Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Hospodářský výsledek

Hospodářský výsledek neboli výsledek hospodaření je v účetnictví název pro rozdíl mezi výnosy a náklady podniku a je ve formě ztráty nebo zisku za určité období.

Stupně hospodářského výsledku

1 stupeň - Provozní hospodářský výsledek (HV)

  • porovnání zůstatků účtů 50 - 55 a 60 - 65

  • provozní výnosy mínus provozní náklady

  • provozní náklady a výnosy souvisí s každým provozem firmy

2 stupeň - Finanční hospodářský výsledek

  • porovnání zůstatků účtů 56 – 57 a 66 - 67

  • finanční výnosy mínus finanční náklady

  • nemusí mít všechny firmy, př. pokud nemají bankovní účet nebo úvěr

Součet provozního a finančního hospodářského výsledku = hospodářský výsledek z běžné činnosti

3 stupeň - Mimořádný hospodářský výsledek

  • účetní skupina 58 a 68

  • mimořádné výnosy mínus mimořádný náklady mínus hospodářský výsledek z mimořádné činnosti

Ztráta patří mezi aktiva, zisk mezi pasiva podle toho se také promítne výsledek hospodaření do výsledovky a do rozvahy.

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Jestliže zjišťujeme povinnost k dani z příjmů, musíme tento účetní zisk upravit takto:

  • připočítáme náklady a to např.: náklady na reprezentaci, cestovné nad limit, kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy, pokuty a penále, tvorbu rezerv, atd....)

  • musíme odečíst výnosy - čerpání rezerv a výnosy zdaněné srážkou u zdroje (přijatých dividend)

Zisk je důležitým finančním zdrojem podniku, může se použít k investování do výrobních činitelů pro rozšíření podnikové činnosti, k výplatě dividend nebo odměn zaměstnancům a podnikateli. Z celkového zisku, hrubého zisku musí podnik nejprve odvést část státu v podobě daně z příjmu.

Ztráta snižuje finanční zdroje podniku, který nemůže úspěšně obnovovat svou činnost. Pokud tato situace trvá delší dobu, podnik musí svou činnost ukončit. Své hospodaření podnik sleduje v účetnictví, vztah mezi N a V je zachycen ve finančním výkazu (výsledovka, výkaz zisků a ztrát), který je podnik povinen sestavovat na konci účetního období.

Hospodářský výsledek vykazujeme ve výkazu zisků a ztrát, porovnáváme náklady a výnosy, daňový základ a zjišťujeme daň z příjmu.

Další položky upravující hospodářský výsledek

Časové rozlišení nákladů a výnosů

Náklady a výnosy musí věcně zobrazit hospodářskou a finanční situaci podniku. To znamená, že musíme zajistit, aby v nákladech a výnosech byly pouze ty, které s časovým účetním obdobím souvisí věcně i časově musíme vyloučit ty náklady a výnosy, které se týkají příštího účetního období. 

Náklady příštích období 381 (já platím dodavateli - předplatné),

Výdaje příštích období 383 (já platím dodavateli - nájem zpětně)

Výnosy příštích období 384 (mně platí odběratel předem),

Příjmy příštích období 384 (mně platí odběratel zpětně- nájem) 

Kurzové rozdíly

Vznikají při styku se zahraničními dodavateli nebo odběrateli. Pohledávku či závazek musím vždy přepočítat platným kurzem dané měny a to u pohledávky v den vystavení faktury, u závazku v den, kdy faktura došla. Kurzové rozdíly účtujeme na 663 - Kurzové zisky a 563 - Kurzové ztráty.

Opravné položky

Zřizují se na podkladě inventarizace, v účtových skupinách 09, 19, 29, 39. (manko, přebytek) 

Dohadné položky

Rozdělujeme na aktivní a pasivní. Na aktivní účtujeme vzniklou škodu, u které pojišťovna dosud neuzavřela výpočet příslušné náhrady a pasivní dohadné položky účtujeme pasívní nevyfakturované dodávky nebo závazky k úhradě, zaviněné škody apod. 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!