Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Charakteristika účtů účtové skupiny 03

Do účtové skupiny 03, která se nazývá Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný, patří:

  • pozemky bez ohledu na výši ocenění (pokud se nejedná o zboží),
  • umělecká díla, která nejsou součástí stavby,
  • sbírky (které mají muzejní povahu),
  • kulturní památky movité,
  • předměty kulturní hodnoty,
  • také jsou zde zařazeny movité věci, které jsou dané zvláštními právními předpisy. 

Tento vyčleněný dlouhodobý hmotný majetek se tedy neodepisuje.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Charakteristika účtů účtové skupiny 03

Účet 031 - pozemky

Účet 031 je vymezen pro účtování o pozemcích. Ty patří do dlouhodobého hmotného majetku bez ohledu na výši ocenění, pokud se nejedná o zboží. Pozemky jsou řazeny mezi stálá aktiva, neodepisují se. Pokud dojde k převodu vlastnictví k dané nemovitosti (ty podléhají vkladu do katastru nemovitostí), považuje se za okamžik uskutečnění účetního případu den doručení návrhu na vklad katastrálnímu úřadu. Pozemkem se rozumí část zemského povrchu, která je oddělená od sousední části hranicí územní správní jednotky nebo hranicí katastrálního území, dále hranicí vlastnickou, hranicí držby, druhů pozemků.

Pozemky se oceňují pořizovací cenou (to je chápáno při nákupu pozemku. Ocenění pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů). Dále se pozemky oceňují reprodukční pořizovací cenou. To je použito při pořízení bezúplatným převodem.

Součástí ocenění pozemku je pak cena pořízení pozemku, ale také výdaje vynaložené v souvislosti s pořízením tohoto majetku.

Účet 032 - umělecká díla a sbírky

Tento účet je vymezen pro umělecká díla, která nejsou součástí stavby. Dále je účet vymezen pro sbírky, movité kulturní památky, předměty kulturní hodnoty, obdobné movité věci, které jsou stanovené zvláštním právním předpisem. Tato umělecká díla se neodepisují.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!