Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Charakteristika zúčtovacích vztahů

Při styku účetních jednotek s okolím vznikají pohledávky a závazky, které se zúčtovávají uhrazují v souladu s ČÚS 017. Ke sledování kapitálových účtů a dlouhodobých závazků se využívá účtová třída 3 – Zúčtovací vztahy, pro dlouhodobé závazky je určena účtová třída 47.

V účtové třídě 3 se shromažďují účty pro sledování pohledávek a krátkodobých účetních závazků účetní jednotky, tedy jak pohledávky z obchodního styku, tak ze zúčtovacích vztahů k zaměstnancům, či zdravotním pojišťovnám. V této třídě se též účtují pohledávky o očekávaných závazcích, zdrojích, ziscích, či očekávaných nákladech.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Účtová skupina 47 slouží ke sledování dlouhodobých závazků vůči společníkům s dobou splatnosti delší než jeden rok. Pro účtování o zúčtovacích vztazích je důležité, že respektuje zásadu zákazu kompenzace. Tato účetní zásada nepromítá převážně do  oddělení sledování pohledávek a závazků z obchodního styku.

V zúčtovacích vztazích existuje disciplína nazývaná „Oceňování zúčtovacích vztahů“. Pohledávky a závazky se v účetnictví oceňují tzv. jmenovitou hodnotou, tedy cenou, kterou měli v okamžiku uskutečnění účetního případu. Pokud se při inventuře zjistí, že skutečná hodnota určité pohledávky byla nižší, či vyšší, než je cena uvedená v účetnictví, tvoří se na to opravná položka. Opravné položky jsou tedy korekcí k příslušnému účtu pohledávek.

Zúčtovací vztahy se dělí dle toho co účtujeme například:

Zúčtovací vztahy z obchodního styku, jsou aplikovány na závazky a pohledávky.

Závazky z obchodního styku zahrnují například: závazky ze směnek, závazky vůči dodavatelům, či závazky z přijatých záloh od odběratelů.

Do pohledávek z obchodního styku patří: pohledávky spojené s používáním směnek, či pohledávky za eskontované cenné papíry.

Účtování o závazcích a pohledávkách se děje prostřednictvím: faktur vystavených tuzemským dodavatelem, faktur přijatých od tuzemského dodavatele, faktur přijatých od dodavatele z EU, vystavení zálohových faktur dodavatelem z tuzemska, přijetí zálohových faktur od dodavatele z tuzemska, dobropis na fakturu vystavený tuzemským dodavatelem, dobropis na fakturu přijatý od tuzemského dodavatele.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!