Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Materiál na cestě a nevyfakturované dodávky materiálu

Na konci účetního období může účetní jednotka evidovat vznik zvláštních případů a to vznik zásob na cestě a nevyfakturované dodávky zásob. Tyto ojedinělé účetní případy vzniknou v momentě, kdy účetní jednotka nemá k dispozici ke dni uzavírání účetních knih za dané účetní období ke každému nákupu zásob potřebné účetní doklady. Tím je na mysli například faktury, dodací listy, příjemky, daňové doklady atd.

Pokud hovoříme o materiálu na cestě, účetní jednotka eviduje a účtuje tento případ v momentě, kdy obdržela ke dni uzavírání účetních knih fakturu na splněnou dodávku materiálu, ale neobdržela materiál fyzicky. Došlou fakturu za materiál zaúčtuje účetní jednotka obvyklým způsobem a chybějící příjemka materiálu se nahradí vnitřním účetním dokladem, na jehož základ účtuje jednotka na stranu MD účet 119 (Materiál na cestě) a na stranu Dal účet 111 (Pořízení materiálu). Po vyhotovení příjemky (v příštím účetním období) účtuje účetní jednotka již fyzicky dodaný materiál. Na straně MD se použije účet 112 (Materiál na skladě) a na straně Dal je účet 119.

Na konci účetního období se vyskytují také případy a s názvem nevyfakturované dodávky materiálu. To znamená, že místo faktury dodavatele účetní jednotka vyhotoví vnitřní účetní doklad, na základě kterého bude účtovat účetní případ na straně MD účet 111 a na straně Dal účet 389 (Dohadné účty pasivní). Tento účet nahrazuje účet 321 (Dodavatelé). V tomto případu (u nevyfakturovaných dodávek materiálu) obdrží účetní jednotka pouze fyzicky zásobu materiálu a vystaví příjemku. Faktura není do konce účetního období dodána. Dohadné účty se použijí v případě, kdy je znám účetní případ, účetní období (kterého se daný případ týká), ale není známa částka případu. Tyto dohadné položky mohou mít jak charakter pasivní, tak i aktivní.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!