Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Inventarizační rozdíly a škody zásob

Povinností účetní jednotky ke dni účetní závěrky, podle zákona o účetnictví a českých účetních standardů, je ověření shody uvedeného stavu zásob v účetnictví se skutečným stavem. Skutečný stav zásob je zjištěn fyzickou inventurou. Tu provádí inventarizační komise, která má za povinnost také vypracovat inventurní soupisy a inventarizační zápisy. Pokud provádí tato komise fyzickou inventuru ke dni účetní závěrky zásob a hmotného majetku, může být provedena během účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období.

Dalším úkolem, který má být inventarizací zásob určen, je vedle ověření stavu zásob v účetnictví firmy, také porovnání ocenění zásob v účetnictví firmy s jejich užitnou hodnotou. V tomto případě pověřené osoby zjišťují, zda prodejní cena zásob, která je snížená o náklady spojené s prodejem, odpovídá ocenění v účetnictví.

Možné druhy inventarizací zásob:

1.     Periodická inventura – tu provádí účetní jednotka ke dni účetní závěrky.

2.     Průběžná inventura – tu provádí účetní jednotka v průběhu účetního období.

V momentě, kdy dochází k porovnání skutečného stavu zásob se stavem účetním, mohou být zjištěny inventarizační rozdíly:

1.     Manka – stav zásob fyzické inventury je nižší než účetní stav.

2.     Přebytky – stav zásob fyzické inventury je vyšší než účetní stav.

Inventarizační rozdíly je nutné proúčtovat do účetního období, ve kterém byl zjišťován a ověřován inventarizační stav zásob. V případě některých druhů zásob, jako je například materiál, dochází k přirozeným úbytkům (hmotnosti, objemu) působením různých vnějších vlivů nebo při jejich manipulaci. Těmto úbytkům bohužel nelze zabránit. Účetní jednotka v rámci své vnitřní směrnice stanoví normy přirozených úbytků těchto zásob. Norma přirozeného úbytku zásob nese název manko do normy a jedná se o daňově uznatelný náklad. Pokud tento úbytek zásob nepřesahuje normovanou výši, účetní jednotka ho účtuje jako spotřebu materiálu.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!