Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku

Oceňování dlouhodobého hmotného majetku je možné buď k datu uskutečnění účetního případu (podle způsobu pořízení):

 • Pořizovací cenou

Při úplatném pořízení (tj. od externího dodavatele). Pořizovací cena se skládá z ceny pořízení a vedlejších pořizovacích nákladů. Mezi vedlejší pořizovací náklady například patří: doprava, montáž, clo, průzkumné, geologické a projektové práce, kolaudační poplatky, příprava a zabezpečení pořizovaného majetku (např. odměny za poradenské služby, správní poplatky, expertízy, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové stavby). Do pořizovací ceny se nezahrnují výdaje na přípravu pracovníků pro budované provozy a zařízení, výdaje na vybavení pořizované investice zásobami, výdaje na opravy a udržování dlouhodobého hmotného majetku, kurzové rozdíly.

 • Vlastními náklady (vlastní výrobou)

U dlouhodobého majetku pořízeného vlastní činností. Vlastní náklady jsou veškeré přímé náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením dlouhodobého majetku vlastní činností (tzv. výrobní režie), popř. nepřímé náklady správního charakteru. 022/624, 013/623

Tento typ ocenění se používá zejména u dlouhodobého majetku nabytého darováním 022/413 nebo nově zjištěného a v účetnictví dosud nezachyceného (inventarizační přebytek) 022/648.

Reprodukční cenou se rozumí cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Z hlediska účetnictví stačí pro stanovení reprodukční poř. ceny odborný odhad. Pro daňové účely je nutné stanovit reprodukční pořizovací cenu na základě zákona o oceňování majetku

nebo k rozvahovému dni:

 • na bázi historické ceny (PC, RPC, VN) – snížené o kumulované odpisy a vytvořené opravné položky

 • zohlednění již nastalých případů trvalého snížení hodnoty aktiv (odpisy)

 • nahrazení prvotního ocenění vybraných aktiv jejich reálnou hodnotou a jejich opakované přeceňování na tuto hodnotu (zejména u dlouhodobých aktiv – vztažení jejich hodnoty k soudobým tržním podmínkám) – týká se i nehmotného majetku, některý majetek se může přecenit

 • od výše ceny stanovené účetní jednotkou

Oceňování – koncepční rámec IFRS

Výchozí, prvotní ocenění aktiv:

 • historická cena (PC, VN) – minulá cena

 • reprodukční hodnota (založené na běžné vstupní ceně, za níž by bylo možno aktiva v současné době pořídit – běžná cena)

 • realizovatelná hodnota (založeno na běžné vstupní ceně, za niž byl možno aktiva v současné době prodat – běžná cena)

 • reálná hodnota (cena, která by mohla být obdržena – hypotetická hodnota, založena na pomyslné transakci – nemusí jít o úmysl prodat, např. při ocenění podniku, kdyby tento podnik oceňovalo více znalců – měla by vyjít stejná hodnota všem znalcům

 • současná hodnota (vychází z toho, že peníze přijaté v budoucnosti nemají stejnou hodnotu jako dnes - jde o diskontovanou – odúročenou hodnotu budoucích příjmů) 

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!