Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Charakteristika účtů účtové skupiny 02

Účtová skupina 02 je vedena pod názvem Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný. Pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč. Účetní jednotka si může také stanovit vlastní hranici ocenění.

Charakteristika účtů účtové skupiny 02

Účet 021 - stavby

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Na tento účet se účtují budovy, důlní díla a stavby pod povrchem, vodní díla, otvírky nových lomů, pískoven, hlinišť, dále se zde účtuje o bytech a nebytových prostorech, které jsou vymezené jako jednotky podle zvláštního právního předpisu.

Účet 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí

Na tento účet se účtují movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok, výši ocenění si stanovuje účetní jednotka sama a to samozřejmě při splnění povinností stanovených zákonem.

Dále se na tento účet účtují předměty z drahých kovů bez ohledu na výši ocenění, technické zhodnocení (k odepisování a účtování má právo jiná účetní jednotka než vlastník majetku od částky stanovené zákonem).

Účet 025 - pěstitelské celky trvalých porostů

Na tento účet se účtují ovocné stromy, trvalý porost vinic a chmelnic bez nosných konstrukcí. Pěstitelské celky trvalých porostů se zařazují mezi vlastní režii zemědělského podniku (po jejich nákupu nebo dokončení výsadby).

Účet 026 - dospělá zvířata a jejich skupiny

Účtuje se zde o dospělých zvířatech a jejich skupiny s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Výši ocenění si stanoví účetní jednotka sama při splnění povinností zákonem.

Účet 027 - oceňovací rozdíl k nabytému majetku

Na tento účet se účtuje buď kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nabytého koupí nebo vkladem a závazků v rámci přeměn společnosti.

Účet 029 - jiný dlouhodobý hmotný majetek

Účtuje se zde o ložiscích nevyhrazeného nerostu, dále o uměleckých dílech (tato díla nejsou součástí stavby, sbírky), movitých kulturních památkách, předmětech kulturní hodnoty.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!