Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Oceňování zásob materiálu při inventarizaci

Účetní jednotka má za povinnost porovnávat užitné hodnoty zásob s jejich oceněním v účetnictví. Inventurní komise může zjistit tyto skutečnosti:

1.     Zásoby mají vyšší užitnou hodnotu.

Mám zájem o konzultaci/služby ALTAXO.
Jak Vás mohu kontaktovat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

2.     Zásoby mají nižší užitnou hodnotu.

Zjistí-li se, že užitná hodnota zásob je vyšší, o tomto přírůstku zásob se neúčtuje, jelikož dochází k respektování zásady opatrnosti v účetnictví. Ta říká, že v účetnictví se vykazuje a do výše zisku promítají všechny předpokládané a očekávané ztráty, rizika a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly a jejich výše není spolehlivě zjistitelná. Tato zásada je realizována tvorbou rezerv a opravných položek.

Zjistí-li se, že užitná hodnota zásob je nižší, než cena zásob vykázaná v účetnictví, dojde k ocenění zásob touto nižší cenou. Jedná se o úbytek hodnoty zásob. Na základě rozboru zjistí komise, zda se jedná o trvalou nebo dočasnou hodnotu.

Pokud jde o trvalé snížení hodnoty zásob, účtuje se na nákladový účet 549. Přechodné snížení hodnoty zásob se tvoří opravnou položkou k zásobám. Tato opravná položka k zásobám se tvoří pouze v případě, kdy snížení ocenění zásob v účetnictví nemá trvalý charakter. Není možné tvořit opravné položky na vyšší hodnoty zásob. Účet opravné položky může vykazovat pouze pasivní zůstatek. Pokud vznikne důvod pro zánik opravné položky, vyúčtuje se její částečné nebo úplné rozpuštění ve prospěch účtu 559. Pokud dojde ke změně z přechodného snížení hodnoty zásob na trvalé, při další inventarizaci se sníží opravná položka na účtu 191 a bude se účtovat souvztažně s účtem 549.

Trvalé snížení hodnoty materiálu: 549/112

Dočasné snížení hodnoty mat.: 559/191

Rozpuštění opravné položky: 191/559

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!