Komplexní služby pro podnikatele

+420 607 044 665
info@altaxo.cz

Menu

Odpisy v účetnictví a daňové evidenci

Pravidla pro daňové odpisování nalezneme ve Společných ustanoveních Zákona o dani z příjmu. Pravidla pro odpisování najdeme v části společných ustanovení proto, že se jedná o shodná pravidla, jak pro právnické, tak pro fyzické osoby, jimž jsou jinak věnovány samostatné části Zákona o dani z příjmu.

S odpisy navíc nakládáme víceméně podobně, jak při vedení účetnictví, tak při vedení daňové evidence, alespoň, co se tedy týče daňových odpisů. V obou typech vedení účetnictví upravují odpisy až samotný základ daně, a to tak, že ho snižují o stejně vypočtený odpis. Ten může být zjištěn metodou rovnoměrného odpisování, nebo pomocí metody zrychleného odpisování (oběma typům se podrobněji věnují samostatné články).

Vedeme-li podvojné účetnictví, účtujeme navíc v průběhu běžného období do nákladů odpisy účetní. Ty mohou být ztotožněny s odpisy daňovými, nebo mohou a většinou bývají vypočteny odlišně, za účelem toho, aby vystihly skutečnou míru opotřebení daného majetku, v konkrétních podmínkách firmy. Obvykle se u nich prodlužuje doba odpisování. Účetní odpisy účtujeme podle standardní účtové osnovy na účet odpisů – 551 (na MD – má dáti), a na účet oprávek 082 (na D – dal).

Mám zájem, jak si mohu objednat?

Volejte: +420 607 044 665

Pište na: info@altaxo.cz

Účetní odpisy tedy vstupují do výsledku hospodaření firmy v podvojném účetnictví, kdy je pomocí běžného nákladového účtu přenášena do nákladů hodnota odpisovaného majetku. Zároveň si firma může o zákonné daňové odpisy snížit daňový základ, což jí umožňuje využít i zdrojovou funkci odpisů, kdy může uspořené peníze na daních použít na financování nového majetku poté, co doodepíše předcházející majetek.

Při vedení daňové evidence se odpisy někdy píší do tzv. nepeněžního deníku, jako nepeněžní operace, kdy se k poslednímu dni zdaňovacího období (31.12.), vyčíslí jako položka, o kterou bude v rámci daňového přiznání snížen základ daně z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Jako takové se zapisují do Přílohy č. 1, coby snižující položka základu daně.

© 2019, ALTAXO SE

Máte zájem o slevu na účetnictví?

Zadejte email a získáte na ni nárok!