Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Jaký nehmotný majetek můžeme odpisovat?

Stejně jako Zákon o dani z příjmu poměrně podrobně definuje, co spadá do dlouhodobého hmotného majetku, který je možné odpisovat, vymezuje též majetek nehmotný, z kterého je rovněž možné činit odpisy.

Nehmotným dlouhodobým majetkem jsou pro účely zákona zřizovací výdaje, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva a jiný majetek, který je veden v účetnictví jako nehmotný majetek vymezený zvláštním právním předpisem.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Výše vymezené druhy majetku však musí zároveň splňovat několik podmínek, a to, aby byl tento majetek nabyt úplatně, vkladem společníka nebo tichého společníka nebo člena družstva, přeměnou, popřípadě darováním nebo zděděním, či byl tento majetek vytvořen vlastní činností za účelem obchodování s ním nebo k jeho opakovanému poskytování.

Další podmínkou je, že vstupní hodnota tohoto majetku musí být vyšší než 60 000 Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, přitom dobou použitelnosti se rozumí doba, po kterou je majetek využitelný pro současnou činnost nebo uchovatelný pro další činnost nebo může sloužit jako podklad nebo součást zdokonalovaných nebo jiných postupů a řešení včetně doby ověřování nehmotných výsledků.

Za nehmotný majetek se pro účely tohoto zákona naopak nepovažuje kladný nebo záporný rozdíl mezi oceněním podniku nebo části podniku, tvořící samostatnou organizační složku, nabytého zejména koupí, vkladem nebo oceněním majetku a závazků v rámci přeměn společností, a souhrnem jeho individuálně přeceněných složek majetku sníženého o převzaté závazky (goodwill), a dále povolenka na emise skleníkových plynů, nebo preferenční limit, kterým je zejména individuální referenční množství mléka, individuální produkční kvóta a individuální limit prémiových práv podle zvláštního právního předpisu.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!