě...

Charakteristika komplexních nákladů příštích období

26. 5. 2015

Předpokladem správnosti vykázaného výsledku hospodaření a stavu majetku účetní jednotky za běžné účetní období je zahrnutí do běžného účetního období všechny náklady a výnosy, které do něj věcně a...

Charakteristika nákladů příštích období

25. 5. 2015

Náklady a výnosy se účtují do účetního období, se kterým časově a věcně souvisejí. Aby byl vyrovnán časový nesoulad mezi náklady a výdaji, výnosy a příjmy pomocí časového rozlišení, je nutnost...

Daňová evidence zásob

24. 5. 2015

Povinnost vést daňovou evidenci zásob není podnikateli dána žádným zákonem, avšak z hlediska výpočtu základu daně z příjmů, který obsahuje i údaje o majetku a jeho skutečný stav k poslednímu dni...

Daňová evidence krátkodobého finančního majetku

23. 5. 2015

Krátkodobý finanční majetek je nejlikvidnější složkou majetku podnikatele a je vymezen v účetních předpisech. Součástí krátkodobého finančního majetku jsou: peníze (korunová a valutová...

Daňová evidence finančního leasingu

22. 5. 2015

Ke správnému stanovení daně z příjmů je pro účetní jednotku vhodné vést daňovou evidenci finančního leasingu. Obsahem této evidence je přehled jednotlivých leasingových smluv a jejich...

Co to jsou ceniny

21. 5. 2015

Za ceniny můžeme označit aktiva, která se využívají jako náhrada za peníze. Mají ekvivalentní hodnotu, jejich možnosti použití jsou však značně omezené. Jedná se o účelový finanční prostředek,...

Ocenění majetku a daňová evidence

20. 5. 2015

V daňové evidenci musíme dávat pozor na ocenění majetku, a to zejména na vstupní cenu. Ta je totiž důležitá pro daňové účely. Pomocí vstupní ceny stanovujeme výši odpisů majetku a daňovou...

Typy účetních soustav

19. 5. 2015

V průběhu historie se vyvinuly tři základní účetní soustavy, přičemž o existenci jedné z nich ví dnes jen málokdo. Oněmi účetními soustavami jsou: 1.     jednoduché účetnictví 2.    ...

Experti v účetnictví

18. 5. 2015

Důležitý postřeh na začátek: Za chyby v účetnictví zodpovídáte Vy, ne Váš účetní. Bohužel pro podnikatele, bohudík pro účetní, toto pravidlo opravdu platí. Proto je výběr profesionála, který své...

Účetní jednotka

17. 5. 2015

Účetní jednotka je subjekt, který vede účetnictví. Vztahuje se na ni tedy Zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. Účetní jednotkou jsou: právnické osoby, které mají sídlo na území České...

Transfer pricing - optimální nastavení převodních cen

16. 5. 2015

Účetní oddělení velkých společností či konzultantské společnosti, které korporacím pomáhají s daněmi, se řídí jednoduchým pravidlem: Co není zakázáno, je dovoleno. Správci daní a politici si...

Způsoby oprav v účetních knihách a dokladech

15. 5. 2015

Člověk přeci jenom není robot, ovšem i ten se občas rozbije. Během účtování, až už z nepozornosti, z neznalosti či z únavy mohou vzniknout chybné účetní zápisy. Většinou se jedná o chyby...

Daňové doklady

14. 5. 2015

Daňové doklady se vystavují v souvislosti s daní z přidané hodnoty. Na základě daňového dokladu vzniká v určitém čase a v určité výši daňová povinnost.   Daňový doklad má zákonem o DPH...

Náklady na reprezentaci a účtování

13. 5. 2015

Máte v plánu pro své obchodní partnery uspořádat akci s občerstvením nebo jim věnovat nějaký dárek a nevíte, jak je to u takových výdajů s daňovou uznatelností či jak takové výdaje zaúčtovat?...

Jak opravit chyby v účetnictví

12. 5. 2015

Nikdo není dokonalý, a to ani účetní. K chybám v účetnictví dochází a nevyhne se jim téměř žádná účetní jednotka. K nejčastějším účetním chybám můžeme zařadit např.: zúčtování špatné...

Sankce z pohledu účetnictví a daní

11. 5. 2015

Za nesplnění daňových povinností či pozdní zaplacení faktury mohou být podnikateli uloženy sankce. Sankce jsou ukládány např. za opožděné daňové přiznání nebo nižší přiznanou daň. Sankce...

