Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Charakteristika účtů účtové skupiny 01

Název této účtové skupiny je Dlouhodobý nehmotný majetek. Platí pro něj, že byl nabyt úplatně, přeměnou, darováním, zděděním nebo vytvořen vlastní činností. Zároveň musí splnit podmínku a tou je vstupní cena vyšší než 60.000 Kč a další podmínkou je doba použitelnosti a ta musí být delší než jeden rok.

Mezi dlouhodobý nehmotný majetek nepatří znalecké posudky, průzkumy trhu, návrhy propagačních a reklamních akcí, plány rozvoje, software pro řízení technologií.

Účetní jednotka se může sama rozhodnout, zda mezi dlouhodobý nehmotný majetek nezařadí technické audity, energetické audity, lesní hospodářské plány, plány povodí.

Charakteristika účtů účtové skupiny 01

Účet 011 - zřizovací výdaje

Jde o souhrn všech výdajů, které jsou vloženy k založení dané účetní jednotky. Mezi tyto výdaje patří například výdaje na pracovní cesty, výdaje za poradenské služby, nájemné, různé správní poplatky.

Mezi pořizovací výdaje se nezahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého majetku a zásob, výdaje spojené s přeměnou obchodní společnosti nebo také družstva, výdaje na reprezentaci. 

Účet 012 - nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

Účet 013 - software

Účet 014 - ocenitelná práva

Dlouhodobý nehmotný majetek, který se účtuje na tyto účty ( 012, 013, 014), musí být vytvořen vlastní činností k obchodování nebo nabyt od jiných osob.

Účet 015 - goodwill

Jde o kladný a záporný rozdíl mezi oceněním podniku, který je nabytý koupí nebo vkladem. Může být i oceněn majetkem a závazky v rámci přeměn společnosti.

Účet 019 - jiný dlouhodobý nehmotný majetek

Tento účet je vytvořen pro účtování o povolenkách na emise skleníkových plynů, jednotkách snížení emisí, dále o preferenčních limitech (individuální produkční kvóty, individuální limit prémiových práv bez ohledu na výši ocenění). 

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!