Děláme podnikání jednodušší

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Odložení daňové povinnosti

Odložená daňová povinnost je rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy. Resp. tato odložená daňová povinnost vyplývá z rozdílů, které jsou nastavené v momentě odlišného daňového a účetního pohledu (na určité položky).

Tato odložená daňová povinnost je aplikací přechodných položek, resp. přechodných rozdílů, které vznikají z právě odlišného účetního a daňového pohledu na položky v účetnictví. Je nutné tuto daň ale zjišťovat ze všech přechodných rozdílů, které vzniknout na základě jiného pohledu účetního a daňového. Dalšími přechodnými rozdíly, kde nejznámějším je rozdíl mezi účetní a daňovou zůstatkovou hodnotou odpisovaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, mohou být například různé opravné položky, rezervy vytvořené nad rámec různých zákonů.

Mám zájem o tuto společnost

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Přechodné rozdíly mohou být:

  • zdanitelné (vedou k odloženému daňovému závazku – jedná se o částky daně z příjmů k úhradě v budoucích obdobích)
  • odčitatelné (vedou k odložené daňové pohledávce – jedná se o částky daně z příjmů uplatněné v příštích obdobích. Účetní hodnota odložené daňové pohledávky se snižuje na konci rozvahového dne, kdy je nepravděpodobné, že bude dosažen dostatečný základ daně, kdy je možné využít celé nebo části odložené daňového pohledávky.

Pokud vznikne účetní jednotce v konkrétním účetním období v jedné z činnosti běžné (ta zahrnuje činnost provozní a finanční) nebo mimořádné odložená daňová pohledávka a ve druhé odložený daňový závazek, je nutné, aby účetní jednotka tento výsledek uvedla ve výkazu zisku a ztrát.

Při účtování se část odložené daně účtuje k předchozímu účetnímu období na účty účtové skupiny 42 a další část, která je vztažená k běžnému účetnímu období, se účtuje na účtech účtové skupiny 59.

Pokud účtuje účetní jednotka o odloženém daňovém závazku, použije na vrub účet účtové skupiny 59 a ve prospěch účtu účtové skupiny 48. Pokud se účtuje o odložené daňové pohledávce, účtuje se na vrub příslušného účtu účtové skupiny 48 a ve prospěch účtu účtové skupiny 59.

© 2015, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!