Účtování bankovních úvěrů

10. 5. 2015

Bankovní úvěry jsou uzavřeny na základě formální dohody mezi bankou a dlužníkem a jsou závazkem banky půjčit dohodnutou peněžní částku s dohodnutým úrokem na určité období. Úvěry jsou pro účetní...

Charakteristika nákladů a výnosů

9. 5. 2015

Hovoříme-li v souvislosti s účetnictvím o nákladových a výnosových účtech máme pro tyto účty souhrnný název charakterizující jejich funkci, jedná se tzv. výsledkové účty. Náklady a výnosy jsou...

Účtování nákladů a výnosů příštích období

8. 5. 2015

K nákladům příštího období řadíme předem placené nájemné, náklady na zařazení většího rozsahu drobného hmotného majetku do užívání, náklady na dlouhodobou propagaci a další podobné účetní...

Syntetická a analytická evidence

7. 5. 2015

V účetnictví se běžně setkáváme s termíny syntetická a analytická evidence. Ačkoliv v účetní praxi nepředstavují nic složitého, v dnešním článku si je představíme. Vždy je totiž lepší být...

Kurzy účetnictví

6. 5. 2015

Nedůvěra ke kurzům je stále veliká. I přes to však spoustu z nás navštěvuje kurzy účetnictví. Nebo o tom uvažovalo. Takový kurz seženete již od 5 000Kč. Úřad práce Placený...

Účtování o rezervách

5. 5. 2015

Dle zákona o účetnictví se rezervy tvoří z nákladů a pro účetní jednotku jsou z účetního hlediska dočasným zdrojem, který se tvoří ze zisku a zahrnují se do vlastního kapitálu. Rezervou se...

Charakteristika zúčtovacích vztahů

4. 5. 2015

Při styku účetních jednotek s okolím vznikají pohledávky a závazky, které se zúčtovávají uhrazují v souladu s ČÚS 017. Ke sledování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků se využívá účtová třída...

Účtování o dlouhodobém majetku

3. 5. 2015

Obecně se dlouhodobým hmotným majetkem stává pořizovací majetek uvedený do stavu způsobilého k užívání. Dlouhodobý majetek pro obor účetnictví rozdělujeme na majetek hmotný a nehmotný. Pro...

Účtování o směnkách

2. 5. 2015

Obecně platná definice směnky zní: „ Směnka je krátkodobý cenný papír obsahující písemný závazek se psaný v zákonem schválené podobě, zaplatit určitou částku peněz, na určitém místě, v určité...

Individuální přístup + úspora = ideální kombinace

1. 5. 2015

Zapomeňte na nerudné úředníky, kteří se na vás tváří jako na největšího přítele. Na trhu existují firmy, které každému klientovi věnují komplexní odbornou péči odvíjející se od individuálních...

Inovativní přístup bez kompromisů

30. 4. 2015

Někdo má v hlavě o kolečko víc. Někdo má v hlavě o kolečko méně. Někdo má v hlavě koleček akorát a navíc dopřeje jednomu dovolenou, protože nechá daně a účetnictví na odbornících. Kdo musí...

Účtování spotřební daně

29. 4. 2015

Účetní jednotka odvádí spotřební daň pouze v případě, že je plátcem spotřební daně. V případě, že je neplátcem spotřební daně, stává se spotřební daň součástí pořizovací ceny. Spotřební daň je...

Účtování směnky

28. 4. 2015

Směnka je krátkodobý cenný papír, který obsahuje písemný závazek dlužníka zaplatit určitou částku, v určitý čas a na určitém místě osobě uvedené na směnce. Rozlišujeme dva druhy směnek (dle...

Náklady na reklamu a účtování

27. 4. 2015

Reklama je placená forma komunikace mezi podnikatelem a zákazníkem a upravuje ji zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění a zákon č. 468/1991 Sb., o provozování televizního a...

Technické zhodnocení a účtování

26. 4. 2015

Technické zhodnocení je definováno v § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Výdajem na technické zhodnocení je: nástavba, přístavba či stavební úpravy, rekonstrukce (zásahy...

Účtování reklamace

25. 4. 2015

V případě, že nám dodavatel dodal zboží, materiál či služby, které např. neodpovídají kvalitě, množství nebo druhu, může odběratel uplatnit reklamaci. Reklamačním nárokem se myslí výměna vadného...

Dar z pohledu účetnictví

24. 4. 2015

Abychom mohli účtovat o daru, musí proběhnout samotné fyzické darování. Akt darování začíná darovací smlouvou. Darovací smlouva je upravena zákonem občanského zákoníku a musí v ní být uvedeno,...

Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky materiálu

23. 4. 2015

Na konci účetního období může účetní jednotka evidovat vznik zvláštních případů a to vznik zásob na cestě a nevyfakturované dodávky zásob. Tyto ojedinělé účetní případy vzniknou v momentě, kdy...

Oceňování zásob materiálu při inventarizaci

22. 4. 2015

Účetní jednotka má za povinnost porovnávat užitné hodnoty zásob s jejich oceněním v účetnictví. Inventurní komise může zjistit tyto skutečnosti: 1.     Zásoby mají vyšší užitnou...

Odložení daňové povinnosti

21. 4. 2015

Odložená daňová povinnost je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Resp. tato odložená daňová povinnost vyplývá z rozdílů, které jsou nastavené v momentě odlišného daňového a účetního pohledu...

Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku

20. 4. 2015

Opravné položky se obecně vytváří k majetku účetní jednotky. Je to vhodné z hlediska účetní zásady opatrnosti. Tato zásada říká, že podnik by měl ve svém účetnictví zobrazit i potenciální hrozící...

Pohledávky v cizí měně, kurzové rozdíly a opravné položky k pohledávkám

19. 4. 2015

Zákon o účetnictví udává povinnost účtovat o obchodních operacích, které vzniknou v zahraničí, jak v českých měnách, tak i zahraničních. Ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka...

Účetní skupiny Peníze (21) a Účty v bankách (22)

18. 4. 2015

Účtová skupina 21 – Peníze Na účtech účtové skupiny 21 se účtuje o stavu a pohybu peněz v pokladně a na účtu na základě dokladů. Účtuje se zde také o ceninách, o stavu a pohybu šeků přijatých...

Účtování cenin

17. 4. 2015

Pro ceniny byl vymezen účet číslo 213. Prostřednictvím tohoto účtu se účtuje o stavu a pohybu cenin. K syntetickému účtu ceniny je vhodné vytvořit také analytické účty podle jednotlivých druhů...

Způsoby oprav v účetnictví

16. 4. 2015

I opravy účetních dokladů je nutné dokládat příslušnými účetními doklady. Musí být buď přiložen původní chybný účetní doklad, nebo se musí pověřená osoba odvolat na tento chybný dokument....

Základní pojmy daňové soustavy

15. 4. 2015

Daň – jedná se o zákonem stanovenou platbu do státního rozpočtu. Platí ji fyzické nebo právnické osoby. Daňová záloha – jedná se o část daně, která musí být hrazena dříve, než bude ukončeno...

Inventarizační rozdíly a škody zásob

14. 4. 2015

Povinností účetní jednotky ke dni účetní závěrky, podle zákona o účetnictví a českých účetních standardů, je ověření shody uvedeného stavu zásob v účetnictví se skutečným stavem. Skutečný stav...

Oprava účetní chyby minulých let

13. 4. 2015

Spolu s 1. lednem 2013 přišla i změna v opravách chyb účtování nákladů a výnosů v minulých letech. Změny v opravě chyb minulých let se netýkají účetních jednotek, které sestavují účetní závěrku ve...

Jak účtovat kurzové rozdíly

12. 4. 2015

Kurzové rozdíly nám vznikají v důsledku nesouladu kurzů mezi jednotlivými obdobími. Příkladem může být jiný kurz při přijetí faktury ze zahraničí a jiný kurz při placení této...

Účtování zásob vlastní výroby

11. 4. 2015

Zásoby vlastní výroby si účetní jednotka sama vyrábí a jsou pro ni oběžným majetkem. Oceňují se ve vlastních nákladech, tzn. přímými náklady na zásoby vynaloženými (např. náklady na materiál) a...

Účtování inventarizačních rozdílů dlouhodobého majetku

10. 4. 2015

Po fyzické inventarizaci je třeba zkontrolovat, zda stavy dlouhodobého majetku v účetnictví souhlasí s operativní evidencí dlouhodobého majetku na inventárních kartách. Především je třeba...

Účtování inventarizačních rozdílů u zásob

9. 4. 2015

Po fyzické inventarizaci zásob je třeba zkontrolovat, zda stavy majetku zásob v účetnictví souhlasí s operativní evidencí zásob na inventárních kartách. Účet 111 – Pořízení materiálu Účet...

Jak na zálohy u daně z příjmů

8. 4. 2015

Záloha na daň z příjmů je částka, kterou musí poplatník platit během zálohového období, i když není známa výše daňové povinnosti, a ze které je po skončení zdaňovacího období uhrazena skutečná...

