Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Charakteristika účtů účtové skupiny 04

Účtová skupina 04 nese název Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek.

Na začátku je důležité alespoň jednoduše popsat, co je to dlouhodobý finanční majetek. Ten je charakteristický držením daných finančních věcí déle než jeden rok. Do této skupiny řadíme dlouhodobé investiční cenné papíry, půjčky, termínované vklady s výpovědní lhůtou delší než jeden rok, umělecká díla vlastněná za účelem obchodování s nimi.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Analytické účty cenných papírů, podílů, které spadají do dlouhodobého finančního majetku, je vhodné uvádět podle druhu cenných papírů, podle emitentů a jmenovitých hodnot. Mohou být analyticky členěny také podle měn, na které cenné papíry a podíly znějí.

Charakteristika účtů účtové skupiny 04

Účet 041 - nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Tento účet může být veden jako kalkulační účet v této účtové skupině. Je vhodný pro postupné zachycení nákladů, které vzniknou s pořízením dlouhodobého nehmotného majetku a využívá se až do doby, kdy je majetek uveden do používání. V momentě, kdy má dojít na odpisování majetku, majetek na tomto účtu se neodpisuje, taktéž technické zhodnocení majetku.

Účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Tento účet je vhodné použít v případě, kdy dochází k postupnému zachycení nákladů, které vzniknou s pořízením dlouhodobého hmotného majetku a využívá se až do doby, kdy je majetek uveden do stavu způsobilého k použití.

Účet 043 - nedokončený dlouhodobý finanční majetek

Tento účet se používá pro zachycení ceny pořízení a dále také vedlejších nákladů, které souvisí s pořízením dlouhodobého finančního majetku v momentě jeho pořízení.

Některé podniky, účetní jednotky chybně účtují majetek na účet nedokončený dlouhodobý hmotný majetek. Daná jednotka si musí uvědomit, kdy byl majetek uveden již do užívání. Pokud jednotka, podnik pořídí majetek, který již byl uveden do stavu způsobilého k použití, nemůže být tento majetek brán za nedokončený.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!