Účtování dotací ze státního rozpočtu

7. 4. 2015

Dotace je nevratné finanční plnění, které je poskytnuto ze státního rozpočtu či veřejných financí na stanovený účel, jenž je dán podmínkami pro poskytnutí dotace. Principy poskytnutí...

K čemu slouží dodatečné přiznání daně

6. 4. 2015

Člověk je tvor omylný, s tím je třeba počítat zkrátka vždy. Daňovou oblast nevyjímaje. Bohužel právě zde se může za chyby velmi tvrdě platit. Víte, za jakých podmínek vás může před finanční...

Jak se legálně a nelegálně vylepšuje účetnictví

5. 4. 2015

Daně neplatí asi nikdo na světě rád, podnikatelé patrně nejméně. Právě oni jsou však daněmi zatíženi nejvíce. Mnoho z nich pak požaduje po svých účetních, aby díky nejrůznějším technikám srazili...

Jak vybrat kvalitní účetní?

4. 4. 2015

Každý podnikatel si musí vést účetnictví. Mnoho, zejména menších podnikatelů, se snaží si toto účetnictví vést doslova na koleni, nebo ve spolupráci s některým členem rodiny. Neuvědomují si, že...

Co jsou to dodací listy? Kdy je třeba je vystavovat?

3. 4. 2015

V některých případech podnikatelé vystavují tzv. dodací listy. Co to je za dokumenty a kdy je budete potřebovat? Dodací list je dokument, který vystavují zejména podnikatelé, kteří působí ve...

Jednoduché podání daní přes internet

2. 4. 2015

Dnes už nemusíte trávit hodiny nad podáním daní. Stačí je podat po internetu a máte vystaráno. Česká daňová správa v souladu se současnou legislativou vytvořila možnost podání nejen daňových...

Vlastní účetní nebo firma, která zpracuje daňové přiznání pro vaši firmu

1. 4. 2015

Všechny společnosti, ať malé nebo velké musejí vést řádné účetnictví. Některé si najmou firmu, která jim účetnictví zpracuje a jiné si platí svého vlastního účetní. Jaké jsou však výhody a...

Jedno inkasní místo

31. 3. 2015

Dlouho očekávaný projekt jedno inkasní místo v rámci daňové reformy, která má nabýt účinnost 1. 1. 2015, bude spuštěn již od roku 2014. V první fázi mohou poplatníci podávat sjednocené formuláře...

Změny u daně z příjmů od roku 2014

30. 3. 2015

Od 1. 1.2014 nás u daně z příjmů čeká několik změn, pojďme se na ně podívat. Změny daňových a dalších přepisů jsou již obsaženy v zákoně č. 485/2011 Sb., o změně zákonů, jako je jedno inkasní...

Účtování stravenek

29. 3. 2015

Stravenky řadíme mezi ceniny, které patří ke krátkodobému finančnímu majetku s vysokou likviditou. Nákup cenin (účet 213 - Ceniny) účtujeme v okamžiku vzniku účetního případu ve jmenovité hodnotě...

Daňové přiznání v insolvenčním řízení

28. 3. 2015

Fyzická osoba, která v tomto případě vystupuje jako poplatník daně, který podá daňové přiznání z důvodu insolvenčního řízení (daňové přiznání podané v průběhu zdaňovacího období), nemá nárok na...

Charakteristika účtů účtové skupiny 01

27. 3. 2015

Název této účtové skupiny je Dlouhodobý nehmotný majetek. Platí pro něj, že byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností. Zároveň musí splnit podmínku a tou je...

Charakteristika účtů účtové skupiny 02

26. 3. 2015

Účtová skupina 02 je vedena pod názvem Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. Pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč. Účetní jednotka si může také stanovit vlastní hranici...

Charakteristika účtů účtové skupiny 03

25. 3. 2015

Do účtové skupiny 03, která se nazývá Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, patří: pozemky bez ohledu na výši ocenění (pokud se nejedná o zboží), umělecká díla, která nejsou...

Charakteristika účtů účtové skupiny 04

24. 3. 2015

Účtová skupina 04 nese název Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek. Na začátku je důležité alespoň jednoduše popsat, co je to dlouhodobý...

Nepeněžité vklady ze zahraničí

23. 3. 2015

Pokud poplatník, který nemá sídlo na území České republiky a má daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky, nabyl hmotný a nehmotný majetek, který...

Požadavky na údaje o zaměstnanci

22. 3. 2015

Personální evidence by měla obsahovat údaje potřebné o zaměstnancích pro správné plnění funkcí zaměstnavatele. Tyto informace jsou důležité nejen pro orgány, které data mohou vyžadovat (finanční...

Příjmy z kapitálového majetku

21. 3. 2015

Jedná se o tyto příjmy z kapitálového majetku: Podíly na zisku z majetkového podílu na akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a komanditní společnosti, podíly na zisku...

Příjmy z pronájmu

20. 3. 2015

Do příjmů z pronájmu patří: Příjmy z pronájmu nemovitostí a bytů. Příjmy z pronájmu movitých věcí. Do této kategorie ovšem nespadají příjmy z příležitostných činností. Dílčím...

Funkce odpisů

19. 3. 2015

Koupily jste nějaký majetek, který lze odepisovat (tomuto tématu se věnuje samostatný článek), a kladete si otázku, k čemu Vám vlastně ty odpisy budou užitečné? Základní funkcí odpisů je obecně...

Účetní nebo daňové odpisy?

18. 3. 2015

Mám vést účetní nebo daňové odpisy? Tuto otázku si klade ten, kdo vede účetnictví na základě Zákona o účetnictví (podvojné účetnictví), a něco málo si o tomto tématu přečetl. V tomto případě však...

Odpisy v účetnictví a daňové evidenci

17. 3. 2015

Pravidla pro daňové odpisování nalezneme ve Společných ustanoveních Zákona o dani z příjmu. Pravidla pro odpisování najdeme v části společných ustanovení proto, že se jedná o shodná pravidla, jak...

Rovnoměrné odpisy podle ZDP

16. 3. 2015

Rovnoměrné odpisy jsou jednou z možností, jak vystihnout míru opotřebení majetku, ať již fyzické či morální, podle Zákona o dani z příjmu (ZDP). Jedná se o odpisy daňové, u kterých si účetní...

Zrychlené odpisy podle ZDP

15. 3. 2015

Zrychlené odpisy stejně jako odpisy rovnoměrné patří k daňovým odpisům, více o nich nalezneme v Zákoně o dani z příjmu (ZDP), kde jsou stanoveny, jak podmínky pro odpisování, tak jednotlivé...

Postup odpisování – krok za krokem

14. 3. 2015

Ať již vedeme podvojné účetnictví nebo daňovou evidenci, postup odpisování na základě Zákona o dani z příjmu se neliší. Základním předpokladem pro zahájení odpisování je mít k dispozici majetek,...

Kreativní čarování s odpisy

13. 3. 2015

S termínem kreativní účetnictví se dnes můžeme setkat ve spojitosti s čarováním s daňovým základem, ovšem v mezích zákona, tak aby byl, co nejmenší a firma či živnostník zbytečně neodváděli více,...

Jaký hmotný majetek můžeme odpisovat?

12. 3. 2015

Obecně můžeme říci, že odepisovat lze dlouhodobý majetek s pořizovací cenou nad 40 tisíc a dobou použitelnosti nad 1 rok. Z logiky věci by tak například i dražší oběžný majetek, kam patří...

Jaký nehmotný majetek můžeme odpisovat?

11. 3. 2015

Stejně jako Zákon o dani z příjmu poměrně podrobně definuje, co spadá do dlouhodobého hmotného majetku, který je možné odpisovat, vymezuje též majetek nehmotný, z kterého je rovněž možné činit...

Specifika odpisování nehmotného majetku

10. 3. 2015

U nehmotného majetku z hlediska odpisování, nalezneme v Zákoně o dani z příjmu několik specifik. Jinak platí, že pro nehmotný majetek se užijí obdobná ustanovení jako pro dlouhodobý hmotný...

OSVČ a automobil mimo obchodní majetek

9. 3. 2015

Rozhodnutí o zahrnutí automobilu do obchodního majetku OSVČ je svobodnou volbou dané fyzické osoby. Z hlediska zákona o daních z příjmů jsou výdaje spojené s používáním soukromého vozidla...

Jak postoupit pohledávku

8. 3. 2015

Ani po opakovaných urgencích vám dlužník nezaplatil fakturu? Postupte pohledávku a získejte alespoň část dluhu. Postoupení pohledávky (cese či cessio) je převod pohledávky z původního věřitele...

Odpisy v účetnictví a daňové evidenci

7. 3. 2015

Pravidla pro daňové odpisování nalezneme ve Společných ustanoveních Zákona o dani z příjmu. Pravidla pro odpisování najdeme v části společných ustanovení proto, že se jedná o shodná pravidla, jak...

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!